Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Akademibokhandeln Holding: Akademibokhandeln offentliggör återköpserbjudande och begäran om samtycke avseende villkorsä...

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, I SIN HELHET ELLER DELVIS,
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, ELLER
JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERANDE ELLER DISTRIBUERANDE
AV DETTA MEDDELANDE ÄR OLAGLIGT. DETTA OFFENTLIGGÖRANDE INNEHÅLLER
INTE NÅGOT ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGOT AV HÄRI BESKRIVNA VÄRDEPAPPER.

Akademibokhandeln Holding AB (publ) ("Akademibokhandeln" eller
"Emittenten"), ett dotterbolag till Volati AB (publ) ("Volati"),
tillkännager idag en inbjudan till alla innehavare
("Obligationsinnehavare") av SEK 500 000 000 seniora säkerställda
obligationer med rörlig ränta och förfall 2021 (ISIN: SE0009690084)
("Obligationerna") emitterade av Emittenten, att återköpa vissa eller
alla av Obligationsinnehavarnas Obligationer för köp av Bolaget i
kontanta medel ("Återköpserbjudandet"). Samtidigt med
Återköpserbjudandet inhämtar Akademibokhandeln samtycke från samtliga
Obligationsinnehavare att godkänna vissa ändringar
("Villkorsändringsförslaget") i villkoren för Obligationerna
("Samtyckesförfrågan") i syfte att facilitera en tvingande förtida
återlösen av Obligationerna.

Återköpserbjudandet och Samtyckesförfrågan är villkorade av de
bestämmelser och villkor samt erbjudande- och
distributionsrestriktioner, beskrivna i ett memorandum benämnt
"Consent Memorandum" daterad 13 november 2017. Termer i versaler,
vilka används häri, skall ha samma betydelse som de har i Consent
Memorandum.

Volati har mandaterat Nordea Bank AB (publ) ("Nordea") och
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") (tillsammans,
"Bookrunners" och/eller "Solicitation Agents") att arrangera
investerarmöten med start 14 november 2017. Volati har för avsikt att
därefter emittera en 5-årig, senior, icke säkerställd obligation
denominerad i svenska kronor, med förbehåll för rådande
marknadsförhållanden ("Volatiobligationerna").

Samtyckesförfrågan och Återköpserbjudandet avseende Emittentens
utestående Obligationer

Emittenten inbjuder samtliga Obligationsinnehavare att få sina
Obligationer återköpta till kontant återköp för vilket Emittenten
kommer att betala ett pris motsvarande 107,00 procent av det
nominella beloppet för varje Obligation, tillsammans med upplupen och
obetald ränta till och med likviddag av återköpet s.k. "Tender
Consideration". Tender Consideration inkluderar en "Early Bird
Consent Fee" (såsom definierad nedan).

Obligationsinnehavare som önskar få sina Obligationer återköpta enligt
Återköpserbjudandet måste inkomma med en giltig röstningsinstruktion
s.k. "Tender and Voting Instruction" via sin förvaltare till "Paying
Agent" inte senare än klockan 12:00 (CET) den 21 november 2017 , s.k.
"Tender Consideration Deadline". Vänligen uppmärksamma att slutdatum
satt av respektive förvaltare för att inlämna Tender and Voting
Instruction kommer vara tidigare än Tender Consideration Deadline.
Förväntad likviddag för Återköpserbjudandet är den 5 december 2017.

En Obligationsinnehavare som lämnar giltigt erbjudande till Bolaget om
återköp av sina Obligationer i enlighet med Återköpserbjudandet ska
även anses ha lämnat sitt samtycke till Villkorsändringsförslaget
avseende de giltigt erbjudna Obligationerna. Därmed är det inte
möjligt för en Obligationsinnehavare att lämna erbjudande om återköp
av sina Obligationer utan att lämna sitt samtycke avseende
Villkorsändringsförslaget.

Godkännandet från Emittenten att återköpa giltigt erbjudna
Obligationer enligt Återköpserbjudandet är villkorat av, utan
begränsning, en emission av Volatiobligationerna vilket framgår i sin
helhet i villkoren avseende Återköpserbjudandet. Emittenten
förbehåller sig den ensidiga rätten att, om så önskas, ge avkall på
vissa eller samtliga villkor eller att inte acceptera Obligationer
för återköp.

Obligationsinnehavare som lämnar erbjudande om återköp av Obligationer
enligt Återköpserbjudandet och som också önskar teckna
Volatiobligationer, kan från Bookrunners begära ett unikt
referensnummer s.k. "Allocation Code" för att få prioriterad
tilldelning av Volatiobligationer. Sådan tilldelning ges upp till det
aggregerade nominella beloppet av Obligationer angivna i
Obligationsinnehavares giltiga Tender and Voting Instruction i vilken
tilldelning i Volatiobligationer också är efterfrågad. Vänligen
notera att för att vara berättigad till prioriterad allokering måste
Obligationsinnehavare lämna in en ansökan till Nordea eller SEB i
deras roll som Bookrunners för köp av Volatiobligationer, i enlighet
med standardförfaranden för nya emissioner, inklusive referens till
sin Allocation Code.

Samtyckesförfrågan och röstning i Villkorsändringsförslaget
Akademibokhandeln meddelar även att det begär samtycke från samtliga
Obligationsinnehavare att godkänna Villkorsändringsförslaget i
villkoren för Obligationerna genom ett skriftligt förfarande, s.k.
"Written Procedure", för att möjliggöra en förtida tvingande inlösen
av utestående Obligationer.

Bolaget erbjuder en samtyckesersättning om 0,20 % ("Early Bird Consent
Fee") av nominellt belopp, att betalas till Obligationsinnehavare som
deltar i Återköpserbjudandet i vilket en Tender and Voting
Instruction till förmån för Villkorändringsförslaget är inlämnad före
Tender Consideration Deadline.

