Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-15

Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjö publicerar finansiell proformainformation samt utsikter för EBITDA-utvecklingen 2017

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 15 maj 2017 kl. 17:45 CEST

Ahlstrom-Munksjö Oyj publicerar jämförbar finansiell
proformainformation för helåren 2015 och 2016 samt för varje kvartal
2016 och första kvartalet 2017 för att åskådliggöra företagsfusionens
finansiella inverkan som om fusionen hade slutförts i början av 2015.
Proformainformationen redovisas separat för koncernen och de nya
affärsområdena som representerar affärsområdesstrukturen i det nya
bolaget.

Fusionen av Ahlstrom Oyj och Munksjö Oyj som slutfördes 1 april 2017,
skapade en global ledare inom innovativa och hållbara fiberbaserade
lösningar, med en sammanlagd proformanettoomsättning om cirka 2,15
miljarder euro, omkring 6 000 anställda, samt 41 produktions- och
konverteringsanläggningar i 14 länder.

Den oreviderade finansiella proformainformationen, inklusive
redovisningsprinciperna och valda noter, framgår av bilagan till
detta meddelande. Proformainformationen presenteras endast i
illustrativt syfte, och har sammanställts utifrån antagandet att
fusionen av bolagen slutfördes 1 januari 2015. Den oreviderade
finansiella proformainformationen avspeglar också effekterna av de
omfinansieringstransaktioner som verkställdes eller meddelades när
fusionens slutfördes. Proformainformationen avspeglar inte de
förväntade synergifördelarna om 35 miljoner euro per år, som främst
erhålls genom minskade fasta kostnader och samordning av inköp och
produktion. Bolaget strävar också efter att identifiera ytterligare
affärssynergier bland annat genom integrering av det tidigare
affärsområdet Graphics and Packaging i det nya affärsområdet
Specialties i syfte att ta fram ett gemensamt produkt- och
tjänsteutbud.

Nyckeltalen för koncernen och affärsområdena presenteras i tabellerna
nedan i samma form som Ahlstrom-Munksjö kommer att rapportera dem
framöver. Ahlstrom-Munksjö planerar att lämna delårs- och
helårsrapporter från och med halvårsrapporten för januari-juni 2017
som publiceras 25 juli 2017.

Nyckeltal
Proforma, 2016 2015 Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
miljoner euro 17 16 16 16 16
Nettoomsättning 2 147,9 2 124,6 566,9 535,9 561,0 523,5 527,5

Jämförbart 268,7 203,0 79,4 59,9 77,3 70,2 61,3
EBITDA
Jämförbar EBITDA 12,5 9,6 % 14,0 11,2 13,8 13,4 11,6
-marginal, % % % % % % %
EBITDA 239,9 189,0 75,5 35,6 76,0 72,9 55,4
Jämförbart 168,7 99,1 54,5 34,1 52,5 44,7 37,4
rörelseresultat
utan
inverkan av
fördelning av
köpeskillingar
Rörelseresultat 104,7 39,6 42,9 0,6 42,5 38,7 22,8
Nettoresultat 49,8 27,7 24,2 -10,4 23,7 23,0 13,5
Resultat per 0,51 0,29 0,25 -0,11 0,25 0,24 0,14
aktie (EPS),
euro
EPS exkl. 0,71 0,29 0,25 0,08 0,25 0,24 0,14
fusionsrelaterade
poster,
euro
Kassaflöde från 232,1 124,7 42,9 -4,6 89,1 72,0 75,6
den löpande
verksamheten
Investeringar 77,7 65,9 16,4 14,8 15,4 16,7 30,8
Antal anställda i 5 974 6 150 5 925 5 955 5 984 5 987 5 973
medeltal (FTE)

Definitioner av proforma jämförbara EBITDA och jämförbara
rörelseresultat utan inverkan av fördelning av köpeskillingar samt
proformaresultat per aktie beskrivs i slutet av detta meddelande.

