Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-25

Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjö halvårsrapport januari-juni 2017: Bra start för det sammanslagna bolaget med ett st...

AHLSTROM-MUNKSJÖ HALVÅRSRAPPORT, 25 JULI, 2017 KL. 12:15 CEST

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö's
halvårsrapport januari-juni 2017. En pdf-version av den fullständiga
rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns
också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv
(http://www.ahlstrom-munksjo.com/swe).

I denna halvårsrapport för 2017 presenteras siffrorna för januari-juni
2017 samt alla jämförelsetal på proforma-basis för att illustrera de
finansiella effekterna av samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö som
om den hade slutförts i början av 2015. Endast siffrorna för perioden
april-juni 2017 redovisas enligt IFRS (International Financial
Reporting Standards). Bilagan inklusive den oreviderade
koncernredovisningen har upprättats enligt IFRS.

April-juni 2017 jämfört med april-juni 2016

· Nettoomsättning MEUR 576,9 (MEUR 561,0), vilket motsvarar en
ökning på 2,8%. Jämförbar nettoomsättning ökade med 1,8% vid
oförändrade valutakurser.

· Jämförbar EBITDA MEUR 77,4 (MEUR 77,3), vilket motsvarar 13,4%
(13,8%) av nettoomsättningen

· EBITDA* MEUR 75,0 (MEUR 76,0)
· Rörelseresultat* MEUR 43,3 (MEUR 42,5)
· Nettoresultat* MEUR 27,5 (MEUR 23,7)
· Resultat per aktie* EUR 0,28 (EUR 0,25)
· Jämförbart resultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster
EUR 0,39 (EUR 0,25)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten MEUR 41,2 (MEUR 89,1)
Januari-juni 2017 jämfört med januari-juni 2016

· Nettoomsättning MEUR 1 143,8 (MEUR 1 096,9), vilket motsvarar en
ökning på 4,3%. Jämförbar nettoomsättning ökade med 2,7% vid
oförändrade valutakurser.

· Jämförbar EBITDA MEUR 156,8 (MEUR 137,2), vilket motsvarar 13,7%
(12,5%) av nettoomsättningen

· EBITDA* MEUR 150,5 (MEUR 111,6)
· Rörelseresultat* MEUR 86,2 (MEUR 43,1)
· Nettoresultat* MEUR 51,7 (MEUR 13,3)
· Resultat per aktie* EUR 0,54 (EUR 0,14)
· Jämförbart resultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster
EUR 0,64 (EUR 0,33)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten MEUR 84,1 (MEUR 84,5)
Väsentliga händelser

·
Samgåendet mellan Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj slutfördes den
1 april 2017

·
Bolaget löste in hybridobligationen om MEUR 100 med en fast årlig
räntesats om 7,875% och emitterade en obligation om MEUR 250 med en
fast årlig kupong på 1,875% som del av ett finansieringspaket med
syfte att sänka finansieringskostnaderna. Vidare erbjöds innehavare
av obligationen om MEUR 100 med en fast årlig kupong på 4,125% och
förfall under 2019 möjligheten att sälja innehavet. Totalt återköptes
MEUR 89,2.

Nyckeltal

MEUR KV2 KV2 FÖRÄNDR JAN JAN FÖRÄNDR HELÅR
2017 2016 % -JUN -JUN % 2016
2017 2016
Nettoomsättning 576,9 561,0 2,8% 1 143, 1 096, 4,3% 2 147,
8 9 9

