Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-01

Aino Health AB (publ): Kallelse till extra bolagsstämma i Aino Health AB (publ.)

Aktieägarna i Aino Health AB (publ), org.nr 559063-5073 ("Bolaget
") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 3 oktober 2017 kl. 17:00
på Grand Hotel, Bantorget 1, i Lund.

Anmälan m.m.Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
27 september 2017, och

- dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast
onsdagen den 27 september 2017, gärna före klockan 15.00. Anmälan görs under
adress Aino Health AB (publ), Klostergatan 3 E, 222 22 Lund med angivande av
"bolagsstämma", eller per telefon 020-482 482, eller via e-post till
info@ainohealth.com.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer
(eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktierAktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt
att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara
verkställd senast onsdagen den 27 september 2017. Detta innebär att
aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till
förvaltaren.

OmbudAktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt
för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman
insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets
webbplats, www.ainohealth.com.

Antal aktier och rösterI Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 5 422
770 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 5 422 770. Bolaget innehar
inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om ny bolagsordning

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

8. Fastställande av arvode

9. Val av styrelse

10. Stämmans avslutande

Förslag till beslutPunkt 6 - Beslut om ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att styrelsens säte ändras från
Lund kommun till Stockholm kommun genom antagande av en ny bolagsordning där
§ 2 (Styrelsens säte) föreslås lyda: "Styrelsen har sitt säte i Stockholm
kommun".

Punkt 7 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Punkt 8 - Fastställande av arvode
Styrelsen har beslutat att inrätta en kommitté för revision, risk och
innovation. Styrelsen föreslår att arvode ska utgå med 75 000 kronor till
ordföranden i styrelsens kommitté för revision, risk och innovation samt med
50 000 kronor till övriga ledamöter i nämnda kommitté.

Styrelsen har vidare beslutat att inrätta en kommitté för ersättning och
hållbarhet. Styrelsen föreslår att arvode ska utgå med 50 000 kronor till
ordföranden i styrelsens kommitté för ersättning och hållbarhet samt med 30
000 kronor till övriga ledamöter i nämnda kommitté.

Punkt 9 - Val av styrelse
Aino Health AB går in i en ny fas och det är av stor vikt att anpassa Bolagets
styrelsekompetens och insatser för detta steg i Bolagets utveckling. Två av
Bolagets ägare träder åt sidan i styrelsen, och styrelsen tillförs
internationell branschkunskap och företagsledningskompetens inom HR området.
Styrelsearbetet planeras även förstärkas ytterligare med två
styrelsekommitteer.

Liselotte Bergmark föreslås till ny styrelseledamot i AHAB. Liselotte är
HR-direktör i Dometic Group, och har omfattande erfarenhet av HR-ledning i
flera större företag från olika branscher och regioner i världen. Liselottes
biografi återfinns nedan. I samband med detta kommer Cecilia Hollerup och
Jochen Saxelin att lämna sina styrelseposter, Jochen Saxelin fortsätter sin
viktiga operativa roll som CFO i AHAB.

Presentation av Liselotte Bergmark
Liselotte Bergmark besitter gedigen kunskap inom området Strategic Human
Resources Leadership och har stor erfarenhet från olika industrisektorer och
internationella arbetsmiljöer. I sin nuvarande roll som Head of Group HR på
Dometic Group ansvarar hon för HR-funktionen avseende regionerna APAC,
AMERICAS och EMEA.
Innan Liselott tillträdde sin nuvarande befattning arbetade hon som Executive
VP HR för Sanitec (numera Geberit). Dessförinnan arbetade hon på SCA och
senare TeliaSonera som ansvarig för arbetet med global Management och
Organizational Development med stort fokus på talang- och
ledarskapsutveckling. Därutöver arbetade Liselotte under tio års tid på DHL i
olika ledande befattningar med ansvar för HR-utvecklingen i Norden, Baltikum
och Polen. Senare bodde och arbetade Liselotte i Bryssel där hon ledde DHL:s
globala arbete med Management Development.
Liselotte har över 20 års erfarenhet av internationellt arbete med Human
Resources. Hon har en kandidatexamen och en masterexamen i Human Resource
Management and Development från Linköpings universitet i Sverige.

MajoritetskravBeslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare
med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Upplysningar på stämmanStyrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Tillhandahållande av handlingarHandlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets
kontor med adress Klostergatan 3 E, 222 22 Lund senast tre veckor före
stämman, dvs. senast den 12 september 2017. Handlingarna skickas också utan
kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.
Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Lund i september 2017
Aino Health AB
(publ)

Styrelsen

170901 Aino kallelse extra bolagsstämma
http://hugin.info/173359/R/2130701/814017.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Aino Health AB (publ) via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.