Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-27

AGELLIS Group AB: Kallelse till årsstämma i AGELLIS Group AB (publ.)

Aktieägarna i Agellis Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma
fredagen den

25 april 2014, kl. 15.00 på bolagets kontor på Tellusgatan 15 i Lund.
Anmälan

Aktieägare ska för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 17 april 2014; och

dels anmäla sig och eventuellt antal biträden till bolaget per post
under adress Agellis Group AB, Tellusgatan 15, 224 57 Lund, per fax
+46 46 10 13 61, per telefon +46 46 10 13 60 eller per e-post
info@agellis.com. Anmälan ska ha skett senast torsdagen den 17 april
2014, helst innan kl. 16.00.

Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, registrerat
aktieinnehav och uppgift om eventuella biträden. I de fall aktieägare
avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.
Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt
anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida
http://www.agellis.com och skickas till de aktieägare som så begär
och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid
före den 17 april 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta
inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i
bolagsstämman.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

1. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

b) om disposition av bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisor och
revisorssuppleanter

2. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
3. Val av styrelse
4. Val av revisor och revisorssuppleant
5. Utseende av valberedning
6. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emissioner
7. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen

1. Stämmans avslutande
Förslag till beslut

Disposition av bolagets förlust (punkt 7 b))

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas för
räkenskapsåret 2013 samt att den ansamlade förlusten: (kronor):

balanserad förlust: - 29.950.841
årets vinst: 800.817

- 29.150.024

behandlas så att i ny räkning överföres - 29.150.024 kronor.

Val av styrelseledamöter, revisorssuppleanter och beslut om arvoden
(punkt 8-11)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara fyra
stycken utan suppleanter. Omval föreslås av ledamöterna Christer
Fåhraeus, Anders Gemfors, Helmut Hackl och Henric Isacsson. Christer
Fåhraeus föreslås som styrelsens ordförande och Anders Gemfors
föreslås som vice ordförande. Information om de föreslagna
styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida. Styrelsearvode
föreslås utgå med 252 700 kronor fördelat så att ordförande och vice
ordförande erhåller

70 750 kronor vardera och övriga styrelseledamöter som inte är
anställda av koncernen erhåller 55 600 kronor vardera.

Valberedningen föreslår vidare att en revisor och en revisorssuppleant
utses samt att nuvarande revisor Olov Strömberg, Olov Strömberg
Revision AB, omväljs till revisor samt att Mazars SET Revisionsbyrå
AB med Mikael Fredstrand som huvudansvarig revisor omväljs till
revisorssuppleant.

Revisorn föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Utseende av valberedning (punkt 12)

Inför kommande val och arvodering inför årsstämman 2015 föreslår
valberedningen att en valberedning utses. Valberedningen ska utses i
enlighet med samma principer som tillämpats inför årsstämman 2014,
innebärande att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden och
tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den 31
augusti 2014. Om styrelsens ordförande representerar en av bolagets
tre störa aktieägare, ska valberedningen endast bestå av tre
ledamöter (ordföranden samt representanter för de två andra största
aktieägarna).

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende emissioner
(punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om
nyemission av aktier, emission av konvertibler, eller emission av
teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift
om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska
kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av
konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt
högst uppgå till 3 000 000 stycken (förutsatt att ett sådant antal
aktier kan utges utan ändring av bolagsordningen). Utspädningen kan,
vid fullt utnyttjande av bemyndigandet uppgå till högst ca 12,6 %.
Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att
kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra
emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och
allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission mot kontant
betalning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska
emissionskursen vara marknadsmässig.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Handlingar som tillhandahålls och övrig information

Redovisningshandlingar samt fullständiga förslag till beslut enligt
punkterna 12 och 13 hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor senast
fr.o.m. den 4 april 2014 och kopia av handlingarna sänds till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna
hålls också tillgänglig på bolagets hemsida senast fr.o.m. den 4
april 2014.

För giltigt beslut i fråga under punkten 13 erfordras att förslaget
biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Per dagen för kallelsen finns det 20 870 533 aktier och röster i
bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i mars 2014

Agellis Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil:
0733-170843

Patrik Bloemer, VD, AGELLIS Group AB, tel. 046-101363, alt. Mobil:
0733-170843

AGELLIS Group AB utvecklar och säljer innovativa produkter och
lösningar för globala metallproducenter. Agellis erbjuder produkter
för mätning av metallnivåer och flöden som underlättar ökad
automation i produktionen. Agellis har kunder i hela världen
inklusive. Sandvik Materials Technology i Sverige och flera verk inom
ArcelorMittal-gruppen. Agellis grundades 2002 av Christer Fåhraeus
som genom Fårö Capital också är största investerare och ägare.
Agellis är listat på NASDAQ OMX First North med Thenberg & Kinde
Fondkommission AB som Certified Adviser. Mer information finns på
www.agellis.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/agellis-group-ab/r/kallelse-till-arsstamma-i-a...
http://mb.cision.com/Main/681/9558866/225641.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.