Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-28

Ahlstrom-Munksjö osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020: VAKAA TULOS JA RAHAVIRTA

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 28.10.2020 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön osavuosikatsauksesta tammi-syyskuulta 2020. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA

 • Vakaa vertailukelpoinen käyttökate ja parempi käyttökateprosentti, myyntimäärät elpyivät edellisen neljänneksen alhaiselta tasolta
 • Vertailukelpoinen käyttökate ja myyntimäärät eivät kuitenkaan yltäneet edellisvuoden tasolle
 • Vahvaa kysynnän elpymistä kuljetukseen ja kalusteisiin liittyvissä tuotteissa, mutta kysyntä oli edelleen heikkoa teollisen loppukäytön tuotteissa
 • Vakaa rahavirta ja entistä vahvempi taloudellinen asema 
 • Tuotevalikoiman lanseeraus lyijyhappoakuille Ahlstrom-Munksjön FortiCell-valikoimassa, joka sisältää kuitupohjaisia ratkaisuja energian varastointiin
 • Maailmanluokan Net Promoter Score -luokitus asiakastyytyväisyyskyselyssä
 • Hallituksen suosittelema julkinen ostotarjous kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista
 • Vertailukelpoisen käyttökatteen vuonna 2020 odotetaan olevan 315-335 miljoonaa euroa (313 milj. euroa vuonna 2019).

Q3/2020 VS. Q3/2019

 • Liikevaihto laski 8,0 % ja oli 654,5 miljoonaa euroa (711,3) pääasiassa epäsuotuisan valuuttakurssivaikutuksen ja keskimääräisten myyntihintojen laskun seurauksena 
 • Vertailukelpoinen käyttökate laski  78,9 miljoonaan euroon (83,6) ja oli 12,1 % liikevaihdosta (11,7). Vertailukelpoisessa käyttökatteessa näkyy suunniteltujen huoltoseisokkien vaikutus.
 • Liiketulos oli 32,9 miljoonaa euroa (34,3)
 • Tilikauden tulos oli 15,5 miljoonaa euroa (12,0)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,13 euroa (0,10)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,24 euroa (0,22)

Q1-Q3/2020 VS. Q1-Q3/2019

 • Liikevaihto laski 9,9 % ja oli 1 994,1 miljoonaa euroa (2 214,1) pääasiassa keskimääräisten myyntihintojen laskun, myyntimäärien laskun ja epäsuotuisan valuuttakurssivaikutuksen seurauksena. 
 • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 244,7 miljoonaan euroon (242,4) ja oli 12,3 % liikevaihdosta (10,9). Muuttuvien kustannusten laskun vaikutus oli suurempi kuin myyntihintojen ja myyntimäärien laskun negatiivinen vaikutus. 
 • Liiketulos oli 132,5 miljoonaa euroa (87,2) mukaan lukien taidepaperiliiketoiminnan myynnistä saatu 32,0 miljoonan euron myyntivoitto
 • Tilikauden tulos oli 71,2 miljoonaa euroa (30,9)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,59 euroa (0,26)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,72 euroa (0,68)
 • Nettovelka pieneni ja oli 804,2 miljoonaa euroa (Q4/2019: 885,0) taidepaperiliiketoiminnan myynnin tukemana

AVAINLUKUJA

IFRS avainluvut Q3 Q3 Q2 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa ellei muuta 2020 2019 2020 2020 2019 2019
mainita
Liikevaihto 654,5  711,3  621,5  1 994,1  2 214,1  2 915,3 
Vertailukelpoinen 78,9  83,6  74,0  244,7  242,4  312,9 
käyttökate
Vertailukelpoinen 12,1  11,7  11,9  12,3  10,9  10,7 
käyttökateprosentti, %
Käyttökate 74,4  77,8  69,1  264,0  216,1  279,4 
Vertailukelpoinen 37,5  40,1  31,8  118,4  113,5  139,0 
liiketulos
Liiketulos 32,9  34,3  25,8  132,5  87,2  103,2 
Tilikauden tulos 15,5  12,0  9,0  71,2  30,9  32,8 

Osakekohtainen tulos 0,13  0,10  0,07  0,59  0,26  0,27 
(laimentamaton), euroa
Vertailukelpoinen 0,16  0,14  0,10  0,47  0,43  0,50 
osakekohtainen tulos
(laimentamaton), euroa
Vertailukelpoinen 0,24  0,22  0,18  0,72  0,68  0,84 
osakekohtainen tulos ilman
hankintamenon
kohdistamisesta aiheutuvia
poistoja, euroa*

