Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-10

Ahlstrom-Munksjö: Ahlstrom-Munksjö verkställer förvärvet av Expera, ändrar segmentrapportringen och utnämner en ny me...

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 10 OKTOBER, 2018 kl. 16.15 EEST

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin
helhet eller i delar, direkt eller indirekt i Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Sydafrika, eller Förenta Staterna eller något annat
land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot
tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare
dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon annan
åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt finsk lag.
För ytterligare information, se "Viktig information" nedan.

Ahlstrom-Munksjö har idag verkställt förvärvet av Expera Specialty
Solutions, en i USA baserad specialpapperstillverkare. Förvärvets
köpeskilling är USD 615 miljoner (EUR 526 miljoner) på kassa- och
skuldfri basis. Detta betydande förvärv medför en expansion av
Ahlstrom-Munksjös närvaro i Nordamerika och förstärker bolagets utbud
av avancerade specialtillverkade fiberbaserade material. Förvärvet
medför en resultatökning för bolaget. Genom förvärvet nästan
tredubblar Ahlstrom-Munksjö sin nettoomsättning i USA och får en
plattform för tillväxt.

·
Expera är en ledande producent av specialpappersprodukter i
Nordamerika. Verksamheten omfattar fyra pappersfabriker med två
integrerade massabruk I Wisconsin i USA.

·
Den förvärvade verksamheten hade en nettoomsättning om USD 721
miljoner (EUR 616 miljoner) och ett jämförbart EBITDA-resultat om USD
71 miljoner (EUR 61 miljoner) år 2017.

·
Det jämförbara EBITDA-resultatet inkluderar USD 3 miljoner (EUR 3
miljoner) i poster utan en fortlöpande effekt på EBITDA-resultatet,
så som uppstartskostnader för investeringar och management
fee-ersättningar.

·
De förväntade kortsiktiga årliga synergieffekter på cirka USD 10
miljoner (EUR 8 miljoner) förväntas uppnås senast vid slutet av 2019.
Engångskostnader som hänför sig till uppnåendet av synergierna
beräknas uppgå till EUR 7 miljoner (USD 8 miljoner). I tillägg medför
en nyligen slutförd investering en ytterligare positiv årlig
resultateffektpotential på USD 11 miljoner (EUR 9 miljoner) då
investeringen är fullt operativ.

·
Förvärvet möjliggör även dynamiska synergier inom produktutveckling
och utbyte av best practice-metoder.

Hans Sohlström, vd för Ahlstrom-Munksjö, kommenterar: "Detta förvärv
är betydande för implementeringen av vår strategi. Det innebär att vi
kan förstärka vår position inom fiberbaserade material och möjliggör
att vi kan erbjuda våra kunder ökat värde speciellt i Nordamerika,
men även globalt. Vi har kompletterande kunnande och kan tillsammans
skapa ytterligare värde genom gemensam produktutveckling och ett
utbyte av best practice-metoder. Jag vill avsluta med att önska
Experas personal välkommen att bli en del av Ahlstrom-Munksjö."

Förvärvet publicerades den 23 juli 2018 och sedvanliga
myndighetsgodkännande för verkställandet av förvärvet har erhållits.

Expera kommer att konsolideras och bli en del av Ahlstrom-Munksjö från
och med den 10 october 2018. Detaljerad information om förvärvets
inverkan på koncernredovisningen kommer att ges i samband med
publiceringen av delårrapporten för det fjärde kvartalet 2018. Den
förvärvade verksamheten utgör Ahlstrom-Munksjös femte affärsområde
och finansiella rapporteringssegment och kommer att heta North
America Specialty Solutions. I tillägg, så som nedan beskrivet,
planerar Ahlstrom-Munksjö att publicera oreviderad finansiell
proforma-information senast i samband med aktieemissionen som
planeras inledas under det fjärde kvartalet 2018.

Russ Wanke, som tidigare var vd för Expera, har utnämnts till
Executive Vice President, North America Specialty Solutions och
medlem av Ahlstrom-Munksjös ledningsgrupp.

Nyckeltal

Expera (US GAAP)

1-6/2018**** 1-6/2017**** 2017 2016
Nettoomsättning 324 310 616 609
EBITDA 29*** 29 56* 59**
Jämförbar EBITDA 30*** 29 61** 59**

* Experas EBITDA-resultat för 2016 inkluderar en utgiftspost på EUR
1,5 miljoner som hänför sig till en förändring i den villkorade
ersättningen som ska betalas, en intäkt på EUR 2,7 miljoner i form av
ersättning från vissa investeringsprojekt och andra utgiftsposter på
EUR 0,4 miljoner som, på basis av nuvarande tillgänglig information,
anses utgöra justerande poster. Därtill inkluderar Experas
EBITDA-resultat för 2016 management fee -ersättningar på EUR 1,4
miljoner samt uppstartskostnader för investeringar på EUR 0,1
miljoner, vilka inte kommer att ha en fortlöpande effekt på EBITDA.
Experas utvalda finansiella information för 2016 presenteras för
kvarvarande verksamhet.

