Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-15

Agrokultura: Kommuniké från årsstämma i Agrokultura AB

Vid årsstämma i Agrokultura AB (publ) den 15 maj 2014 fattades
huvudsakligen följande beslut:

· Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för
räkenskapsåret 2013. Beslutades att bolagets överkursfond, fond till
verkligt värde, balanserat resultat och årets resultat, vilka uppgick
till 201 707 053 kronor, ska balanseras i ny räkning och att det inte
ska ske någon utdelning för räkenskapsåret 2013.

· Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

· Stämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande
mandatperiod ska utgå med totalt 1 650 000 kronor, varav 960 000
kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en
utav de övriga styrelseledamöterna. 300 000 kronor ska utgå i arvode
för kommittéarbete, varav 250 000 kronor till ordföranden för
revisionskommittén och 50 000 kronor till övrig ledamot i
revisionskommittén. Beslutades att arvode till revisorn ska utgå
enligt godkänd räkning.

· Stämman beslutade att omvälja Mikael Nachemson, Niclas Eriksson,
Sture Gustavsson och Simon Hallqvist som styrelseledamöter för
bolaget. Vidare beslutades att omvälja Mikael Nachemson till
styrelsens ordförande. Beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst
& Young AB.

· Stämman beslutade att ändra gränserna för aktiekapitalet och
antalet aktier i bolagsordningen.

· Beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier.
Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst
ökas med 36 272 360 kronor.

Övrigt
Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt
att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information
lämnades till publicering kl. 12.00 den 15 maj 2014.

För mer information kontakta:
Stephen Pickup, verkställande direktör, tel: +44 782 529 4352
Kristian Shaw, finanschef, tel: +44 782 529 4356
Om Agrokultura AB (publ)
Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar
jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är
att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom
optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion,
djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är
noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets
Certified Adviser är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/agrokultura/r/kommunike-fran-arsstamma-i-agrok...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.