Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-27

Aino Health AB (publ): Aino Health planerar listning på Nasdaq First North

PRESSINFORMATION

27 november 2016

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL
NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN
ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Aino Health planerar listning på Nasdaq First North

Styrelsen i Aino Health AB (publ) ("Aino Health" eller "Bolaget") har beslutat
att ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North och i samband
med listningen emittera högst 2 070 000 aktier riktat till allmänheten och
institutionella investerare ("Erbjudandet"), varvid Bolaget tillförs högst
48,8 MSEK efter emissionskostnader. Ett prospekt avseende Erbjudandet
offentliggörs den 27 november 2016. Första dag för handel på Nasdaq First
North planeras till den 16 december 2016.

Det totala värdet av Erbjudandet, vid full teckning, uppgår till 53,8 MSEK
fördelat på 1 800 000 nyemitterade aktier ("Nyemissionen") samt en
övertilldelning av 270 000 befintliga aktier, till kurs 26,00 SEK
("Övertilldelningen"). Den senare kan komma att utnyttjas i händelse av ett
stort intresse för Erbjudandet. Övertilldelningen genomförs som ett led i
stabilisering, varefter Bolaget kan komma att emittera ytterligare högst 270
000 aktier genom en Övertilldelningsoption riktad till Erik Penser Bank.

Ett antal investerare har åtagit sig att teckna aktier för 31,9 MSEK,
motsvarande cirka 68 procent av Erbjudandet exklusive Övertilldelning.

Aino Healths affärsidé är att öka hälsomedvetandet i olika kundorganisationer
och sänka personalens sjukfrånvaro genom att marknadsföra en IT-baserad
processlösning till såväl privata som offentliga företag och organisationer.
Bolaget tillhandahåller tjänster och verktyg för hela värdekedjan för hälso-
och säkerhetshantering samt relaterade tjänster, processer och metoder.

Det samhälleliga behovet av att förbättra befolkningens hälsotal bl a genom
att reducera sjukfrånvaron ställer nya krav på arbetsgivarna och skapar behov
av nya lösningar. Genom nytänkande och genom att erbjuda moderna lösningar,
möjliggör Aino Health en revolutionerande effektivisering av företagens och
den offentliga förvaltningens hantering av sjukfrånvaro. Det innebär att Aino
Healths potentiella kundkrets är mycket stor.

Erbjudandet

* Erbjudandet omfattar högst 1 800 000 nyemitterade aktier samt, vid stort
intresse en övertilldelning av högst 270 000 befintliga aktier
* Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 26,00 SEK per aktie, vilket
motsvarar ett bolagsvärde på cirka 94,2 MSEK före Erbjudandet
* Erik Penser Bank kommer, under en period av 30 kalenderdagar inklusive
första handelsdag på First North, att genomföra stabilisering upp till 270
000 aktier
* Bolaget har, inom ramen för stabiliseringen, ställt ut en
övertilldelningsoption till Erik Penser Bank att emittera ytterligare högst
270 000 aktier
* Antalet aktier i Bolaget ökar med högst 2 070 000 aktier, motsvarande 36
procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet
* Erbjudandet uppgår till 46,8 MSEK och 53,8 MSEK om Övertilldelningsoptionen
utnyttjas fullt ut. Bolaget beräknas tillföras högst 48,8 MSEK efter
emissionskostnader 5,0 MSEK
* Aino Health har ansökt om upptagande av Bolagets aktie till handel på
Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är den 16 december
2016.
* Ett prospekt med fullständiga villkor har offentliggjorts idag den 27
november 2016 och finns tillgängligt på Ainos hemsida, www.ainohealth.com

Preliminär tidplan

Teckningstid: 28 november - 8
december, 2016
Offentliggörande av utfall: 9 december 2016
Preliminär första dag för handel: 16 december 2016

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Aino Health Management Oy grundades i Finland 1994 och har drivit verksamhet i
nuvarande form sedan 2010. Bolaget har utvecklat ett komplett system av
IT-baserade tjänster med fokus att bidra till att förbättra personalens
hälsotillstånd och reducera sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer,
såväl privata som offentliga.

Det allmänna hälsotillståndet inom en organisation uttrycks enklast i
sjukfrånvaro och är tydligast mätbart i form av kostnader för sjuklön och lön
till ersättare och vikarier vid sjukdom. Utöver detta följer andra, och
möjligen mer svårmätbara, kostnader i form av bl a försämrad kvalitet i
levererade produkter och tjänster genom växlande och instabil personalstyrka,
som följer av det allmänna stämningsläget på arbetsplatsen, i sin helhet och
i arbetsgrupper.

