Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-30

Agile Content SA: Agile Content lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Edgeware

Agile Content S.A. ("Agile Content") offentliggör härmed ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Edgeware AB (publ) ("Edgeware") att förvärva samtliga utestående aktier i Edgeware ("Erbjudandet"). Aktierna i Edgeware är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Sammanfattning

 • Priset i Erbjudandet uppgår till 9,70 kronor kontant för varje utestående aktie i Edgeware, vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 291 miljoner kronor.
 • Erbjudandet innebär en premie om cirka:
 • 34,7 procent jämfört med stängningskursen om 7,20 kronor för Edgewares aktie den 29 oktober 2020 (den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet);
 • 38,7 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 6,99 kronor för Edgewares aktie under de sista 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
 •  57,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 6,14 kronor för Edgewares aktie under de sista 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

 • Styrelsen1 i Edgeware rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Erbjudandet.

 • Amadeus EII LP, Amadeus III, Amadeus III Affiliates Fund LP, Volador AB, Nordea Funds Ltd, Investeringsföreningen Nordea Invest och Nordea 1 SICAV som tillsammans äger 14 515 467 aktier i Edgeware, motsvarande cirka 48,3 procent av utestående aktier och röster i Edgeware, har ingått oåterkalleliga ovillkorade åtaganden att acceptera Erbjudandet.
 • En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 30 oktober 2020. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas starta omkring den 2 november 2020 och avslutas omkring den 23 november 2020.
 • Genomförandet av Erbjudandet är villkorat av att vissa sedvanliga villkor uppfylls eller frånträds av Agile Content senast det datum då Agile Content publicerar utfallet i Erbjudandet. Dessa inkluderar att

1. Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Agile Content blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av de utestående aktierna i Edgeware,
2. varken Erbjudandet eller förvärvet av Edgeware helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet,
3. inga omständigheter har inträffat som kan ha en väsentligt negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha en väsentligt negativ påverkan, på Edgewares finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Edgewares försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar,
4. ingen information som offentliggjorts av Edgeware eller lämnats av Edgeware till Agile Content är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Edgeware har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts, och
5. Edgeware inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är menade att försämra förutsättningarna för genomförandet av Erbjudandet.

 • Vederlaget som betalas i samband med Erbjudandet är finansierat i sin helhet genom en kombination av tillgängliga medel och en kreditfacilitet som är tillgänglig för Agile Content på, för budvederlag, sedvanliga villkor.

Bakgrund och Agile Contents strategiska motiv

Agile Content är en teknologileverantör baserad i Spanien med verktyg som möjliggör för förläggare och märken att enkelt och effektivt samordna, leverera och tjäna pengar på deras innehåll, publiker, video och annat innehåll online. Edgeware är ett svenskt bolag som utvecklar, marknadsför och säljer IP-baserad streamingteknologi för distribuering av TV- och videoinnehåll, vilket möjliggör för dess kunder att tjäna pengar på deras innehåll.

Agile Content and Edgeware bedriver huvudsakligen verksamhet inom samma verksamhetsområde, digital video med fokus på konvertering inom telekommunikationsindustrin. Som programvaruleverantörer har bolagen kompletterande lösningar baserade på en naturlig konvertering inom den tekniska stacken av en digital-TV-slutlösning. Geografiskt kompletterar bolagen varandra väl och det finns mycket goda möjligheter för, utöver operationella synergieffekter, korsförsäljning.

Agile Content ser stor kommersiell och finansiell potential vid en sammanslagning av Agile Content och Edgeware. Kapaciteterna hos Edgeware och dess expertis skulle stärka Agile Contents position på den globala TV- och videostreamingmarknaden. Förvärvet av Edgeware skulle ge Agile Content möjligheten att accelerera dess tjänste- och teknologiportfölj och därmed bidra till Agile Contents övergripande strategiska mål.

Agile Content ser Edgeware som ett framgångsrikt företag med ett starkt varumärke och kompetent ledning och anställda. Tillsammans med den nuvarande ledningen hos Edgeware, är det Agile Contents intention att utnyttja Edgewares kompletterande produkterbjudande och kundbas samt att ta till vara på de attraktiva korsförsäljningspotentialerna som finns mellan företagen.

Agile Content sätter stort värde på Edgewares ledning och anställda och förväntar sig att Erbjudandet kommer att stödja bolagets tillväxtstrategi och skapa långsiktigt positiva effekter för Edgeware och dess anställda. Baserat på Agile Contents kunskap om Edgeware, dess strategi och de aktuella marknadsförutsättningarna är det för närvarande Agile Contents avsikt att Erbjudandets genomförande inte ska medföra några förändringar vad gäller Edgewares eller Agile Contents organisationer, ledningar och anställda, inklusive deras anställningsvillkor, eller de platser på vilka Edgeware respektive Agile Content har kontor och bedriver sina verksamheter.

