Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-25

Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-september 2017: Stark organisk tillväxt

AHLSTROM-MUNKSJÖ DELÅRSRAPPORT, 25 OKTOBER 2017, kl. 07:30 CEST

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö's
delårsrapport januari-september 2017. En pdf-version av den
fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande.
Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv
(http://www.ahlstrom-munksjo.com/swe).

I denna delårsrapport för 2017 presenteras siffrorna för
januari-september 2017 samt alla jämförelsetal på proforma-basis för
att illustrera de finansiella effekterna av samgåendet mellan
Ahlstrom och Munksjö som om den hade slutförts i början av 2015.
Endast siffrorna för perioden juli-september 2017 och april-juni 2017
redovisas enligt IFRS (International Financial Reporting Standards).
Bilagan inklusive den oreviderade koncernredovisningen har upprättats
enligt IFRS.

Juli-september 2017 jämfört med juli-september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till MEUR 541,6 (MEUR 523,5), vilket
motsvarade en ökning på 3,5%. Jämförbar nettoomsättning ökade med
5,7% vid oförändrade valutakurser.

· Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 70,4 (MEUR 70,2), vilket
motsvarar 13,0% (13,4%) av nettoomsättningen

· EBITDA uppgick till MEUR 63,3 (MEUR 72,9) och inkluderar
jämförelsestörande poster om MEUR -7,0 (MEUR 2,7)

· Rörelseresultat MEUR 31,7 (MEUR 38,7)
· Nettoresultat MEUR 17,5 (MEUR 23,0)
· Resultat per aktie 0,18 euro (0,24 euro)
· Jämförbart resultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster
0,34 euro (0,24 euro)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten MEUR 51,6 (MEUR 72,0)
Januari-september 2017 jämfört med januari-september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till MEUR 1 685,5 (MEUR 1 620,4), vilket
motsvarade en ökning på 4,0%. Jämförbar nettoomsättning ökade med
4,0% vid oförändrade valutakurser.

· Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 227,2 (MEUR 207,3), vilket
motsvarar 13,5% (12,8%) av nettoomsättningen

· EBITDA* uppgick till MEUR 213,9 (MEUR 184,4) och inkluderar
jämförelsestörande poster om MEUR -13,4 (MEUR -22,9)

· Rörelseresultat* MEUR 117,9 (MEUR 81,8)
· Nettoresultat* MEUR 69,2 (MEUR 36,3)
· Resultat per aktie* 0,71 euro (0,37 euro)
· Jämförbart resultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster
0,98 euro (0,56 euro).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten MEUR 135,7 (MEUR 156,5)
Viktiga händelser

· Avkastning på eget kapital om EUR 0,23 per aktie eller totalt
cirka MEUR 22 betalades till aktieägarna i september 2017

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram har
fastställts

Nyckeltal

MEUR KV3 KV3 Förändr, jan-sep jan Förändr, 2016
2017 2016 % 2017 -sep %
2016
Nettoomsättning 541,6 523,5 3,5 1 685,5 1 620, 4,0 2 147,

4
9
Jämförbar EBITDA 70,4 70,2 0,3 227,2 207,3 9,6 268,7
Jämförbar EBITDA 13,0 13,4 13,5 12,8 12,5
-marginal, %
EBITDA 63,3 72,9 -13,1 213,9* 184,4 15,9 239,9
Jämförelsestörande -7,0 2,7 -13,4* -22,9 -28,8
poster inkluderade i
EBITDA
Rörelseresultat 31,7 38,7 -18,1 117,9* 81,8 44,2 104,7
Jämförbart 46,7 44,7 4,4 154,9 131,3 18,0 168,7
rörelseresultat exkl.
poster avseende
rörelseförvärv
(materiella
anläggningstillgångar)
Nettoresultat 17,5 23,0 -23,8 69,2* 36,3 90,6 49,8
Resultat per aktie, 0,18 0,24 -23,9 0,71* 0,37 92,8 0,51
EUR
Jämförbart resultat 0,34 0,24 40,0 0,98 0,56 74,3 0,71
per aktie exklusive
poster avseende
rörelseförvärv
(materiella
anläggningstillgångar)
Kassaflöde från den 51,6 72,0 -28,4 135,7 156,5 -13,3 232,1
löpande verksamheten
Investeringar 17,8 16,7 6,2 49,5 46,9 5,6 77,7
Nettoskuld** 404,2 N/A N/A 404,2 N/A N/A N/A
Skuldsättningsgrad, 39,3 N/A 39,3 N/A N/A
%**
Medelantal anställda, 5 918 5 987 -1,1 5 905 5 975 -1,2 5 974
FTE