Framtidsutsikter för 2017

Ahlstrom-Munksjö förväntar sig en ökning av jämförbart EBITDA[1]
(http://connect.ne.cision.com#_ftn1) för 2017 jämfört med året innan
(proforma 268,7 miljoner euro). Inga andra ändringar har gjorts av de
framtidsutsikter som publicerades 26 april 2017. De fullständiga
framtidsutsikterna presenteras här:

Marknadsutsikter: Efterfrågeutsikterna för 2017 för Ahlstrom-Munksjös
fiberbaserade produkter väntas förbli stabila i enlighet med den
nuvarande goda nivån för de flesta produktsegmenten och avspegla det
säsongsmässiga mönstret. Prisökningar implementeras i takt med att
kundkontrakt går ut för att balansera ökade råmaterialpriser i vissa
segment, särskilt inom Decor och den europeiska
releasepappersverksamheten. Prisökningarna kommer att slå igenom mot
slutet av andra kvartalet.

EBITDA: Jämförbart EBITDA för 2017 förväntas öka jämfört med året
innan.

Produktionsstopp: De årliga underhålls- och semesterstoppen under
andra och tredje kvartalen liksom de säsongsmässiga stoppen i slutet
av 2017 förväntas genomföras i ungefär samma utsträckning som under
2016. Dock kommer det underhållsstopp i Billingsfors som vanligen
genomförs under tredje kvartalet att ersättas av kortare stopp under
andra och fjärde kvartalet på grund av förändrade skift. Nästa
underhållsstopp vid massaproduktionsanläggningen i svenska Aspa
kommer att genomföras under fjärde kvartalet 2017.

Investeringar: Kassaflödeseffekten av investeringarna i materiella
anläggningstillgångar 2017 förväntas uppgå till cirka 70 miljoner
euro. Utöver detta förväntas kassaflödeseffekterna av de strategiska
investeringarna i bruken i Arches och i Madisonville uppgå till cirka
10 miljoner euro respektive 8 miljoner euro.

Poster som påverkar jämförelsestörande

Värderingen av varulagret till verkligt värde vid redovisning av
förvärvet förväntas ha en negativ inverkan på cirka 11 miljoner euro
på rörelseresultat för april-juni 2017.

Långsiktiga finansiella mål

Bolagets styrelse har fastställt följande långsiktiga finansiella mål:

· EBITDA-marginal överstigande 14 procent över en affärscykel.
· Nettoskuldsättningsgrad under 100 procent.
· En stabil och årligen växande dividend (utdelning), med
utbetalning två gånger om året.

Huvudmarknader

Ahlstrom-Munksjö har ett brett utbud av fiberbaserade lösningar och är
en global ledare inom bland annat filtermaterial, dekorpapper,
releasepapper samt komposterbara förpackningar för livsmedel och
drycker. Bolaget har följande fyra affärsområden som rapporterar
separat: Decor, Filtration and Performance, Industrial Solutions och
Specialties. De viktigaste kundsegmenten är olika industrier, främst
fordon, bygg och inredning, snabbrörliga konsumtionsvaror, energi,
tryckteknik, läkemedel och diagnostik. År 2016 härstammade 60 procent
av Ahlstrom-Munksjös totala nettoomsättning från Europa, 24 procent
från Nord- och Sydamerika och 16 procent från Asien och
Stillahavsområdet. Bolagets konkurrensfördel bygger på expertkunskap
inom fiberbaserad teknik, en effektiv produktionsplattform och
förmåga att ge globala kunder lokal service.

Bolaget använder företrädesvis förnybar fiberråvara, inklusive löv-
och barrmassa samt specialmassa som manillahampa och viskos, samt
trä. Till övriga insatsmaterial hör titandioxid, kemikalier som
metanol, hartser och latex. Även syntetiska fibrer, som polyester och
polypropylen, används i en mindre omfattning. Bolagets viktigaste
energikällor är el från kraftnätet, naturgas och ångkraft från
bruken.

