Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-22

Agrokultura: Välkommen till extra bolagsstämma i Agrokultura AB (publ) den 14 augusti 2014

Styrelsen i Agrokultura AB (publ) har idag fattat beslut om att
utfärda kallelse till extra bolagsstämma torsdagen den 14 augusti
2014 klockan 10.00 i Advokatfirman Delphis lokaler, Regeringsgatan
30-32 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan
09.30.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i stämman måste vara införd som ägare i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som
är fredagen den 8 augusti 2014, samt senast samma dag (den 8 augusti
2014) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget;
antingen skriftligen till Agrokultura AB, "Extra bolagsstämma",
Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller via e-post till
info@agrokultura.com. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt,
i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden.
Antalet biträden får högst vara två.

Förslag till dagordning vid extra bolagsstämma
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
9. Avslutande av stämman
Övrigt
Läs hela kallelsen i bifogat pdf-dokument. Kallelsen kommer även
publiceras på bolagets hemsida www.agrokultura.se under sektionen
"Investor Relations" samt kungöras i Post- och Inrikes Tidningar den
24 juli 2014. Att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet
den 24 juli 2014.

Detta pressmeddelande innehåller information som bolaget är skyldigt
att delge enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument
och/eller lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Denna information
lämnades till publicering kl. 08.00 tisdagen den 22 juli 2014.

För mer information kontakta:
Investor Relations + 44 203 427 3983 eller + 46 730 43 08 84

Om Agrokultura AB (publ)
Agrokultura investerar i jordbruksmark och producerar
jordbruksprodukter i Ryssland och Ukraina. Koncernens målsättning är
att generera en attraktiv avkastning på investerat kapital genom
optimal användning av dess jordbruksmark genom spannmålsproduktion,
djurhållning och relaterade verksamheter. Aktierna i Agrokultura är
noterade på Nasdaq OMX First North under kortnamnet AGRA och bolagets
Certified Adviser är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/agrokultura/r/valkommen-till-extra-bolagsstamm...
http://mb.cision.com/Main/138/9619370/268860.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.