Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-19

Ahlstrom-Munksjö: Nya aktier i Ahlstrom-Munksjö registrerade i det finska handelsregistret

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 19 december 2018 kl. 15:05

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin
helhet eller i delar, direkt eller indirekt i Australien, Kanada,
Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Singapore eller Förenta
Staterna eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller
skulle kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller
registreras eller kräva att någon annan åtgärd vidtas, i tillägg till
de krav som ställs enlig finsk lag. För ytterligare information, se
"Viktig information" nedan.

Ahlstrom-Munksjö Oyj ("Ahlstrom-Munksjö" eller "Bolaget") har som
tidigare offentliggjorts genomfört en aktieemission
("Aktieemissionen") av nya erbjudna aktier ("Erbjudna Aktier") i
Bolaget. Aktieemissionen har resulterat i förändring av antalet
aktier i Ahlstrom-Munksjö enligt följande:

Totalt 19 211 910 Erbjudna Aktier tecknade i Finland och Sverige med
stöd av teckningsrätter och utan stöd av teckningsrätter i Finland
har registrerats i det finska handelsregistret den 19 december 2018.
Efter registreringen är det totala antalet aktier i Ahlstrom-Munksjö
115 650 483. Därtill förväntas totalt 2 832 Erbjudna Aktier tecknade
utan stöd av teckningsrätter i Sverige att registreras i det finska
handelsregistret uppskattningsvis den 28 december 2018.

Handel med Erbjudna Aktier som är registrerade hos Euroclear Finland
förväntas inledas på Nasdaq Helsingfors uppskattningsvis den 20
december 2018. Handel med Erbjudna Aktier som är registrerade hos
Euroclear Sweden förväntas inledas på Nasdaq Stockholm
uppskattningsvis den 28 december 2018 (Erbjudna Aktier tecknade med
stöd av teckningsrätter) och den 4 januari 2019 (Erbjudna Aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter).

Före Aktieemissionen fanns totalt 96 438 573 aktier i
Ahlstrom-Munksjö. Antalet aktier kommer genom Aktieemissionen att öka
med 19 214 742 från 96 438 573 till 115 653 315.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Lindh, Head of Investor Relations, +358 10 888 4994,
johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com

Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 4731,
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

VIKTIG INFORMATION

Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till
försäljning i Förenta Staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta
Staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas
värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet
med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande
lydelse. Ahlstrom-Munksjö ämnar inte registrera någon del av
aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner
enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan
häri nämnd information kommit, bör informera sig själva och iaktta
sådana restriktioner. Informationen som ingår häri är inte ämnad att
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till
Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika,
Singapore eller Förenta Staterna. Att inte iaktta dessa restriktioner
kan utgöra ett brott mot värdepapperslagstiftning i sådana
jurisdiktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte
ämnat för att distribueras eller användas av, sådana personer eller
enheter som är medborgare, invånare eller befinner sig i någon ort
eller stat eller något land eller någon annan jurisdiktion, där sådan
distribution, publicering, tillgång eller användning skulle strida
mot lag eller bestämmelse eller förutsätta registrering eller
licensiering i ifrågavarande jurisdiktion.

Vad gäller andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, förutom Sverige och Finland, som har implementerat
direktiv 2003/71/EG eller direktiv 2010/73/EU (tillsammans med
relevanta implementeringsåtgärder i vilket som helst medlemsland,
"Prospektdirektivet"), är denna kommunikation endast avsett för och
riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten i fråga på
det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Denna kommunikation distribueras endast till och är endast riktad till
(i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella
investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella
tjänster och marknader Föreskrift 2005 rörande finansiell
marknadsföring ("Föreskriften") i Storbritannien (Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) eller (iii)
företag med högt nettovärde och andra personer som detta dokument
lagligen får riktas till i enlighet med artikel 49(2)(a) till (d) av
Föreskriften (alla sådana personer kallas nedan "relevanta
personer"). Häri nämnda värdepapper finns endast tillgängliga för och
inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat
sätt förvärva sådana värdepapper, riktas endast till relevanta
personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera
utifrån informationen i detta dokument eller förlita sig på detta
dokument eller dess innehåll.

