Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-28

Ahlstrom-Munksjö halvårsrapport januari-juni 2020: STABILT RESULTAT UNDER EXCEPTIONELLA OMSTÄNDIGHETER

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ HALVÅRSRAPPORT 28 JULI 2020 kl. 12:00 EEST

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö's halvårsrapport januari-juni 2020. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv

HÖJDPUNKTER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Stabil jämförbar EBITDA och ökad marginal trots nedgången i leveransvolymer orsakade av coronaviruspandemin
 • Snabb respons och kostnadsminskningsåtgärder dämpade effekten av pandemin
 • Pandemins påverkan på kundaktiviteten varierade över Ahlstrom-Munksjös breda geografiska räckvidd och produktsortiment
 • Stark tillväxt inom slutanvändningssegmenten hälso- och livsvetenskap, utökning av produktion av ansiktsmask material. Tydlig försvagning inom husbyggande och möbler, transport och industriella slutanvändningar
 • Tecken på en gradvis normalisering av kundaktiviteten i vissa segment mot slutet av kvartalet
 • Förbättrad finansiell flexibilitet, god likviditet utan större refinansieringsbehov
 • Lansering av Ahlstrom-Munksjö FortiCell®, en ny serie fiberbaserade lösningar för energilagringsapplikationer

Q2/2020 jämfört med Q2/2019

 • Nettoomsättningen minskade 16,6 % till MEUR 621,5 (745,1) påverkad främst av lägre volymer
 • Jämförbar EBITDA minskade 11,7 % till MEUR 74,0 (83,8), vilket motsvarar 11,9 % (11,2) av nettoomsättningen, med stöd av åtgärder för att minska rörliga och fasta kostnader
 • Rörelseresultatet uppgick till MEUR 25,8 (35,0)
 • Nettoresultatet uppgick till MEUR 9,0 (14,8)
 • Vinst per aktie (före utspädning) uppgick till EUR 0,07 (0,13)
 • Jämförbar vinst per aktie exklusive nedskrivningar och avskrivningar hänförliga till fördelning av köpeskilling uppgick till EUR 0,18 (0,25)

Q1-Q2/2020 jämfört med Q1-Q2/2019

 • Nettoomsättningen minskade 10,9 % till 1 339,6 MEUR (1 502,8) påverkad av pris, produktmix och volymer
 • Jämförbar EBITDA ökade 4,4 % till MEUR  165,7 (158,8), vilket motsvarar 12,4 % (10,6) av nettoomsättningen, med stöd från lägre rörliga kostnader som mer än kompenserade för lägre försäljningspriser och volymer
 • Rörelseresultatet uppgick till MEUR 99,6 (52,9)) inklusive en realisationsvinst om MEUR 32,0 från försäljningen av konstnärspappersverksamheten
 • Nettoresultatet uppgick till MEUR 55,7 (18,9)
 • Vinst per aktie (före utspädning) uppgick till EUR 0,46 (0,16)
 • Jämförbar vinst per aktie exklusive nedskrivningar och avskrivningar hänförliga till fördelning av köpeskilling uppgick till EUR 0,48 (0,46)
 • Nettoskulden minskade till 878,7 miljoner euro (885,0 för Q4/2019), med stöd av försäljningen av konstnärspappersverksamheten

NYCKELTAL

[]
IFRS nyckeltal Q2 Q2 Q1 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
MEUR eller vad som 2020 2019 2020 2020 2019 2019
anges
Nettoomsättning 621,5  745,1  718,1  1 339,6  1 502,8  2 915,3 
Jämförbar EBITDA 74,0  83,8  91,7  165,7  158,8  312,9 
Jämförbar EBITDA 11,9  11,2  12,8  12,4  10,6  10,7 
-marginal, %
EBITDA 69,1  78,1  120,5  189,6  138,3  279,4 
Jämförbart 31,8  40,7  49,1  80,9  73,3  139,0 
rörelseresultat
Rörelseresultat 25,8  35,0  73,7  99,6  52,9  103,2 
Periodens resultat 9,0  14,8  46,6  55,7  18,9  32,8 