** Experas EBITDA-resultat för 2017 inkluderar en utgiftspost på EUR
3,8 miljoner som hänför sig till en förändring i en villkorad
ersättning som ska betalas i enlighet med ett inköpsavtal och andra
nettoutgiftsposter på EUR 0,9 miljoner som, på basis av ledningens
preliminära uppskattning, anses ha uppkommit utanför den ordinarie
verksamheten och som anses utgöra justerande poster i enlighet med
Ahlstrom-Munksjös principer. Därtill inkluderar Experas
EBITDA-resultat för 2017 management fee-ersättningar på EUR 1,5
miljoner samt uppstartskostnader för investeringar på EUR 0,9
miljoner, vilka inte kommer att ha en fortlöpande effekt på
EBITDA-resultatet.

*** Experas EBITDA-resultat för januari-juni 2018 omfattar en
nettokostnadspost om EUR 1,4 miljoner som främst hänför sig till en
tillfällig ersättning som betalas på basen av förvärvsavtalet och
transaktionsrelaterade kostnader. ****Oreviderad information, baserar
sig på ledningens rapportering.

Tillämpade principer för utvald finansiell information

Den utvalda finansiella informationen som presenterats ovan är baserad
på Experas reviderade finansiella rapporter för räkenskapsåren 2017
och 2016 upprättade i enlighet med USA:s allmänt godkända
redovisningsprinciper (US GAAP). Siffrorna har avrundats till
närmaste miljon.

Experas finansiella information presenterad i USD har konverterats
till EUR med växelkurs på EUR/USD 1,17.

Ahlstrom-Munksjö planerar att senast i samband med aktieemissionen,
vilken förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2018,
publicera oreviderad proforma-information för att illustrera effekten
av förvärvet av Expera och det i april 2018 meddelade förvärvet av
Caieiras, och av de relaterade finansieringstransaktionerna på
Ahlstrom-Munksjös finansiella information 2017 och januari-september
2018 upprättad i enlighet med IFRS. Proforma-informationen kommer att
ge ytterligare information om Experas historiska resultat och
inverkan av förvärvet av Expera på Ahlstrom-Munksjös finansiella
ställning.

VIKTIG INFORMATION

Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till
försäljning i Förenta Staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta
Staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas
värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet
med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande
lydelse. Ahlstrom-Munksjö ämnar inte registrera någon del av
aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner
enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan
häri nämnd information kommit, bör informera sig själva och iaktta
sådana restriktioner. Informationen som ingår häri är inte ämnad att
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Sydafrika eller Förenta
Staterna. Att inte iaktta dessa restriktioner kan utgöra ett brott
mot värdepapperslagstiftning i sådana jurisdiktioner. Detta
meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat för att
distribueras eller användas av, sådana personer eller enheter som är
medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort eller stat eller
något land eller någon annan jurisdiktion, där sådan distribution,
publicering, tillgång eller användning skulle strida mot lag eller
bestämmelse eller förutsätta registrering eller licensiering i
ifrågavarande jurisdiktion.

Denna kommunikation distribueras endast till och är endast riktad till
(i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella
investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella
tjänster och marknader Föreskrift 2005 rörande finansiell
marknadsföring ("Föreskriften") i Storbritannien (Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) eller (iii)
företag med högt nettovärde och andra personer som detta dokument
lagligen får riktas till i enlighet med artikel 49(2)(a) till (d) av
Föreskriften (alla sådana personer kallas nedan "relevanta
personer"). Häri nämnda värdepapper finns endast tillgängliga för och
inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat
sätt förvärva sådana värdepapper, riktas endast till relevanta
personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera
utifrån informationen i detta dokument eller förlita sig på detta
dokument eller dess innehåll.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt definitionen i
prospektdirektivet (EC/71/2003, i dess nuvarande lydelse) och utgör
inte som sådant eller dels och bör inte tolkas som ett erbjudande att
sälja eller som en anbudsbegäran att köpa, skaffa eller teckna
värdepapper eller som en uppmaning att inleda någon
investeringsverksamhet.

Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som
grund eller förlitas på i samband med något avtal, någon förbindelse
eller något investeringsbeslut. Innehållet i detta meddelande har
inte genomgått en oberoende sakgranskning. Inga garantier eller
åtaganden har, varken explicit eller implicit, givits avseende
rättvisande bilden, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten
av de i detta meddelande givna uppgifterna eller åsikterna och inte
heller ska man förlita sig på desamma. Ahlstrom-Munksjö, dess
dotterbolag, rådgivare, representanter eller någon annan person, har
inte något ansvar (genom vårdslöshet eller annars) för skada som
uppkommit till följd av användning av detta meddelande eller dess
innehåll eller som på annat sätt uppkommit i samband med detta
meddelande. Var och en måste förlita sig på sin egen granskning och
bedömning av Ahlstrom-Munksjö, dess dotterbolag, värdepapper och av
transaktionen, innefattande de vidkommande fördelarna och riskerna.

Detta meddelande innehåller framåtriktad information. Denna
information baserar sig nödvändigtvis inte på historiska fakta, utan
den är information om framtida förväntningar. I detta meddelande kan
ord som "antar", "borde", "får", "förutser", "förväntar sig",
"kommer", "kunde", "planerar", "skulle", ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.