*Värdering till verkligt värde av lagerjusteringar om MEUR 11
exkluderas, då detta redan ingår i proforma-siffrorna för 2016.

** Inga jämförelsesiffror för balansräkningen på proforma-basis finns
tillgängliga.

De faktiska siffrorna för januari-september 2017 och för motsvarande
jämförelseperioder presenteras endast i bilagan.

Ahlstrom-Munksjö har antagit ESMA:s (European Securities and Markets
Authority) riktlinjer om alternativa nyckeltal för att avspegla
underliggande resultatutveckling och öka jämförbarheten. Dessa
nyckeltal ska dock inte betraktas som en ersättning för resultatmått
enligt IFRS. Alternativa nyckeltal härleds från nyckeltal som
redovisas enligt IFRS genom att lägga till eller dra av poster som
påverkar jämförbarheten (jämförelsestörande poster) eller
förvärvsanalys och kallas jämförelsesiffror.

Vd-kommentar, Jan Åström

"Vi nådde en stark organisk tillväxt på över 5 procent för kvartalet
och kunde bibehålla vårt operativa resultat trots högre kostnader för
några av våra viktigaste råvaror. Utvecklingen beror återigen på
utmärkta resultat inom affärsområdena Filtration and Performance samt
Industrial Solutions. Vi kommer att fortsätta arbetet med
prishöjningar för att motverka de ökade externa kostnaderna och
hantera utmaningarna inom bestruket enkelsidigt papper.

Integrationsarbetet efter samgåendet har accelererat och i slutet av
kvartalet uppnådde vi cirka MEUR 17 i synergieffekter på årsbasis. Vi
är övertygade om att vi nu kommer att kunna leverera över det
ursprungliga målet på MEUR 35 och uppskattar att årliga
synergieffekter på över MEUR 40 kan nås under andra kvartalet 2019.

Jag är säker på att vi skapar långsiktigt värde för våra kunder och
intressenter. Vi är dedikerade till att vidareutveckla våra produkter
och lösningar för att uppnå en ännu starkare position på marknaden.
Genom att samarbeta med våra kunder inom innovation och utveckling
kommer vi kunna fortsätta att bredda användningen av fibrer på ett
hållbart sätt."

Utsikter för 2017

Ahlstrom-Munksjö upprepar utsikterna som publicerades den 25 juli
2017.

Marknadsutsikter: Efterfrågeutsikterna för 2017 för Ahlstrom-Munksjös
fiberbaserade produkter väntas förbli stabila i enlighet med den
nuvarande goda nivån för de flesta produktsegmenten och avspegla det
säsongsmässiga mönstret. Prishöjningar kommer fortsätta att
implementeras för att motverka kostnadsinflationen för råvaror och
dessa kommer att få effekt under resten av året.

EBITDA: Jämförbar EBITDA för 2017 väntas bli högre än under föregående
år (proforma MEUR 268,7).

Produktionsstopp: De årliga underhålls- och semesterstoppen under
fjärde kvartalet förväntas genomföras i ungefär samma omfattning som
under 2016. Dock kommer det underhållsstopp i svenska Billingsfors
som vanligen genomförs under tredje kvartalet att ersättas av kortare
stopp under andra och fjärde kvartalen på grund av förändrade skift.
2017 års underhållsstopp vid massaproduktionsanläggningen i Aspa i
Sverige genomfördes under oktober 2017.