Resultat per aktie 0,07  0,13  0,40  0,46  0,16  0,27 
(före utspädning),
EUR
Jämförbart resultat 0,10  0,16  0,21  0,31  0,29  0,50 
per
aktie (före
utspädning), EUR
Jämförbart resultat 0,18  0,25  0,30  0,48  0,46  0,84 
per
aktie exkl.
avskrivningar
hänförliga till
allokering av
köpeskilling[*]

Avkastning på eget 5,9  1,7  6,5  5,9  1,7  2,9 
kapital, rullande
12
månader, %
Jämförbar 5,4  6,4  6,0  5,4  6,4  5,2 
avkastning på
eget kapital,
rullande
12 månader, %

Avkastning på 6,4  3,6  6,8  6,4  3,6  4,4 
sysselsatt kapital,
rullande 12
månader, %
Jämförbar 6,3  6,9  6,6  6,3  6,9  5,9 
avkastning på
sysselsatt kapital,
rullande 12
månader, %

Kassaflöde från den 8,5  63,1  11,8  20,4  92,9  286,7 
löpande
verksamheten

Investeringar 24,4  38,7  26,3  50,7  74,2  161,1 
Nettoskuld 878,7  1 044,7  854,3  878,7  1 044,7  885,0 
Skuldsättningsgrad, 74,3  92,8  72,3  74,3  92,8  71,8 
%

*Avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskillingar (PPA) består av avskrivningar från värdejusteringar för verkligt värde avseende förvärv från och med år 2013.nfö

VD-KOMMENTAR

Jag är nöjd med vårt resultat under andra kvartalet, och då särskilt med den snabba reaktionen och åtgärderna för att mildra den omedelbara påverkan av coronaviruspandemin. Med hänsyn till de exceptionella omständigheterna är en jämförbar EBITDA på 74 miljoner euro och en förbättrad marginal på 11,9% en bra prestation. Vi har kunnat hålla våra anläggningar i drift och betjäna våra kunder, samtidigt som vi säkerställer våra anställdas hälsa och säkerhet tack vare vårt COVID-19 säkerhetsprotokoll. Dessutom har vi ökat vår finansiella flexibilitet och har för närvarande god likviditet utan några större refinansieringsbehov på kort sikt.

VARIERANDE PÅVERKAN PÅ KUNDERNAS AKTIVITET - DÄMPAD GENOM ÅTGÄRDER

Inom vårt breda produktsortiment av avancerade fiberbaserade lösningar har inverkan av coronaviruspandemin på kundaktiviteten varierat. Efterfrågan var fortsatt stark inom slutanvändningssegmenten hälso- och livsvetenskap, medan den förblev relativt stabil inom konsumentvarusegmentet, om än med viss variation beroende på slutanvändning. Den största nedgången var inom husbyggnad och möbler, transport och industriell slutanvändning. Sammantaget ledde den exceptionella marknadssituationen till en minskning av våra leveranser med 10%, vilket var den främsta drivkraften bakom minskningen av nettoomsättningen och jämförbar EBITDA. Men vi arbetade intensivt med våra egna åtgärder för att minska rörliga och fasta kostnader, och detta dämpade effekten av lägre volymer.

Dessutom är jag också glad att vi kunde driva vår verksamhet framåt under pandemin. Vår omfattande kunskap om fiberbaserade material, en flexibel organisation och en gemensam produktionsplattform gjorde det möjligt för oss att utöka vår globala produktionskapacitet för ansiktsmaskmaterial till produktionslinjer som normalt används för produktion av andra fiberbaserade material. Vi tog också ytterligare steg på marknaden för elfordonsbatterier genom att introducera en plattform av fiberbaserade lösningar för energilagringsapplikationer. Våra andra nya förädlade lösningar inkluderar ett utbytbart filtermaterial för fritidskläder som kan användas som ansiktsmasker.

Som ett resultat av våra goda framsteg inom miljöpåverkan, arbetsförhållanden, etiska affärsmetoder och hållbar upphandling belönades vårt arbete för fjärde året i rad med en EcoVadis Gold rating. Detta stärker vår hållbarhetsstrategi.

