Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-19

Ahola Transport: Bokslutskommuniké 2015

· Periodens omsättning uppgick till 93 820 T€ (67 069 T€)
· Periodens rörelseresultat uppgick till 1614 T€ (1078 T€)*
· Periodens resultat uppgick till 1047 T€ (467 T€)*
· Resultat per aktie 0,071 € (0,036 €)
· Eget kapital per aktie 0,428 € (0,259 €)

* Föregående periods resultat är inte jämförbart eftersom
jämförelseperioden omfattar 9 månader, i och med ändring av
räkenskapsperiod under 2014.

VD:s kommentar

Fjolåret har varit både intressant och händelserikt för Ahola
Transport. År 2015 går till historien som året då familjeföretaget
fyllde 60 år, blev publikt bolag och noterades på Aktietorget den 1
september.

Affärsmässigt var året både turbulent och utmanande. Året började
lugnt med volymer som i januari låg 10 % under nivån för motsvarande
tid föregående år. Därefter hade vi en tillväxt som i andra kvartalet
genererade förhållandevis bra godsmängder. Bristen på färjekapacitet
var dock utmanande, vilket gjorde att vi inte kom upp till förväntade
godsmängder.

Andra halvan av året, speciellt fjärde kvartalet, präglades av en
historiskt kraftig svängning i godsbalansen i öst-västlig riktning.
Från att det från Skandinavien traditionellt transporterats mera gods
i östlig riktning svängde balansen mot slutet av året till ett
godsunderskott på 13 % under fjärde kvartalet. Den här obalansen
härstammade från EU:s sanktioner mot Ryssland samt en svag köpkraft i
Finland som ledde till minskade transporter till Finland. Samtidigt
ökade aktiviteten i den finska exportindustrin med större
transportmängder som följd.

I ett läge med stark obalans är det naturligtvis utmanande att klara
alla kundåtaganden. Här valde vi, som vi nämnde i delårsrapporten för
tredje kvartalet, att prioritera kundservice genom att sätta in extra
kapacitet. Det här ledde samtidigt till mera tomkörning som belastade
vårt operativa resultat på hösten.

Generellt kan man säga att vi inte förlorade kunder under året. Vi
lyckades även få ett betydande antal nya kunder. En del större
kunders flöden minskade dock i större omfattning än vad vi fick in
nya flöden, speciellt i trafiken österut från Skandinavien, och
därför stannade tillväxten under förväntad nivå.

Periodens omsättning och resultat är inte jämförbart med föregående
period som var 9 månader lång eftersom räkenskapsperioden ändrades
under 2014. En jämförelse av operativa volymen visar däremot att
transportvolymerna ligger på motsvarande nivå som året innan.

Rörelseresultatet i procent steg dock från 1,61 till 1,72 och
nettoresultatet förbättrades från 0,7 till 1,1 procent. Detta trots
att resultatet till fullo belastats med emissionskostnaderna och
extraordinära kostnader i anslutning till bolagets 60-års jubileum,
transportmässan samt jubileumsseminariet.

Sett till marknadsläget och den kraftiga obalansen kan resultatet
betraktas som tillfredsställande. Det resultatbortfall som en lägre
volym och större obalans orsakat har vi delvis lyckats kompensera via
genomförda resultatförbättringsåtgärder under 2015. I detta avseende
lyckades vi även överträffa vårt mål på 0,65 M€. Att vi därtill
lyckats stärka balansen och kan uppvisa en soliditet på 28,4 % mot
15,1 % visar att året som helhet och den genomförda aktieemissionen
var lyckad.

Hans Ahola

Verkställande Direktör

Verksamheten under perioden

Under 2015 har Ahola Transport genomfört en notering på svenska
Aktietorget. Via emissionen till finska och svenska investerare
stärkte bolaget det egna kapitalet med 2 M€.

60 - årsjubileet firades i Finland genom ett omfattande deltagande i
transport- och logistikmässan i Helsingfors och på hösten ordnades
ett jubileumsseminarium i Stockholm.

