Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

ahaWorld: Kommuniké från årsstämma den 10 maj 2016

Idag, den 10 maj 2016, hölls årsstämma i ahaWorld AB (publ). Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
togs enhälligt.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även
att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen.

Ansvarsfrihet för styrelse och VD
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2015.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Beslöts att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Beslöts att till
ordinarie styrelseledamot omvälja Özkan Ego. Till nya
styrelseledamöter valdes Staffan Lindgren (ordförande), Anette
Nordvall och Joakim Dahl. Till revisor beslöts omval av Mazars SET
Revisionsbyrå AB, med Michael Ohlsson som huvudansvarig revisor.
Beslöts att styrelsearvode skall utgå med 120 000 kronor per år till
styrelseordförande samt vardera 60 000 kronor per år till övriga
ledamöter, samt att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd
räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att med eller
utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om
nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev
och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet
skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som
följer av nuvarande bolagsordning (17 991 656). Bemyndigandet skall
innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller emission
av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner med bestämmelse
om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med
bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget
bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv
av tekniklösningar. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller
flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte
bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den
eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier
och/eller konvertibla skuldbrev och/eller teckningsoptioner i
bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionskursen bestäms vid
emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära
den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt
tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om
de detaljerade emissionsvillkoren.

Uppsala den 10 maj 2016
ahaWorld AB (publ)

För ytterligare information:
Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ahaworld/r/kommunike-fran-arsstamma-den-10-maj...
http://mb.cision.com/Main/11632/2006382/513899.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.