Jämförbar EBITDA 77,4 77,3 0,2% 156,8 137,2 14,3% 268,7
Jämförbar EBITDA 13,4 13,8 13,7 12,5 12,5
-marginal, %
EBITDA* 75,0 76,0 -1,3% 150,5 111,6 34,9% 239,9
Rörelseresultat* 43,3 42,5 1,9% 86,2 43,1 100,0% 104,7
Jämförbart 53,7 52,5 2,3% 108,2 86,6 24,9% 168,7
rörelseresultat
exklusive
fusionsrelaterade
poster
(PPA)
Nettoresultat* 27,5 23,7 15,9% 51,7 13,3 N/A 49,8
Resultat per aktie* 0,28 0,25 13,8% 0,54 0,14 N/A 0,51
Jämförbart resultat 0,39 0,25 56,0% 0,64 0,33 94,0% 0,71
per aktie
exklusive
fusionsrelaterade
poster
(PPA)
Kassaflöde från den 41,2 89,1 -53,7% 84,1 84,5 -0,4% 232,1
löpande
verksamheten
Investeringar 15,4 15,4 -0,2% 31,8 30,2 5,3% 77,7
Nettoskuld** 420,3 N/A N/A 420,3 N/A N/A N/A
Skuldsättningsgrad, 41,3 N/A 41,3 N/A N/A
%**
Medelantal 5 903 5 984 -1,4% 5 914 5 970 -0,9% 5 974
anställda, FTE

* Värdering till verkligt värde av lagerjusteringar på MEUR 11
exkluderas, då detta redan ingår i proforma-siffrorna för 2016.

** Inga jämförelsesiffror för balansräkningen på proforma-basis finns
tillgängliga.

De faktiska siffrorna för januari-juni 2017 och motsvarande
jämförelseperioder presenteras endast i bilagan.

Ahlstrom-Munksjö har antagit ESMA:s (European Securities and Markets
Authority) riktlinjer om alternativa nyckeltal för att avspegla
underliggande resultatutveckling och öka jämförbarheten. Dessa
nyckeltal ska dock inte betraktas som en ersättning för resultatmått
enligt IFRS. Alternativa nyckeltal härleds från nyckeltal som
redovisas enligt IFRS genom att lägga till eller dra av poster som
påverkar jämförbarheten (jämförelsestörande poster) eller
förvärvsanalys och kallas jämförelsesiffror.

Vd-kommentar: Jan Åström

"Vi hade ett bra kvartal, vårt första som Ahlstrom-Munksjö, och
uppnådde ett starkt resultat och en god lönsamhet. Vi kunde dra
fördel av en hög efterfrågan för de flesta av våra produkter i flera
regioner. Dessutom fortlöper integrationsarbetet som planerat och de
identifierade synergierna har redan börjat ge tydlig effekt - vi
nådde en årstakt på cirka 13 miljoner euro i slutet av kvartalet.

Den goda utvecklingen beror framförallt på mycket bra resultat inom
affärsområdena Filtration and Performance samt Industrial Solutions.
Efterfrågan på affärsområdet Decors produkter var hög, men resultatet
påverkades av kraftigt ökade kostnader för råvaror. Vi fortsätter att
arbeta med prissättningen för att hantera detta. Inom Specialties
skedde en förbättring för nästan alla enheter och vi fortsätter att
lägga kraft på att integrera den tidigare enheten Graphics and
Packaging i affärsområdet. Detta kommer även att vara till hjälp när
vi ska hantera överutbudet på marknaden för bestruket ensidigt
papper.

Vi ökar också de beräknade investeringarna för i år, då vi ser flera
tillväxtmöjligheter på kort sikt i flera av våra segment, t.ex.
filtermaterial, livsmedelsförpackningsmaterial och slipbaspapper.
Dessutom omstrukturerade vi vår finansiering under kvartalet för att
väsentligt sänka finansieringskostnaderna. Nu fortsätter vi med full
kraft arbetet med att uppnå och även överträffa synergimålet, som
sattes i samband med fusionen. Genom att hålla fast vid vår
strategiska inriktning, baserad på tillväxt, kundvärde, flexibilitet
och ansvar är jag övertygad om att vi kommer att kunna leverera i
enlighet med våra långsiktiga mål."

Utsikter för 2017

Ahlstrom-Munksjö upprepar utsikterna för jämförbar EBITDA och
produktionsstopp, som publicerades den 15 maj 2017. Guidningen om
marknadsutsikter och investeringar har reviderats.

Marknadsutsikter: Efterfrågeutsikterna för 2017 för Ahlstrom-Munksjös
fiberbaserade produkter väntas förbli stabila i enlighet med den
nuvarande goda nivån för de flesta produktsegmenten och avspegla det
säsongsmässiga mönstret. Prishöjningar fortsätter att implementeras
för att motverka kostnadsinflationen för råvaror och dessa kommer att
få effekt under resten av året.