En Obligationsinnehavare som inger en Tender and Voting Instruction
efter Tender Consideration Deadline eller inger en Tender and Voting
Instruction direkt till "Bondholders' Trustee" kommer inte ha
möjlighet att delta i Återköpserbjudandet och kommer således inte
vara berättigad till erhållandet av Tender Consideration. Sådan
Obligationsinnehavare kommer istället erhålla förtida inlösenpris om
106,80%, tillsammans med upplupen och obetald ränta fram till och med
den s.k. "Mandatory Redemption Date" som angivits i Consent
Memorandum, ifall Villkorsändringarna röstas igenom och
Volatiobligationerna emitteras. Dessutom är Återköpserbjudandet
förbehållet slutligt godkännande av Emittenten.

Obligationsinnehavare rekommenderas att konsultera sina respektive
skattemässiga, bokföringsmässiga, finansiella och juridiska rådgivare
rörande lämpligheten för de skattemässiga eller bokföringsmässiga
konsekvenserna för dem själva av att delta i Samtyckesförfrågan och
Återköpserbjudandet.

Tender and Voting Instructions ska lämnas in via direktregistrerade
förvaltare till Paying Agent.

För att erhålla kopior av Consent Memorandum samt vid frågor, vänligen
kontakta någon av Bookrunner och Solicitation Agents.

Kallelsen till Written Procedure finns tillgänglig på
Akademibokhandels hemsida:
www.akademibokhandelnholding.se/investerarinformation/ - vänligen se
under rubriken "Meddelanden"

Bookrunner och Solicitation Agents:
Nordea Bank AB (publ): Tel: +45 6161 2996 / Email:
Nordealiabilitymanagement@nordea.com

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ): Tel: +46 85 06 23061 /
E-mail: sebliabilitymanagement@seb.se

Paying Agent
Nordea Bank AB (publ),
E-mail: IssuerSeCustodian@nordea.com

Volati AB
Mårten Andersson, CEO Volati AB, + 46 72-735 84,
marten.andersson@volati.se

Mattias Björk, CFO Volati AB, +46 70-610 80 89,
mattias.bjork@volati.se

Akademibokhandeln

Kontaktperson:

Maria Hamrefors, CEO, Akademibokhandelsgruppen
+46 10 - 744 10 55, maria.hamrefors@akademibokhandeln.se

Denna information är sådan information som Akademibokhandeln Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13
november 2017 kl. 13.30.

Ansvarsfriskrivning
I fråga om Återköpserbjudandet och Samtyckesförfrågan behöver denna
information läsas i samband med Consent Memorandum. Om någon
Obligationsinnehavare har några tvivel om innehållet i detta
börsmeddelande, avseende informationen i Consent Memorandum eller de
handlingar som denne ska vidta, ska Obligationsinnehavaren söka egen
finansiell och juridisk rådgivning, inkluderat i avseende på
eventuella skattekonsekvenser, omedelbart från sin mäklare,
bankkontakt, advokat, revisor eller annan oberoende finans-, skatte-
eller juridisk rådgivare. Varken detta meddelande eller Consent
Memorandum utgör en inbjudan att delta i Återköpserbjudandet och/
eller Samtyckesförfrågan eller i emissionen av Volatiobligationerna i
någon jurisdiktion, eller till någon person till eller från, vilken
det är olagligt att göra sådan inbjudan, eller för sådant deltagande
enligt gällande värdepapperslagar. Distributionen eller publiceringen
av detta meddelande eller av Consent Memorandum kan i vissa
jurisdiktioner vara begränsat enligt lag. Personer som nås av detta
meddelande eller av Consent Memorandum är skyldiga att gentemot
Emittenten och Bookrunners/Solicitation Agents informera sig själva
om och observera sådana restriktioner. Informationen häri utgör inte
ett erbjudande om att sälja eller ett erbjudande att köpa, det ska
heller inte säljas Volatiobligationer i någon jurisdiktion där ett
sådant erbjudande, anbud eller försäljning skulle vara olagligt innan
registrering, undantag från registrering eller kvalifikation enligt
värdepapperslagar i någon sådan jurisdiktion görs.
Återköpserbjudandet och Samtyckesförfrågan och övervägandet om att
emittera Volatiobligationer görs endast utanför USA. Varken detta
meddelande eller Consent Memorandum är ett erbjudande om värdepapper
till salu i USA. Värdepapper får inte erbjudas eller säljas i USA
frånvarande registrering eller ett undantag från registrering.
Obligationerna och Volatiobligationerna har varken varit eller kommer
att vara registrerade enligt värdepapperslagen från 1933, med
ändringar ("Securities Act") eller värdepapperslagen i någon stat
eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas eller säljas i
USA, såvida inte ett undantag från registreringskraven i Securities
Act är giltig. Varken detta meddelande eller Consent Memorandum utgör
ett erbjudande om Volatiobligationer till allmänheten i
Storbritannien. Inga prospekt har eller kommer att godkännas i
Storbritannien avseende den potentiella emissionen av
Volatiobligationer. Följaktligen riktar sig detta meddelande endast
till (i) personer utanför Storbritannien, (ii) personer som har
professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas
av artikel 19.5 i lagen Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion ) Order 2005 ("Order"), (iii) entiteter ("high
net worth entities") som omfattas av artikel 49.2 i Order och (iv)
andra personer till vilka den lagligen kan kommuniceras (alla sådana
personer utgörs tillsammans "relevanta personer "). Den potentiella
emissionen av Volatiobligationer och de material som är relaterade
därtill är under alla omständigheter endast riktade till personer som
är "kvalificerade investerare" enligt prospektdirektivet (2003/71/EG,
inklusive ändringar...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.