Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-15

Agrokultura: Välkommen till årsstämma i Agrokultura AB (publ) den 15 maj 2014

Styrelsen i Agrokultura AB (publ) har idag fattat beslut om att
utfärda kallelse till årsstämma torsdagen den 15 maj 2014 klockan
10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, Regeringsgatan 30-32 i
Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som
är fredagen den 9 maj 2014, samt senast samma dag (fredagen den 9 maj
2014) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget;
antingen skriftligen till Agrokultura AB, "Årsstämma", Artillerigatan
6, 114 51 Stockholm eller via e-post till info@agrokultura.com. Vid
anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två.

Förslag till dagordning vid årsstämman
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande och föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, av styrelseordförande samt av revisor och eventuell revisorssuppleant
13. Beslut om ändring av bolagsordningen
14. Beslut om emissionsbemyndigande
15. Avslutande av stämman

Övrigt

Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer även
publiceras på bolagets hemsida www.agrokultura.se under sektionen
"Investor Relations" samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den
17 april 2014. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet
den 17 februari 2014.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt
att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information
lämnades till publicering kl. 15:30 tisdag den 15 april 2014.

För mer information kontakta:
Stephen Pickup, verkställande direktör, tel: +44 782 529 4352
Kristian Shaw, finansdirektör, tel: +44 782 529 4356

Om Agrokultura AB (publ)
Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar
jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är
att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom
optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion,
djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är
noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets
Certified Adviser är Remium Nordic AB. För ytterligare information
besök vår hemsida www.agrokultura.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/agrokultura/r/valkommen-till-arsstamma-i-agrok...
http://mb.cision.com/Main/138/9569807/233778.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.