VÄGEN FRAMÅT

Vi kommer att fortsätta med åtgärder för att mildra effekterna av den svaga efterfrågan på marknaden under tredje kvartalet. Samtidigt fortsätter vi att arbeta för att säkerställa vår konkurrenskraft på längre sikt och går vidare med våra tidigare tillkännagivna kostnadsbesparingsprogram. Sammantaget är jag mycket stolt över hur bra vår organisation har presterat under dessa mycket exceptionella omständigheter. Detta belyser verkligen styrkorna i vår företagskultur som förlitar sig på entreprenöriellt ledarskap, kundsamarbete, innovation och sömlöst globalt lagarbete.

UTSIKTER FÖR Q3/2020

Den övergripande marknadssituationen är fortfarande osäker om än med tecken på en gradvis normalisering av kundaktiviteten i vissa slutanvändningssegment. God efterfrågan förväntas fortsätta för slutanvändningen inom hälso- och livsvetenskap. Efterfrågan på konsumentvarurelaterade produkter förväntas förbli relativt stabil medan den fortsätter på en svag nivå inom husbyggnad och industrirelaterade produkter. Efterfrågan på möbler och transportrelaterade produkter förväntas återhämta sig. Ahlstrom-Munksjös leveransvolymer under tredje kvartalet 2020 förväntas vara lägre än under tredje kvartalet 2019. Under det tredje kvartalet 2020 förväntas planerade underhållsstopp vid Aspa massafabrik genomföras med en negativ resultatpåverkan på cirka 4 miljoner euro.

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA under tredje kvartalet 2020 förväntas bli lägre än under tredje kvartalet 2019.

KORTSIKTIGA RISKER

Eftersom Ahlstrom-Munksjö förvaltar en bred portfölj av verksamheter med ett brett spektrum av slutkunder och användningsområden globalt, är det inte troligt att företaget påverkas avsevärt på koncernnivå av enskilda verksamhets relaterade faktorer. Men lägre global ekonomisk tillväxt och osäkra och finansiella marknadsförhållanden skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på bolagets finansiella resultat, verksamhet och finansiella ställning.

Den senaste tiden har den viktigaste orsaken till ökad osäkerhet globalt, sett ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv, varit coronaviruspandemin. Risken för en bredare ekonomisk nedgång har tydligt ökat och om den realiseras kan det försvaga efterfrågan för ett brett spann av Ahlstrom-Munksjös produkter under en längre tid. Enligt IMF beräknas den globala tillväxten till - 4,9% 2020 och pandemin har haft en mer negativ inverkan på den ekonomiska aktiviteten under första halvåret 2020 än väntat. Återhämtningen förväntas ske gradvis. Pandemins fulla inverkan kan inte förutses i detta skede, det kommer att bero på både pandemins varaktighet och svårighetsgrad och relaterade åtgärder som vidtagits för att begränsa pandemin.

Ahlstrom-Munksjö har bedömt redovisade värden på tillgångar och skulder, såsom goodwill och andra immateriella tillgångar, materiella tillgångar, lager, uppskjutna skatter, kundfordringar och pensionsplaner och utvärderat behovet av nedskrivningar. Baserat på dessa bedömningar har pandemins konsekvenser för närvarande ingen inverkan på värderingen av tillgångarna.

Företagets betydande risker och osäkerhetsfaktorer består huvudsakligen i utvecklingen av efterfrågan och priser på sålda produkter, kostnaden och tillgängligheten för viktiga råvaror och energi, finansiella risker samt andra affärsfaktorer, inklusive den geopolitiska utvecklingen och utvecklingen på finansmarknaderna. Företagets finansiella resultat kan påverkas av tidpunkten för möjliga prisökningar på råvaror och dess egna förmåga att höja försäljningspriserna. Pågående handelskonflikter utgör ett hot mot den globala ekonomin och detta kan påverka Ahlstrom-Munksjös marknader.

Rörelserisker som personalfrånvaro, tillgång till viktiga råvaror och leveranser till kunder har också ökat på grund av pandemin. Dessa risker har minskats genom en snabb och samordnad respons och implementering av Ahlstrom-Munksjös COVID-19 säkerhetsprotokoll. Men om pandemin fortsätter under en längre period kan exponeringen gentemot de operativa riskerna öka.

Företagets viktigaste finansiella risker inkluderar ränte- och valutarisker, likviditetsrisk och kreditrisk. För att mildra dessa kortsik...

Författare Ahlstrom-Munksjö

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.