Affärsområden

Ahlstrom-Munksjö har fyra affärsområden som på bästa sätt stödjer det
sammanslagna bolagets strategi och är förenliga med hur
Ahlstrom-Munksjö värderar sin operativa förmåga. Nedan presenteras
för varje affärsområde nettoomsättning, antal sålda ton, jämförbart
EBITDA och jämförbar EBITDA-marginal på proformabasis för helåret
2015 och 2016 samt för varje kvartal 2016 och första kvartalet 2017.

Decor

Affärsområdet Decor är en ledande tillverkare av pappersbaserade
ytbeläggningar för trämaterial, som laminatgolv, möbler och
inredningar. Decor utvecklar tekniskt framstående och innovativa
papper för hög- och lågtryckslaminat, tryckbaspapper och
förimpregnerat papper.

Proforma, miljoner 2016 2015 Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
euro 17 16 16 16 16
Nettoomsättning 364,6 372,6 95,4 93,2 97,8 84,9 88,7
Försäljningsvolym, 182,8 183,4 48,6 46,0 49,0 43,1 44,7
tusen ton
Jämförbart EBITDA 53,7 42,6 11,3 13,7 17,6 11,0 11,4
Jämförbar EBITDA 14,7% 11,4% 11,8% 14,7% 18,0% 13,0% 12,9%
-marginal, %

Filtration and Performance

Affärsområdet Filtration and Performance tillverkar filtermaterial för
motoroljor, bränsle och luft samt material för industriella
luftfilter, glasfiber för golvbeläggningar och vindkraftverk,
industriella fiberduksmaterial för tillämpning i fordon, byggnad,
textiler och hygien samt tapeter.

Proforma, miljoner 2016 2015 Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
euro 17 16 16 16 16
Nettoomsättning 617,2 595,3 169,0 151,9 159,2 156,5 149,5
Försäljningsvolym, 195,0 179,6 52,4 46,9 50,6 50,0 47,6
tusen ton
Jämförbart EBITDA 94,0 72,7 31,8 20,0 24,9 29,7 19,5
Jämförbar EBITDA 15,2% 12,2% 18,8% 13,2% 15,6% 19,0% 13,0%
-marginal, %

Industrial Solutions

Affärsområdet Industrial Solutions tillverkar releasepapper,
slipbaspapper, elektrotekniskt isoleringspapper, specialmassa,
tunnpapper, balansfolie samt konstnärs- och tryckpapper.

Proforma, miljoner 2016 2015 Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
euro 17 16 16 16 16
Nettoomsättning 627,2 614,0 166,0 154,8 164,3 150,4 157,6
Försäljningsvolym, 604,2 585,6 156,0 153,0 157,9 146,1 147,3
tusen ton
Jämförbart EBITDA 93,1 68,8 28,4 19,0 23,5 21,9 28,7
Jämförbar EBITDA 14,8% 11,2% 17,1% 12,3% 14,3% 14,6% 18,2%
-marginal, %

Specialties

Affärsområdet Specialties tillverkar material för livsmedels- och
dryckesförpackningar, laboratorier och bioteknisk diagnostisering
samt vattenfiltrering, tejpprodukter och medicinska textilier.
Affärsområdet tillverkar också material för filtrering av varm
matolja och mjölk, tryckpapper för klisterlappar och kuvert,
metalletiketter samt tryckta och bestrukna produkter.

Proforma, miljoner 2016 2015 Kv1 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4
euro 17 16 16 16 16
Nettoomsättning 577,7 584,4 145,9 147,3 149,5 141,2 139,8
Försäljningsvolym, 245,1 241,3 59,7 62,9 64,7 58,2 59,3
tusen ton
Jämförbart EBITDA 64,5 51,3 17,5 15,7 19,1 16,5 13,2
Jämförbar EBITDA 11,2% 8,8% 12,0% 10,7% 12,8% 11,7% 9,4%
-marginal, %

Utvald finansi...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.