Investeringar: Kassaflödeseffekten av investeringarna i fasta
anläggningstillgångar 2017 förväntas uppgå till cirka MEUR 80. Utöver
detta förväntas kassaflödeseffekterna av de strategiska
investeringarna i Arches och Madisonville uppgå till cirka MEUR 18 i
2017.

Samgåendet slutfört

Den 1 april 2017 gick Ahlstrom Corporation samman med Munksjö Oyj och
namnet på det sammanslagna bolaget ändrades till Ahlstrom-Munksjö
Oyj. Samgåendet har skapat en global marknadsledare inom innovativa
och hållbara fiberbaserade material med en sammanlagd nettoomsättning
proforma om cirka 2,15 miljarder euro, cirka 6 000 anställda och 41
produktions- och konverteringsanläggningar i 14 länder. Sammanlagt 45
376 992 nya aktier i Ahlstrom-Munksjö emitterades som vederlag för
samgåendet till Ahlstroms aktieägare, vilket ger totalt 96 438 573
aktier. Handeln i de nya aktierna inleddes den 3 april 2017.

Godkännande från de extra bolagsstämmorna i Ahlstrom och Munksjö samt
Europeiska kommissionen erhölls den 11 januari 2017 respektive den 13
mars 2017. I samband med samgåendet delade Ahlstrom och Munksjö ut
medel uppgående till ett totalbelopp om cirka MEUR 46, vilket
motsvarar 0,49 euro per aktie i Ahlstrom och 0,45 euro per aktie i
Munksjö.

Synergieffekter

Ahlstrom-Munksjö uppskattar att årliga synergieffekter över MEUR 40
(tidigare MEUR 35) gradvis ska realiseras och vara helt synliga från
andra kvartalet 2019. Besparingarna består i huvudsak av lägre fasta
kostnader samt samordning av inköp och produktion efter samgåendet.
Planen inkluderar även ytterligare synergier, såsom integreringen av
det tidigare affärsområdet Graphics and Packaging med det nya
affärsområdet Specialties i syfte att ta fram ett gemensamt produkt-
och tjänsteerbjudande.

I slutet av rapportperioden uppgick årstakten för synergieffekterna
till cirka MEUR 17. Av de årliga synergierna till följd av samgåendet
avser den största delen lägre försäljnings- och
adinistrationskostnader och andra allmänna kostnader och återstoden
avser minskade kostnader för sålda varor, förbättrad operativ
effektivitet och intäktssynergier. Det finansiella resultatet för
tredje kvartalet 2017 inkluderar realiserade synergieffekter
motsvarande cirka MEUR 3,5.

Engångskostnader för att uppnå synergierna uppgick till MEUR 10,9 i
slutet av rapportperioden, varav MEUR 7,0 bokfördes i det tredje
kvartalet 2017. Den tidigare kommunicerade totala kostnaden för att
uppnå synergierna uppgår till MEUR 30 inom två år efter samgåendet.
Kassaflödeseffekten uppgick till MEUR -5,7 i det tredje kvartalet
2017.

Finansiella mål

Bolagets styrelse har fastställt följande långsiktiga finansiella mål:

· EBITDA-marginal överstigande 14 procent över en konjunkturcykel
· Nettoskuldsättningsgrad under 100 procent
· En stabil och årligen ökande utdelning, som ska betalas ut två
gånger per år

Kortsiktiga risker

Ahlstrom-Munksjös verksamhet utsätts för risker som föranleds av
marknadsläget, det allmänna ekonomiska läget och utvecklingen inom
branschen samt risker i anslutning till företagets verksamhet,
förändringar i omvärlden, den globala ekonomiska utvecklingen och
förändringar i lagstiftningen. Om de real...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.