Du är här

2017-05-16

Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 16 maj 2017 kl. 16.25 CEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls idag i
Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2016 samt
beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividend (utdelning)

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att ingen
dividend för räkenskapsåret 2016 utdelas.

Beslut om utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital

Styrelsen beslutade, på basis av bolagets bokslut för 2016, om en
utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital som
kapitalåterbäring till ett belopp om 0,23 euro per aktie.

Kapitalåterbäringen skall betalas i september 2017 till aktieägare som
på avstämningsdagen för betalningen är registrerad i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller
avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB.
Avstämningsdagen samt utbetalningsdagen skall fastställas av
styrelsen i sitt möte som styrelsen kommit överens att skall hållas
den 4 september 2017. Avstämningsdagen för utbetalningen skulle då
vara den 6 september 2017 och utbetalningsdagen senast den 13
september 2017.

Beslut om styrelseledamöternas och valberedningens arvoden

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att
ersättningen till styrelsens, dess kommittéers och valberedningens
årsarvoden utgår enligt följande:

Styrelsens ordförande erhåller 100 000 euro i årsarvode (tidigare 80
000 euro), styrelsens viceordföranden 80 000 euro (50 000 euro) var
och övriga styrelseledamöterna 60 000 euro (40 000 euro) var.
Revisionskommitténs ordförande erhåller 12 000 euro (12 000 euro) i
årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro (6 000 euro)
var.

Strategikommitténs ordförande erhåller 12 000 euro i årsarvode och de
övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro var och att personalkommitténs
ordförande (tidigare ersättningskommittén) erhåller 8 000 euro (6 000
euro) i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 4 000 euro (3 000
euro) var.

Valberedningens ordförande erhåller 8 000 euro (6 000 euro) i
årsarvode och de övriga medlemmarna 4 000 euro (3 000 euro) var.

Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets
resepolicy.

Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att
antalet styrelseledamöter är nio.

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att
Hans Sohlström, Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund,
Alexander Ehrnrooth, Jan Inborr, Harri-Pekka Kaukonen, Johannes
Gullichsen and Hannele Jakosuo-Jansson omväljs. Pernilla Walfridsson
väljs till styrelsen som ny ledamot.

Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie
bolagsstämma. Styrelsemedlemmarnas CV:n finns till påseende på
www.ahlstrom-munksjo.com.

Val av revisor och beslut om revisorns arvode

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att
återvälja KPMG Oy Ab till revisor. KPMG Oy Ab har meddelat att de
utsett CGR Anders Lundin till huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag vidare att
revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning.

Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna
aktier samt att motta egna aktier som pant

Bolagsstämman bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och avyttring
av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets egna aktier som
pant i en eller flera omgångar enligt följande villkor:

Genom bemyndigandet kan högst 8 000 000 stycken av bolagets egna
aktier förvärvas eller mottas som pant, förutsatt att
aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan
innehas eller mottas som pant av bolaget eller dess
dottersammanslutningar beaktas. Aktierna kan förvärvas eller mottas
som pant i en eller flera omgångar och på annat sätt än i förhållande
till aktieägarnas tidigare aktieinnehav. Aktierna skall förvärvas med
bolagets fria egna kapital i offentlig handel till gällande
marknadspris.

Styrelsen är bemyndigad att besluta om alla övriga villkor angående
förvärv och mottagande som pant av bolagets egna aktier.

Genom bemyndigandet har styrelsen rätt att besluta om avyttring av
högst 8 000 000 egna aktier som bolaget innehar i en eller flera
omgångar.

Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla villkor angående
avyttring av egna aktier som bolaget innehar, inklusive rätten att
avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna kan till exempel
användas som vederlag i företagsköp och i andra arrangemang samt till
att implementera bolagets aktiebaserade incentivsystem eller till
andra syften i enlighet med vad som styrelsen beslutar. Styrelsen har
också rätt att besluta om avyttring av egna aktierna i offentlig
handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom
bemyndigandet har styrelsen också rätt att besluta om avyttring av
aktier som mottagits som pant.

Bemyndigandena är i kraft till utgången av följande års ordinarie
bolagsstämma, dock högst arton (18) månader från ordinarie
bolagsstämmans utgång.

Bolagsstämmohandlingar

Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på
www.ahlstrom-munksjo.com/bolagstamma senast den 30 maj 2017.

Beslut tagna av styrelsen efter bolagsstämman

Val av ordförande och medlemmarna av de permanenta utskotten

Vid sitt konstituerande möte, som hölls genast efter bolagsstämman,
valdes Hans Sohlström till ordförande och Peter Seligson och Elisabet
Salander Björklund till vice ordföranden.

Styrelsen beslöt att tillsätta tre permanenta utskott,
revisionskommittén, strategikommittén och personalkommittén (tidigare
ersättningskommittén). Medlemmar av revisionskommittén är Elisabet
Salander Björklund (ordförande), Alexander Ehrnrooth, Harri-Pekka
Kaukonen och Pernilla Walfridsson.

Medlemmar av strategikommittén är Peter Seligson (orförande),
Alexander Ehrnrooth och Jan Inborr. Medlemmar av personalkommittén är
Hans Sohlström (ordförande), Johannes Gullichsen och Hannele
Jakosuo-Jansson.

Ahlstrom-Munksjö Oyj

För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413
45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som
levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela
världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial,
releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt
isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och
etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och
diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15
miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie
är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades
1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj.
Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ahlstrom-munksjo/r/ahlstrom-munksjo-oyj--beslu...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.