Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-07

Ahlstrom-Munksjö: Kallelse till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 7 april 2017 kl. 08.30 CEST
Helsingfors, Finland

Kallelse till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma
som hålls tisdagen den 16 maj 2017 kl. 13.00 (EET) i Finlandiahusets
Helsingforssal, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors (dörr M3 från
Mannerheimvägen och dörr K3 från Karamzinsstranden). Mottagning av
aktieägare som har anmält sig till stämman och utdelning av
röstsedlar inleds kl. 12.00 (EET). Vi önskar att deltagarna i stämman
anmäler sig på mötesplatsen senast kl. 12.45 (EET).

A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman

På ordinarie bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av
röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för år 2016

- Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividend (utdelning)

Enligt balansräkningen per den 31 december 2016 har bolaget inga
utdelningsbara vinstmedel. Styrelsen föreslår därför att ingen
dividend (utdelning) för räkenskapsåret 2016 delas ut.

9. Beslut om utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman besluter, på basis av
bolagets bokslut för 2016, om en utbetalning från fonden för inbetalt
fritt eget kapital som kapitalåterbäring till ett belopp om 0,23 euro
per aktie. Kapitalåterbäringen skall betalas i september 2017 till
aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen är registrerad i
bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller
avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB.
Avstämningsdagen samt utbetalningsdagen skall fastställas av
styrelsen i sitt möte som styrelsen kommit överens att skall hållas
den 4 september 2017. Avstämningsdagen för utbetalningen skulle då
vara den 6 september 2017 och utbetalningsdagen senast den 13
september 2017.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

11. Beslut om styrelseledamöternas och valberedningens arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens, dess kommittéers och
valberedningens årsarvoden utgår enligt följande:

Styrelsens ordförande erhåller 100 000 euro i årsarvode, styrelsens
viceordföranden 80 000 euro var och övriga styrelseledamöterna 60 000
euro var. Revisionskommitténs ordförande erhåller 12 000 euro i
årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro var.

Valberedningen föreslår att strategikommitténs ordförande erhåller 12
000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro var
och att personalkommitténs ordförande erhåller 8 000 euro i årsarvode
och de övriga kommittémedlemmarna 4 000 euro var.

Valberedningens ordförande erhåller 8 000 euro i årsarvode och de
övriga medlemmarna 4 000 euro var.

Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets
resepolicy.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter är nio (9).

13. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Hans Sohlström, Peter Seligson, Elisabet
Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Jan Inborr, Harri-Pekka
Kaukonen, Johannes Gullichsen och Hannele Jakosuo-Jansson omväljs.
Vidare föreslås att Pernilla Walfridsson väljs till styrelsen som ny
ledamot. Anna Ohlsson-Leijon, Mats Lindstrand och Sebastian Bondestam
har meddelat till valberedningen att det inte står till förfogande
för att väljas till styrelsen.

Valberedningen rekommenderar att Hans Sohlström väljs till
styrelseordförande och Peter Seligson och Elisabet Salander Björklund
väljs till styrelsens vice ordföranden.

Pernilla Walfridsson (född 1973), svensk medborgare, ekonomie magister
(företagsekonomi) har fungerat som CFO för Byggmax Group AB (publ)
sedan 2005. Hon har tidigare, under åren 2003-2005, fungerat som CFO
för Power Hemelektronik AB och innehaft ledningspositioner inom IKEA
under åren 1998-2002. Hon fungerar som ordförande för styrelsens
revisionskommitté i NetOnNet Group AB. Walfridsson är oberoende av
bolaget och dess betydande aktieägare.

Styrelseledamöters mandatperiod löper till utgången av nästa års
ordinarie bolagsstämma. Alla de föreslagna personerna anses vara
oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare förutom
Alexander Ehrnrooth och Hans Sohlström som inte är oberoende av
bolagets betydande aktieägare. Alexander Ehrnrooth är inte oberoende
av bolagets betydande aktieägare Viknum AB i vars moderbolag Virala
Oy Ab han fungerar som verkställande direktör och styrelseledamot.
Hans Sohlström är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare AC
Invest Five B.V. och AC Invest Six B.V. i vars moderbolag Ahlström
Capital Oy han fungerar som verkställande direktör.

Alla de föreslagna personerna har gett sitt samtycke till valet.