Oman pääoman tuotto, 12 kk 6,2  1,0  5,9  6,2  1,0  2,9 
liukuva, %
Vertailukelpoinen oman 5,6  5,4  5,4  5,6  5,4  5,2 
pääoman tuotto, 12 kk
liukuva, %

Sidotun pääoman tuotto, 12 6,4  3,4  6,4  6,4  3,4  4,4 
kk liukuva, %
Vertailukelpoinen sidotun 6,2  6,2  6,3  6,2  6,2  5,9 
pääoman tuotto, 12 kk
liukuva, %

Liiketoiminnan 104,3  125,4  8,5  124,6  218,4  286,7 
nettorahavirta

Käyttöomaisuusinvestoinnit 25,5  50,6  24,4  76,2  124,8  161,1 
Nettovelka 804,2  981,7  878,7  804,2  981,7  885,0 
Velkaantumisaste, % 68,9  85,4  74,3  68,9  85,4  71,8 

* Hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvat poistot sisältävät liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät käyvän arvon oikaisut vuodesta 2013 alkaen

* Hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvat poistot sisältävät liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät käyvän arvon oikaisut vuodesta 2013 alkaen.
 

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

Olen tyytyväinen kolmannen neljänneksen tulokseemme ja etenkin ketterään tapaamme reagoida asiakkaiden aktiivisuuden elpymiseen. Vertailukelpoinen käyttökatteemme kasvoi 79 miljoonaan euroon, ja käyttökateprosentti nousi 12,1 %:iin edellisestä neljänneksestä asiakastoimitusten kasvun myötä. Tämä oli hyvä saavutus, kun otetaan huomioon suunnitellut huoltoseisokit. Ilman niiden ajoituksen vaikutusta tuloksemme olisi ollut viime vuoden tasolla. Kannattavuuttamme tuki muuttuvien kustannusten lasku, joka oli seurausta sekä raaka-aineiden hintojen laskusta että kustannussäästötoimista. Rahavirtamme oli vahva, kun käyttöpääoma pieneni kausiluonteisesti. Tämä vahvisti taloudellista asemaamme.

Asiakasaktiivisuus elpyi kolmannen neljänneksen aikana, kun rajoituksia alettiin purkaa ja maat ja markkinat avautuivat uudelleen. Tämä näkyi etenkin kuljetukseen, talonrakennukseen ja kalustukseen liittyvissä sovelluksissa, jotka ovat meille tärkeitä loppukäytön segmenttejä. Kysyntä jatkui hyvällä tasolla terveydenhuoltoon ja bioteknologiaan liittyvissä tuotteissa ja pysyi vakaana kulutustavaroihin liittyvillä alueilla. Neljänneksen lopulla oli myös merkkejä teollisuuteen liittyvien tuotteiden kysynnän kasvusta. Yleisesti myyntimäärämme kasvoivat huomattavasti toiseen neljännekseen verrattuna ja olivat lähellä edellisvuoden tasoa.

Sijoittajien muodostama konsortio on tehnyt julkisen ostotarjouksen Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille. Pidän tätä osoituksena siitä, että olemme viime vuosina tehneet hyvää työtä ja onnistuneet luomaan houkuttelevan yrityksen maailmassa, jossa sidosryhmäodotukset kasvavat jatkuvasti. Luotan myös siihen, että suunniteltu omistajuuden muutos varmistaa kykymme kehittää yritystämme täysipainoisesti tulevaisuudessa.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS PARANI

Olen erityisen tyytyväinen Opticom International Researchin toteuttaman kattavan asiakaskyselymme positiivisiin tuloksiin. Ne osoittavat, että olemme vahvistaneet edelleen asemaamme johtavana kuitupohjaisten materiaalien valmistajana. Tulokset olivat erityisen hyviä etenkin henkilökohtaisessa yhteydenpidossa ja teknisissä palveluissa sekä innovoinnissa ja kestävässä kehityksessä. Nämä ovat olennaisia asioita, kun halutaan lujittaa asiakassuhteita ja ratkaista yhteiskunnan haasteita. Lisäksi saimme maailmanluokan Net Promoter Score -luokituksen teollisuusalan yhtiönä, joka tekee yritysten välistä liiketoimintaa.