På hösten inleddes strategiarbetet som utmynnade i en uppdaterad
strategi för transportkoncernen och förnyade affärsområdesstrategier.
Enligt devisen "alla med" har medarbetarna på bred front aktivt
bidragit till strategiarbetet där man ännu starkare lyfter fram
kundbetjäning, kvalitet och branding.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Under de första kvartalen är fokus på att implementera den strategi
som utarbetades under hösten och fastställdes av styrelsen i januari.
Affärsområdesstrategin bryts ned på team- och funktionsnivå och
respektive team definierar sina egna mål i linje med huvudstrategin.

I den operativa verksamheten fortsätter fokus på att jämna ut
effekterna från den rådande obalansen genom bland annat riktade
säljinsatser och priskorrigeringar samtidigt som konceptet med
dynamisk logistik utvecklas, brandet förnyas, fordonsflottan
moderniseras och verksamheten effektiveras.

Utsikter för kommande period

Ahola Transport går med tillförsikt in i det nya året 2016. Med en
starkare finansiell balans, ett unikt koncept med dynamisk logistik,
befintliga lojala kunder, en kunnig och motiverad personal, bedömer
man kunna uppnå en lönsam moderat tillväxt inom det dominerande
affärsområdet landsvägstransporter samt befästa sin position inom
special- och projekttransporter. Därtill förväntas en intressant
utveckling inom affärsområdet IT och logistiktjänster där Ahola
Transport även aktivt strävar efter nya affärsmöjligheter.

Likviditet och finansiering

Koncernens banktillgodohavanden uppgick per 31.12.2015 till 3 171 t€
(2 400 t€). Koncernens räntebärande skulder uppgick till 6 695 t€( 8
432 t€).

Investeringar

Koncernens investeringar under året uppgick till 648 t€ (825 t€), av
investeringar avser 401 t€ (825 t€) investeringar i materiella
tillgångar och 247 t€ (0t€) investeringar i immateriella tillgångar.

Avskrivningar

Koncernens avskrivningar utgjorde 1 116 t€ (279 t€). Avskrivningarna
påverkades av de företagsförvärv som genomfördes sista kvartalet
2014. Avskrivningar på immateriella tillgångar uppgick till 260 t€ (5
t€). Avskrivningar på goodwill uppgick till 187 t€ (4t€).
Avskrivningar på materiella tillgångar uppgick till 569 T€ (270 t€).

Eget kapital och aktier

Per 31.12.2015 uppgick Ahola Transport koncernens eget kapital till 6
348 t€ (3 377 t€). Aktiekapitalet uppgick till 1 363 t€ (300 t€). Det
fria egna kapitalet i koncernen uppgick till 4 981 t€ (3 072t€).

Aktiekapitalet var per 31.12.2015 fördelat på 14 825 969 aktier, varav
A-aktiernas andel utgjorde 14 571 339 stycken och B-aktiernas andel
254 630 stycken.

Anställda

Per den 31.12.2015 hade koncernen i medeltal 188 anställda.

Ägarstruktur

Efter den slutförda emissionen, innehar Ahola Group 89,85 % av A-
aktierna i Oyj Ahola Transport Abp.

Insynspersoners innehav

Namn Befattning Aktier

Hans Ahola verkställande direktör 0

Martti Vähäkangas styrelseordförande 0

Annette Björkman styrelsemedlem 0

Nils Ahola styrelsemedlem 0

Lars Ahola styrelsemedlem 0

Ida Saavalainen styrelsemedlem 12 000

Rickard Snellman business controller 17 200

Stefan Kaptens CFO 2 000

Hans, Nils, Lars och Rolf Ahola, ägde per 31.12.2015 samtliga aktier i
Oy Ahola Group Ab.

Redovisningsprinciper

Denna kvartalsrapport har upprättats i euro enligt finska
redovisningsstandarder, samma standarder och principer enligt vilka
företagets normala årsredovisningar upprättas.

Denna rapport har inte varit föremål för någon överskådlig granskning
av företagets revisor.

Kommande rapporteringstillfällen

Oyj Ahola Transport Abp ger under 2016 ut ekonomisk information enligt
följande:

Kvartalsrapport Q1 2016 13 maj

Kvartalsrapport Q2 2016 15 augusti

Kvartalsrapport Q3 2016 15 november

Årsredovisningen kommer att publiceras den 24.3.2016. Bolagsstämman
kommer att hållas den 8 april.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/ahola-transport/r/bokslutskommunike-2015,c9919562
http://mb.cision.com/Main/12364/9919562/479464.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.