De föreslagna styrelseledamöternas CV:n finns till påseende på
bolagets internetsidor www.ahlstrom-munksjo.com/agm.

14. Beslut om revisorns arvode

Enligt revisionskommitténs rekommendation föreslår styrelsen att
revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning.

15. Val av revisor

Enligt revisionskommitténs rekommendation föreslår styrelsen att till
revisor återväljs KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab har meddelat att de utsett
CGR Anders Lundin till huvudansvarig revisor.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av
bolagets egna aktier samt att motta egna aktier som pant

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen
att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt
mottagande av bolagets egna aktier som pant enligt följande villkor:

Genom bemyndigandet kan högst 8 000 000 stycken av bolagets egna
aktier förvärvas eller mottas som pant, förutsatt att
aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan
innehas eller mottas som pant av bolaget eller dess
dottersammanslutningar beaktas. Aktierna kan förvärvas eller mottas
som pant i en eller flera omgångar och på annat sätt än i förhållande
till aktieägarnas tidigare aktieinnehav. Aktierna skall förvärvas med
bolagets fria egna kapital i offentlig handel till gällande
marknadspris.

Styrelsen är bemyndigad att besluta om alla övriga villkor angående
förvärv och mottagande som pant av bolagets egna aktier.

Genom bemyndigandet har styrelsen rätt att besluta om avyttring av
högst 8 000 000 egna aktier som bolaget innehar i en eller flera
omgångar.

Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla villkor angående
avyttring av egna aktier som bolaget innehar, inklusive rätten att
avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna kan till exempel
användas som vederlag i företagsköp och i andra arrangemang samt till
att implementera bolagets aktiebaserade incentivsystem eller till
andra syften i enlighet med vad som styrelsen beslutar. Styrelsen har
också rätt att besluta om avyttring av egna aktierna i offentlig
handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom
bemyndigandet har styrelsen också rätt att besluta om avyttring av
aktier som mottagits som pant.

Bemyndigandena är i kraft till utgången av följande års ordinarie
bolagsstämma, dock högst arton (18) månader från ordinarie
bolagsstämmans utgång.

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De förslag av styrelsen och valberedningen, vilka förslag hänför sig
till ordinarie bolagsstämmans föredragningslista ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på bolagets internetsidor
www.ahlstrom-munksjo.com/agm. Andra handlingar som enligt
aktiebolagslagen skall hållas tillgängliga för aktieägarna finns till
påseende på ovan nämnda internetsidor senast från och med den 25
april 2017.

Styrelsens och valberedningens förslag samt ovan nämnda andra
handlingar finns också tillgängliga vid stämman. Kopior av dessa
handlingar skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet
kommer att finnas till påseende på ovannämnda internetsidor senast
från och med den 30 maj 2017.

C. Anvisningar för deltagarna i ordinarie bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i ordinarie bolagsstämman har de aktieägare som på
ordinarie bolagsstämmans avstämningsdag den 4 maj 2017 har antecknats
som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes
personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i
bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i ordinarie bolagsstämman skall anmäla sig
senast den 11 maj 2017 kl. 16.00 (EET).

Anmälan till ordinarie bolagsstämman kan göras:

- på bolagets internetsidor www.ahlstrom-munksjo.com/agm,

- per e-post till yhtiokokous@ahlstrom-munksjo.com,

- per brev till adressen Ahlstrom-Munksjö, bolagsstämma, Alvar Aaltos
gata 3 C, PB 329, 00101 Helsingfors, Finland, eller

- per telefon under kontorstid kl. 10.00-16.00 (EET) till numret +46
(0)10 250 10 54

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning,
adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller
ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som
aktieägarna överlåter till Ahlstrom-Munksjö används endast för
ändamål som hänför sig till ordinarie bolagsstämman och för
behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid ordinarie bolagsstämman har frågerätt
beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5
kapitel 25 § i aktiebolagslagen.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i ordinarie bolagsstämman och där utöva sina
rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad
fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att
företräda aktieägaren på ordinarie bolagsstämman. Om en aktieägare på
ordinarie bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder
aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, skall
det i samband med anmälan till stämman uppges med vilka aktier varje
ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas till ovannämnda adress innan
anmälningstidens utgång. En modell på en fullmakt finns tillgänglig
på bolagets ovannämnda internetsidor.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i ordinarie
bolagsstämman med de aktier på basis...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.