Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

AGES: AGES Delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

Delårsperioden

· Nettoomsättningen var 719 MSEK (587)

· Resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick till
38 MSEK (40)

· Resultat före skatt uppgick till 26 MSEK (40)

· Resultat efter skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick
till 30 MSEK (31)

· Resultat efter skatt uppgick till 20 MSEK (31)

· Resultat per aktie var 2,90 SEK (4,60)

· Omstruktureringskostnader har belastat rörelseresultatet med 12,3
MSEK

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen var 226 MSEK (167)

· Resultat före skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick till
3 MSEK (11)

· Resultat före skatt uppgick till - 8 MSEK (11)

· Resultat efter skatt exklusive omstruktureringskostnader uppgick
till 2 MSEK (9)

· Resultat efter skatt uppgick till - 6 MSEK (9)

· Resultat per aktie var -0,90 SEK (1,30)

· Omstruktureringskostnader har belastat rörelseresultatet med 10,7
MSEK

VD:s kommentarer till koncernens utveckling

Som förutspåddes i den föregående delårsrapporten har ett snabbt
stigande efterfrågeläge inom den europeiska fordonsindustrin skapat
överbelastningsproblem i hela vår bransch. Flera av våra större
kunder ligger nu kontinuerligt på uttag som är betydligt över prognos
och den nivå som vi dimensionerat våra flöden för.

Den höga efterfrågan och därmed höga beläggningsgraden har orsakat
betydande problem, särskilt inom pressgjutningsverksamheten.
Svårigheterna att upprätthålla leveransläget och uppfylla kundernas
ökade krav har framförallt märkts i vår största
pressgjutningsanläggning, den i Unnaryd. Det planerade
semesteruttaget under perioden har gjort utmaningen än större och
tvingat oss att vidta extraordinära åtgärder för att säkerställa
produktionskapaciteten. Den uppkomna situationen har bland annat
lösts via övertidsuttag, semesterproduktion och beordrad
helgproduktion, vilket i sig gett extra kostnader.

Vi ser nu att de effektivitetshöjande satsningar som gjorts börjar ge
resultat och att läget successivt förbättras. Det kommer dock att ta
ytterligare något kvartal innan beslutade investeringar får full
effekt.

Vi upplever också störningar i leveranser från underleverantörer som
idag inte har kapacitet som motsvarar efterfrågan. Nuvarande
leverantörers begränsade förmåga att snabbt växla upp kommer att vara
en flaskhals som orsakar merkostnader och tappad effektivitet i AGES
produktion även under kommande kvartal.

Sammanfattningsvis har den överbelastning som karakteriserat kvartalet
slagit mot koncernens resultat. Nu förväntas situationen förbättras
steg för steg i och med att tidigare vidtagna åtgärder börjar få
effekt. Råvarupriserna har legat stilla under kvartalet och endast
haft en marginell inverkan på resultatet.

Ett fortsatt högt efterfrågeläge skapar även möjligheter. Kunderna
letar idag kapacitet över hela Europa varför antalet förfrågningar
från såväl svenska som utländska kunder ligger på en rekordhög nivå.
Förfrågningarna rör både befintliga komponenter och nya projekt.

Arbetet med att koncentrera gruppens pressgjutning till enheterna i
Unnaryd och Kulltorp följer planen. Samtidigt har avvecklingen av
AGES Casting Solna nu kommit så långt att vi kan bedöma omfattningen
av resterande arbete och kostnader. Omstruktureringen kommer att
belasta årets resultat med 12,3 MSEK. Av dessa är 1,6 MSEK kopplade
till aktiviteter i andra kvartalet, 2,2 MSEK till tredje. Återstående
8,5 MSEK har lagts upp i tredje kvartalet som en reserv för att täcka
beräknade kvarvarande kostnader.

Integrationen av verksamheterna i bolaget Hörle Automatic Gruppen AB,
som förvärvades i maj, fortgår helt enligt plan. Via förvärvet har
koncernen tillförts breddad kompetens och en delvis ny kundbas samt
kunnat presentera flera nya kunderbjudanden.

Fastighetsbolaget Metall Göte AB avyttrades den 4 september. Bolaget
stod som ägare till en industri-fastighet i Värnamo som inte längre
användes i verksamheten. Försäljningen har gett en positiv
realisationsvinst om 1 MSEK.

Framtida utveckling

Vi förväntar oss att ha en fortsatt utmanande leveranssituation som
kommer att kräva extrainsatser även framöver. Vidtagna åtgärder
förväntas dock att successivt hjälpa till att förbättra situationen
under kommande kvartal.

Vi kommer att fortsätta lägga stort fokus på att effektivisera
verksamheten för att därigenom kunna tillgodogöra oss möjligheterna
som den rådande marknadssituationen ger upphov till. Det rör sig
framför allt om att fordonskunder söker partners som kan
tillhandahålla ytterligare kapacitet.

Se vidare bifogad rapport.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Björn, CEO

Tel:+46(0) 70 222 67 88

E-post: magnus.bjorn@ages.se

Denna information är sådan information som AGES Industri AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 1 november 2017 kl. 15.00 CET.

AGES Industri AB (publ)

www.ages.se

AGES erbjuder gjutning, bearbetning och montering av kvalificerade
precisionskomponenter i större serier. AGES nettoomsättning uppgår
till ca 1000 MSEK och koncernen har i dag 580 medarbetare.

AGES B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Firsth North Premier
under kortnamnet AGES B och företagets Certified Advisor är Remium
Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ages/r/ages-delarsrapport-1-januari---30-septe...
http://mb.cision.com/Main/9847/2380567/745028.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.