Hernán Scapusio , VD Agile Content, kommenterar Erbjudandet: "Under processens gång med att analysera kompletterande teknologier för Agile.TV, har vi påbörjat ett kommersiellt samarbete med Edgeware, för att bygga en starkare end2end OTT-lösning, med en kombination av ledande teknologier i angränsande segment inom värdekedjan för video. Vi har också identifierat starkt potentiellt värdeskapande baserat på kombinationen och synergierna för båda bolagen. Det finns en fragmentering av teknologiverksamheter inom Europa och det här är ett steg i rätt riktning för en konsolidering av den europeiska marknaden för videoteknologi, för att konkurrera i den snabbväxande OTT-marknaden med ett förstärkt värdeerbjudande, med större skalbarhet och specialisering."

Karl Thedéen, VD Edgeware, kommenterar Erbjudandet: "Edgeware har varit på en spännande resa och blivit en ledande leverantör av IP-baserad streamingteknologi. Jag ser Erbjudandet som nästa steg i Edgewares utveckling, eftersom det kommer att göra det möjligt för Edgeware och Edgewares ytterst kompetenta anställda att bli ännu mer framgångsrika i att möta kundernas behov samt expandera sin teknologi och produkterbjudande till ännu fler kunder och segment. Jag tror verkligen på den strategiska logiken i att kombinera Edgewares och Agile Contents verksamheter.  Denna affär bygger uteslutande på att kombinera kunnande, personal och produkter för lyckas ännu bättre tillsammans i den intressanta men konkurrensutsatta marknad som vi verkar i.  Jag och mitt team ser verkligen framemot att bidra till att bygga och utveckla det nya gemensamma bolaget."

Erbjudandet

Agile Content erbjuder 9,70 kronor kontant per aktie i Edgeware, vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 291 miljoner kronor baserat på samtliga 30 043 008 utestående aktier i Edgeware.

Om Edgeware före redovisning av likvid i Erbjudandet lämnar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna kommer vederlaget i Erbjudandet enligt ovan att justeras i motsvarande mån.

Courtage utgår inte i samband med redovisning av likvid för de av Agile Content förvärvade aktierna i Erbjudandet.

Erbjudandet motsvarar en premie om:

 • 34,7 procent för Edgewares aktie jämfört med stängningskursen för aktien på Nasdaq Stockholm den 29 oktober, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet,
 • 38,7 procent för Edgewares aktie jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktien under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, och
 • 57,9 procent för Edgewares aktie jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för aktien under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Rekommendation från styrelsen i Edgeware

Styrelsen i Edgeware har enhälligt rekommenderat aktieägarna i Edgeware att acceptera Erbjudandet.2

Edgewares styrelse har inhämtat ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från Lenner & Partners Corporate Finance AB enligt vilket, baserat på vissa antaganden och reservationer som anges i utlåtandet, Erbjudandet är skäligt för aktieägarna i Edgeware ur ett finansiellt perspektiv.

Styrelsens rekommendation och Lenner & Partners Corporate Finance AB:s värderingsutlåtande kommer att offentliggöras idag av Edgeware genom ett separat pressmeddelande och kommer att återges i dess helhet i den erbjudandehandling som kommer att upprättas och offentliggöras av Agile Content.

Stöd från större aktieägare i Edgeware

Amadeus EII LP, Amadeus III, Amadeus III Affiliates Fund LP, Volador AB, Nordea Funds Ltd, Investeringsföreningen Nordea Invest och Nordea 1 SICAV, som tillsammans äger 14 515 467 aktier i Edgeware, motsvarande cirka 48,3 procent av utestående aktier och röster i Edgeware, har vardera åtagit sig, enligt ett avtal enligt vilket sådant åtagande ska vara oåterkalleligt intill dess att Erbjudandet genomförts, att (i) acceptera Erbjudandet, lämna in alla sina aktier i Erbjudandet och inte återkalla sin accept, (ii) inte överlåta några av sina aktier i Edgeware och (iii) inte söka konkurrerande erbjudanden avseende förvärv av Edgeware.

Agile Contents aktieinnehav i Edgeware

Varken Agile Content eller något av dess närstående bolag eller andra närstående parter innehar några aktier eller andra finansiella instrument i Edgeware som ger en finansiell exponering mot aktier i Edgeware vid tidpunkten för detta pressmeddelande. Agile Content har inte heller under de senaste sex månaderna före Erbjudandets offentliggörande förvärvat eller åtagit sig att förvärva några aktier i Edgeware eller några andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Edgeware-aktien.

Agile Content kan komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, aktier i Edgeware på annat sätt än genom Erbjudandet. Information om sådana förvärv, eller åtgärder för att förvärva, kommer att offentliggöras enligt tillämpliga regler.

Villkor för fullföljande av Erbjudandet

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att:

1. Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Agile Content blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av de utestående aktierna i Edgeware,
2. varken Erbjudandet eller förvärvet av Edgeware helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet,
3. inga omständigheter har inträffat som kan ha en väsentligt negativ påverkan, eller rimligen kan förväntas ha en väsentligt negativ påverkan, på Edgewares finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Edgewares försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar,
4. ingen information som offentliggjorts av Edgeware eller lämnats av Edgeware till Agile Content är felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Edgeware har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts, och
5. Edgeware inte vidtar några åtgärder som typiskt sett är menade att försämra förutsättningarna för genomför...

Författare Agile Content SA

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.