EBITDA: Jämförbar EBITDA för 2017 väntas bli högre än under föregående
år (proforma MEUR 268,7).

Produktionsstopp: De årliga underhålls- och semesterstoppen under
tredje kvartalet liksom de säsongsmässiga stoppen i slutet av 2017
förväntas genomföras i ungefär samma omfattning som under 2016. Dock
kommer det underhållsstopp i svenska Billingsfors som vanligen
genomförs under tredje kvartalet att ersättas av kortare stopp under
andra och fjärde kvartalet på grund av förändrade skift. Nästa
underhållsstopp vid massaproduktionsanläggningen i svenska Aspa
kommer att genomföras under fjärde kvartalet 2017.

Investeringar: Kassaflödeseffekten av investeringarna i fasta
anläggningstillgångar 2017 förväntas uppgå till cirka MEUR 80, vilket
är högre än de tidigare uppskattade MEUR 70 för att kunna möta den
goda efterfrågan. Utöver detta förväntas kassaflödeseffekterna av de
strategiska investeringarna i Arches och Madisonville uppgå till
cirka MEUR 18.

Samgåendet slutfört

Den 1 april 2017 gick Ahlstrom Corporation samman med Munksjö Oyj och
namnet på det sammanslagna bolaget ändrades till Ahlstrom-Munksjö
Oyj. Samgåendet har skapat en global marknadsledare inom innovativa
och hållbara fiberbaserade material med en sammanlagd nettoomsättning
proforma om cirka 2,15 miljarder euro, cirka 6 000 anställda och 41
produktions- och konverteringsanläggningar i 14 länder. Sammanlagt
emitterades 45 376 992 nya aktier i Ahlstrom-Munksjö som vederlag för
samgåendet till Ahlstroms aktieägare, vilket ger totalt 96 438 573
aktier. Handeln i de nya aktierna inleddes den 3 april 2017.

Godkännande från de extra bolagsstämmorna i Ahlstrom och Munksjö samt
Europeiska kommissionen erhölls den 11 januari 2017 respektive den 13
mars 2017. I samband med samgåendet delade Ahlstrom och Munksjö ut
medel uppgående till ett totalbelopp om cirka MEUR 46, vilket
motsvarar 0,49 euro per aktie i Ahlstrom och 0,45 euro per aktie i
Munksjö.

Synergieffekter

Ahlstrom-Munksjö har som mål att synergieffekter motsvarande MEUR 35
gradvis ska realiseras och vara helt realiserade från andra kvartalet
2019. Besparingarna består i huvudsak av lägre fasta kostnader samt
samordning av inköp och produktion efter samgåendet. Bolaget arbetar
även med att identifiera ytterligare synergier, såsom integreringen
av det tidigare affärsområdet Graphics och Packaging med det nya
affärsområdet Specialties i syfte att ta fram ett gemensamt
produkt-och tjänsteerbjudande.

I slutet av rapporteringsperioden uppgick årstakten för realisering av
synergier till cirka MEUR 13, vilket är i linje med det tidigare
publicerade målet på MEUR 35, och innebär att programmet har fått en
bra start och stödjer vår strävan att överträffa målet. Av de årliga
synergieffekterna till följd av samgåendet avser den största delen
lägre försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna
kostnader. Återstoden avser minskade kostnader för sålda varor,
förbättrad operativ effektivitet samt planerade intäktssynergier. Det
finansiella resultatet för andra kvartalet 2017 inkluderar
realiserade synergieffekter motsvarande cirka MEUR 3.

Engångskostnader för att uppnå synergieffekterna uppgick till MEUR 4 i
slutet av rapportperioden. Den tidigare publicerade totala kostnaden
för att uppnå synergierna inom två år från samgåendet är MEUR 30.
Kassaflödeseffekten uppgick till MEUR -2 för andra kvartalet 2017.

Finansiella mål

Bolagets styrelse har fastställt följande långsiktiga finansiella mål:

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.