En komplett levererad tjänst från Aino Health till kund omfattar:

* Integration av kundens personalregister med Aino Healths centrala
IT-baserade databas, HealthManager
* HealthManager för insamling och analys av data från anställda inklusive
impulser till åtgärder inom organisationen vid sjukfrånvaro i olika grad
samt uppföljning av olika arbetsledares och chefers åtgärder och signaler
om eventuell passivitet vad gäller sjukfrånvaro
* Frånvarorapportering och personlig uppföljning genom kvalificerad
sjukvårdspersonal genom Aino Healths call center /HealthDesk
* SafetyManager som planeras lanseras år 2017 utgör kundens integrerade
lösning för hälsa och säkerhetshantering på olika arbetsplatser
innefattande registrering, uppföljning och rapportering av händelser och
processer rörande organisationens arbetsmiljö från den anställde till
högsta ledningsnivå

Aino Healths system kan sägas vara ett verktyg och en ledstång för kunden att
etablera och vidmakthålla en låg sjukfrånvaro och bättre driftsekonomi för
kundföretagets organisation genom att säkerställa att de anställda får
uppmärksamhet vid frånvaro, att orsaker och systematiskt återkommande mönster
åtgärdas i samråd med anställda och fackföreningar samt att eventuell
passivitet från chefer inom organisationen uppmärksammas. Sjukfrånvaro kan
vara mycket komplex och förklaras av både tydliga och dolda orsaker.

Dotterbolaget, Aino Health Management Oy, har etablerat en välrenommerad
kundbas av olika företag och publika arbetsgivare i Finland. Kundbasen består
av cirka 150 kunder, varav i storleksordningen 30 kunder med cirka 33 000
anställda nyttjar tjänsten HealthManager. I storleksordningen 20 procent av
kunderna svarar för ungefär 85 procent av Aino Healths omsättning.

Aino Health står inför en expansion med sikte på vidare etablering i Europa.
Närmast förestående är marknadslansering i Sverige och Tyskland, där
diskussioner och förhandlingar inletts med ett antal potentiella kunder. Den
befintliga strukturen bestående av moderbolaget Aino Health AB (publ), det
svenska dotterbolaget Aino Health Sweden AB samt det helägda finska
dotterbolaget Aino Health Management Oy med dotterbolag kommer att expanderas
genom etablering av dotterbolag i alla de länder Aino Health har verksamhet.

Aino Healths målsättning är att uppnå en kraftfull tillväxt. Detta ska ske
genom organisk tillväxt på etablerade marknader och språngvis tillväxt genom
etablering på nya geografiska marknader. Bolaget har som målsättning att
etableringar på nya marknader ska vara kassaflödesmässigt självförsörjande
utan behov av ytterligare kapitaltillskott efter två år från start.

Aino Healths styrelse har för att tillföra Bolaget tillräckligt rörelsekapital
samt stärka den finansiella ställningen den 21 november 2016 beslutat om
Erbjudandet baserat på bemyndigande beslutat vid extra bolagsstämma den 19
september 2016. Erbjudandet uppgår till totalt 53,8 MSEK vid full teckning
inklusive övertilldelningsoptionen, varefter Bolaget beräknas tillföras högst
48,8 MSEK likvida medel efter emissionskostnader om cirka 5,0 MSEK.
Emissionslikviden kommer att disponeras för rörelsekapital med undantag av
1-2 MSEK avseende anpassningar av programvara.

Genom Erbjudandet och den efterföljande listningen på Nasdaq First North
skapas en likviditet i Aino Healths aktie. Listningen av Aino Healths aktie
ger också Bolaget tillgång till aktiemarknaden, vilket underlättar framtida
kapitalanskaffningar som kan bli aktuella. Listningen möjliggör också att
Aino Health, över tiden, tillförs nya aktieägare som kan stärka Bolagets
utveckling. En listning av Bolaget bedöms dessutom ha en positiv effekt på
Bolagets relationer till samarbetspartners, anställda och potentiella kunder.
Styrelsen för Aino Health gör sammantaget bedömningen att Bolaget lämpar sig
väl för en breddning av ägandet och listning av aktien.

Investerarträffar

Aktiespararna Aino Health kommer att presenteras på
Aktiespararnas aktiedagar i Stockholm måndag den 28 november, ytterligare
information framgår påwww.aktiespararna.se/evenemang

Stockholm Kvällspresentation måndag den 5 december
kl 17.30, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 anmälan görs till
seminarium@penser.se

Stockholm Lunchpresentation tisdag den 6 december
kl 12.00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 anmälan görs till
seminarium@penser.se

Prospekt och anmälningssedlar

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedlar
finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.ainohealth.com) samt på Erik
Penser Banks hemsida (www.penser.se). Prospekt kan kostnadsfritt beställas
via e-post; emission@penser.se. Anmälan kan även göras via Skandiabanken,
www.skandia.se.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är
legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är Certified
Adviser.

Denna information är sådan information som Aino Health AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
27 november 2016 kl. 18:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Jyrki Eklund, VD
Mobil: +358 40 042 4221
Email: jyrki.eklund@ainohealth.com

Om Aino Health

Aino Health är verksamt inom branschen för Corporate Health Management.
Bolaget har utvecklat ett komplett system av IT-baserade tjänster med fokus
att bidra till att förbättra personalens hälsotillstånd och reducera
sjukfrånvaron inom olika kunders organisationer, såväl privata som
offentliga.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.