Med anledning av produktsyrningskrav i: (a) EU-direktivet 2014/65/EU
om marknader för finansiella instrument, med ändringar ("MiFID II"),
(b) artiklarna 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU)
2017/593 den 7 april 2016 om komplettering av MiFID II, och (c)
kapitel 5 i Finansinspektionen föreskrifter om värdepappersrörelse,
FFFS 2017:2 och (d) andra lokala implementeringsåtgärder (tillsammans
"MiFID II:s produktstyrningskrav"), och utan ersättningsansvar för
skador som kan åvila en "producent" (i enlighet med MiFID II:s
produktstyrningskrav) i övrig kan ha därtill, har aktier i Bolaget
varit föremål för en godkännandeprocess, där målmarknaden för aktier
i Bolaget är (i) icke-professionella kunder och investerare som
uppfyller kraven för professionella kunder och jämbördiga motparter,
var och en enligt MiFID II ("Målmarknaden") samt (ii) lämpliga för
distribution genom alla distributionskanaler som år tillåtna enligt
MiFID II. Oavsett målmarknadsbedömningen ska distributörerna notera
att: värdet på aktierna i Bolaget kan minska och det är inte säkert
att investerare får tillbaka hela eller delar av det investerade
beloppet; aktier i Bolaget erbjuder ingen garanterad intäkt eller
kapitalskydd; och en investering i aktier i Bolaget är endast lämpad
för investerare som inte behöver en garanterad intäkt eller ett
kapitalskydd och som (antingen enbart eller tillsammans med en
lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera
fördelar och risker med en sådan investering och som har tillräckliga
medel för att kunna bära sådana förluster som kan uppstå därav.
Målmarknadsbedömningen påverkar inte kraven i några avtalsmässiga,
legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner i förhållande
till Aktieemissionen.

Målmarknadsbedömningen är inte att anses som (a) en lämplighets- eller
passandebedömning i enlighet med MiFID II; eller (b) en
rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att
investera i, införskaffa, eller vidta någon annan åtgärd avseende
aktierna. Varje distributör är ansvarig för sin egen
målmarknadsbedömning beträffande aktierna och för att bestämma
lämpliga distributionskanaler.

Detta meddelande utgör inte ett prospekt enligt definitionen i
Prospektdirektivet och utgör inte som sådant eller dels och bör inte
tolkas som ett erbjudande att sälja eller som en anbudsbegäran att
köpa, skaffa eller teckna värdepapper eller som en uppmaning att
inleda någon investeringsverksamhet. Ett i enlighet med
Prospektdirektivet upprättat prospekt har publicerats, och finns
tillgängligt på Bolagets websida.

Ingen del av detta meddelande, eller dess distribution, bör stå som
grund eller förlitas på i samband med något avtal, någon förbindelse
eller något investeringsbeslut. Innehållet i detta meddelande har
inte genomgått en oberoende sakgranskning. Inga garantier eller
åtaganden har, varken explicit eller implicit, givits avseende
rättvisande bilden, riktigheten, fullständigheten eller korrektheten
av de i detta meddelande givna uppgifterna eller åsikterna och inte
heller ska man förlita sig på desamma. Ahlstrom-Munksjö, dess
dotterbolag, rådgivare, representanter eller någon annan person, har
inte något ansvar (genom vårdslöshet eller annars) för skada som
uppkommit till följd av användning av detta meddelande eller dess
innehåll eller som på annat sätt uppkommit i samband med detta
meddelande. Var och en måste förlita sig på sin egen granskning och
bedömning av Ahlstrom-Munksjö, dess dotterbolag, värdepapper och av
transaktionen, innefattande de vidkommande fördelarna och riskerna.

Detta meddelande innehåller framåtriktad information. Denna
information baserar sig nödvändigtvis inte på historiska fakta, utan
den är information om framtida förväntningar. I detta meddelande kan
ord som "antar", "borde", "får", "förutser", "förväntar sig",
"kommer", "kunde", "planerar", "skulle", "strävar efter", "tror",
"uppskattar", "ämnar" och andra liknande uttryck, då de används i
samband med Ahlstrom-Munksjö, Expera och transaktionen ses som
framåtriktad information. Annan framåtriktad information kan kännas
igen i kontexten där informationen framgår. Framåtriktad information
kan finnas på ett antal ställen i detta meddelande, bland annat de
ställen som innehåller information om framtida resultat, planer och
förväntningar som hänför sig till det sammanslagna bolagets
verksamhet, medräknat dess strategiska planer, planer för tillväxt
och lönsamhet samt de allmänna ekonomiska förhållandena. Den
framåtriktade informationen är baserad på nuvarande planer,
uppskattningar, prognoser och förväntningar och är inte en garanti
för framtida prestationer. Den framåtriktade informationen baserar
sig på vissa förväntningar som, trots att de i nuläget förefaller
rimliga, kan senare visa sig vara felaktiga. Dylik framåtriktad
information baserar sig på antaganden och är föremål för diverse
risker och osäkerhetsmoment. Aktieägare bör inte förlita sig på denna
framåtriktade information. Otaliga faktorer kan förorsaka att det
faktiska resultatet av verksamheten eller den finansiella ställningen
av det sammanslagna bolaget avviker väsentligt från det som uttryckts
eller antytts i den framåtriktade informationen. Ahlstrom-Munksjö,
dess närstående bolag, rådgivare, representanter eller någon annan
person åtar sig inte någon som helst skyldighet att granska, bekräfta
eller offentliggöra ändringar till den framåtriktade informationen
för att den ska reflektera sådana händelser eller omständigheter som
uppkommer efter datumet för detta meddelande.

Detta meddelande innehåller uppskattningar om de synergier som
förväntas uppstå som en följd av transaktionen och sammanslagningen
av Ahlstrom-Munksjös och Experas affärsverksamheter samt om de
rel...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.