Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

AGELLIS Group AB: Beslut fattade vid årsstämma i AGELLIS Group AB

Vid Agellis årsstämma som hölls idag fredagen den 25 april 2014, togs
bland annat beslut om att bevilja styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet. Det beslutades att ingen vinstutdelning för
räkenskapsåret 2013 ska ske och att den ansamlade förlusten ska
överföras i ny räkning. Vidare godkändes styrelsens förslag om att
bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital
genom emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genom vilket
bolaget bl.a. avser att möjliggöra företagsförvärv mot betalning i
egna aktier.

Val av styrelse, revisorssuppleant och arvoden

Christer Fåhraeus, Anders Gemfors, Helmut Hackl och Henric Isaksson
omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Christer Fåhraeus omvaldes
som styrelseordförande och Anders Gemfors omvaldes som vice
styrelseordförande. Vidare omvalde årsstämman Olov Strömberg som
revisor och Mazars SET Revisionsbyrå AB som revisorssuppleant med
Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade vidare
att arvode till styrelsen ska utgå så att ordförande och vice
ordförande erhåller 70 750 kronor vardera och övriga
styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen erhåller 55 600
kronor vardera. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier,
konvertibler eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier,
emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner.
Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning
eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras
(alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler eller
utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt högst uppgå till 3
000 000 stycken (förutsatt att ett sådant antal aktier kan utges utan
ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande
av bemyndigandet uppgå till högst ca 12,6 %. Syftet med bemyndigandet
är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och
finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till
industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den
mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant betalning med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara
marknadsmässig.

Utseende av valberedning
Årsstämman beslutade att inför kommande val och arvodering inför
årsstämman 2015 att en valberedning utses. Valberedningen ska, jämte
styrelsens ordförande, bestå av tre ledamöter representerande de tre
största aktieägarna per utgången av augusti månad 2014.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil:
0733-170843

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och
lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter
för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad
automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen
inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom
ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus
som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare.
Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde
Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på
www.agellis.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/agellis-group-ab/r/beslut-fattade-vid-arsstamm...
http://mb.cision.com/Main/681/9574850/237385.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.