KETTERÄ ORGANISAATIO

Päämarkkina-alueidemme elpyminen näyttää jatkuvan. Epävarmuutta on kuitenkin jonkin verran, kun otetaan huomioon, että viimeaikainen koronatapausten määrän kasvu voi pakottaa hallitukset eri puolilla maailmaa määräämään alueellisia tai kansallisia rajoituksia. Kaiken kaikkiaan olen kovin ylpeä siitä, miten hyvin organisaatiomme on suoriutunut näissä erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja vastannut nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Tämä tuo todella hyvin esiin yrityksemme vahvuudet.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Asiakkaiden aktiivisuuden asteittainen kasvu näkyi laajana elpymisenä yhtiön liiketoiminnoissa vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Kysynnän Ahlstrom-Munksjön tuotteille odotetaan pysyvän melko hyvänä vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä, mutta vaihtelevan jonkin verran tuotteiden loppukäytöstä riippuen.

Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoisen käyttökatteen vuonna 2020 odotetaan olevan 315-335 miljoonaa euroa (313 milj. euroa vuonna 2019). Pandemian viimeaikainen kehitys on lisännyt epävarmuutta entisestään. 

LÄHIAJAN RISKIT

Koska Ahlstrom-Munksjöllä on laaja tuotevalikoima ja yhtiön tuotteilla on maailmanlaajuisesti lukuisia käyttötarkoituksia, yksittäisiin liiketoimintoihin liittyvät tekijät eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi yhtiöön kokonaisuudessa. Maailmantalouden kasvun hidastumisella ja rahoitusmarkkinoiden epävarmoilla olosuhteilla voi kuitenkin olla oleellisia haittavaikutuksia konsernin taloudelliseen tulokseen, toimintoihin ja taloudelliseen asemaan. 

Viime aikoina koronaviruspandemia on ollut keskeinen epävarmuutta kasvattava tekijä talouden ja yhteiskunnan näkökulmasta maailmanlaajuisesti. Laajemman talouden laskusuhdanteen riski on konkreettinen, ja jos riski toteutuu, se saattaa heikentää monien Ahlstrom-Munksjön tuotteiden kysyntää pidemmäksi aikaa. Kansainvälisen valuuttarahaston arvion mukaan maailmantalous supistuu 4,4 prosenttia vuonna 2020, eli vähemmän kuin aiemmmin arvioitiin. Pandemian täyttä vaikutusta ei voida ennakoida tässä vaiheessa. Se riippuu pandemian kestosta ja vakavuudesta sekä sen rajoittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Vahvistetut tartuntamäärät ovat kasvussa maailmanlaajuisesti ja monissa maissa ollaan toisen aallon kynnyksellä. Tämä voi johtaa alueellisiin tai kansallisiin rajoituksiin. Pandemiasta on tullut uusi normaali, johon kuuluvat epävarmuus ja rajoitustoimenpiteet tilanteen hallitsemiseksi.  

Ahlstrom-Munksjö on arvioinut varojen ja velkojen kirjanpitoarvot (esim. liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, vaihto-omaisuus, laskennalliset verot, myyntisaamiset sekä eläkejärjestelyt) sekä arvioinut uudelleen arvonalentumisten tarpeen. Arviointien perusteella pandemian seuraukset eivät tällä hetkellä vaikuta omaisuuserien arvostuksiin.

Yhtiön merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa tuotteiden kysynnän ja hintojen kehitykseen, keskeisten raaka-aineiden ja energian kustannuksiin ja saatavuuteen ja rahoitusriskeihin sekä muihin liiketoimintatekijöihin, kuten maailmanpolitiikan, säännösten ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Yhtiön taloudelliseen tulokseen voi vaikuttaa raaka-aineiden mahdollisten hinnankorotusten ajoitus ja yhtiön kyky nostaa myyntihintoja. Meneillään olevat kauppakiistat uhkaavat maailmantaloutta, ja tällä voi olla vaikutusta Ahlstrom-Munksjön markkinoihin. 

Operatiiviset riskit, kuten henkilöstön poissaolot, keskeisten raaka-aineiden toimitukset sekä toimitukset asiakkaille, ovat myös lisääntyneet pandemian seurauksena. Näitä riskejä on pienennetty nopeilla ja koordinoiduilla toimilla sekä Ahlstrom-Munksjön COVID-19-turvallisuusprotokollan käyttöönotolla. Jos pandemia kuitenkin jatkuu pidempään, altistuminen operatiivisille riskeille voi kasvaa. 

Yhtiön keskeisiä rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariskit, likviditeettiriski ja luottoriski. Lyhyen a...

Författare Ahlstrom-Munksjö

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.