Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-03-31

Ahlsell AB: Kallelse till Ahlsell AB:s årsstämma den 4 maj 2017

Aktieägarna i Ahlsell AB (publ) ("Ahlsell") kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 16.00 på Musikaliska,
Nybrokajen 11, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 15.00.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017,

dels anmäla sitt deltagande i stämman till Ahlsell senast torsdagen den 27 april 2017. Anmälan görs på bolagets hemsida www.ahlsell.com, telefon 0771 246 400 eller med post till Computershare AB "Ahlsells årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få
delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos
Euroclear Sweden AB torsdagen den 27 april 2017. Det innebär att
aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om
detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska
personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar i god tid före stämman skickas till bolaget på
ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner på
bolagets hemsida, www.ahlsell.com. Aktieägare kan inte rösta eller på
annat sätt delta vid årsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete
9. Verkställande direktörens presentation
10. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

1. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
2. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
3. Val av styrelse och revisorer
4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv
och överlåtelser av egna aktier

5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
6. Beslut om instruktion för valberedningen
7. Stämmans avslutande
BESLUTSFÖRSLAG

Ahlsells valberedning har lämnat förslag till beslut under punkterna
2, 11-13 och 16 på dagordningen. Valberedningen utgörs av Tomas
Ekman, Keravel S.a.r.l. (CVC Capital Partners), Vegard Söraunet, Odin
Fonder, Jan Särlvik, Nordea fonder samt Mikael Wiberg, Alecta.
Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande, är adjungerad ledamot av
valberedningen.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson
ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 b - Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt
den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till
aktieägarna med 0,35 kronor per aktie och att avstämningsdag för
utdelningen ska vara måndagen den 8 maj 2017. Beslutar årsstämman i
enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till
aktieägarna torsdagen den 11 maj 2017.

Punkt 12 - Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode ska utgå med 1 000 000
kronor (tidigare 1 000 000 kronor) till styrelsens ordförande, med
600 000 kronor (tidigare 600 000 kronor) till styrelsens vice
ordförande samt med 400 000 kronor (tidigare 400 000 kronor) till var
och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är
anställda i bolaget. Valberedningen har vidare föreslagit att för
arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 150 000
kronor (tidigare 150 000 kronor) till utskottets ordförande samt med
100 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till var och en av de övriga
ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet föreslås att ett
årligt arvode ska utgå med 100 000 kronor (tidigare 100 000 kronor)
till utskottets ordförande samt med 50 000 kronor (tidigare 50 000
kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. Förutsatt att det
är kostnadsneutralt för bolaget kan bolaget medge att arvode
faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.

Punkt 11 och 13 - Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer samt
val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio ledamöter och
att Kenneth Bengtsson, Peter Törnquist, Johan Nilsson, Magdalena
Gerger, Satu Huber, Gustaf Martin-Löf, Terje Venold och Søren
Vestergaard-Poulsen ska omväljas till styrelseledamöter för tiden
till slutet av nästa årsstämma, samt att inga suppleanter ska väljas.
Vidare föreslår valberedningen att Charlotta Sund ska väljas in som
ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår vidare att Kenneth Bengtsson omväljs till
styrelsens ordförande.

En redogörelse för valberedningens förslag samt information om
samtliga föreslagna ledamöter finns på Ahlsells hemsida,
www.ahlsell.com.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB
som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har
meddelat att Joakim Thilstedt kommer att utses till huvudansvarig
revisor.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
förvärv och överlåtelser av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut
om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget vid var tid
efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier
i Ahlsell. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett
pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet
mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid förvärv som utförs av
mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock
motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna
förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på
avlämningsdagen till Ahlsell ligger utanför kursintervallet.
Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid
ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta
beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med
högst det totala antalet egna aktier som Ahlsell vid var tid innehar.
Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande
en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom
det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av aktier
utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller
värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för
överlåtelsen på de aktier i Ahlsell som överlåts, med den eventuella
avvikelse som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse
av egna aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av bolag och
verksamheter genom betalning med egna aktier och att fortlöpande
kunna anpassa Ahlsells kapitalstruktur för att därigenom bidra till
ett ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra säkring av
kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Ahlsells
incitamentsprogram.

Punkt 15 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för
ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt följande.

Riktlinjerna enligt denna policy ska gälla för ersättningar till VD
och övriga medlemmar av Ahlsells koncernledning ("Koncernledningen").

Ahlsell strävar efter att erbjuda en total ersättning som är
marknadsmässig och som därigenom förmår attrahera och behålla
kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i
förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå
av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara
konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den
fasta lönen revideras årligen. Rörlig lön baseras i huvudsak på
koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den rörliga
delen ska inte överstiga 80 procent av den fasta lönen. Styrelsen
kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt
incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är
fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska
innefatta överlåtelse av aktier i bolaget. Incitamentsprogram ska
omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig
påverkan på bolagets resultat och tillväxt samt på att såväl bolagets
som de individuella uppsatta målen infrias. Ett incitamentsprogram
ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling
och implementeras på marknadsmässiga villkor.

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så
att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska
pensionerna vara premiebestämda. Andra förmåner kan tillhandahållas
enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i
förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra
en väsentlig del av den totala ersättningen.

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om sex
månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om
högst 18 månader vid uppsägning från bolagets sida. Inget
avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning. Vid uppsägning från
bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga
anställningsförmåner under uppsägningstiden, inte berättigade till
något avgångsvederlag.

Styrelsen äger rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl
föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan
avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen
redovisas vid närmast följande årsstämma.

Punkt 16 - Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om instruktion för
valberedningen enligt följande.

a) Ahlsell ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter som representerar de största aktieägarna i bolaget som ...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.