Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-17

Akademibokhandeln Holding: Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det andra kvartalet 2018

Kvartalet 1 Kvartalet 1 april - 30 juni 2017
april - 30 juni
2018
Nettoomsättning 314,9 Mkr 316,7 Mkr
Rörelseresultat före av -28,1 Mkr 1,9 Mkr
- och nedskrivningar
Rörelseresultatet efter -38,3 Mkr -6,5 Mkr
av- och nedskrivningar
Resultat efter skatt -31,9 Mkr -28,5 Mkr

VD har ordet

Den 17 februari 2017 bildades bolaget Akademibokhandeln Holding AB och
i mars samma år förvärvade bolaget koncernen Akademibokhandelsgruppen
AB. Denna kvartalsrapport redogör för den finansiella utvecklingen
under kvartalet april - juni 2018, i jämförelse med samma kvartal
föregående år. Det ackumulerade helåret januari - juni 2018 jämförs
med föregående år från tidpunkten då bolaget bildades och förvärvade
verksamheten i Akademibokhandelsgruppen, d.v.s. den 17 februari till
30 juni 2017.

Under kvartalet fortsatte online-kanalen och de digitala formaten att
växa på bokmarknaden på bekostnad av övriga kanaler.

Finansiell utveckling koncernen

För kvartalet april - juni uppgick nettoomsättningen för koncernen
till 314,9 Mkr (316,7 Mkr) och rörelseresultatet efter avskrivningar
uppgick till -38,3 Mkr (-6,5 Mkr). Resultat efter skatt uppgick till
-31,9 Mkr (-28,5 Mkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -53,7 Mkr (-56,9 Mkr) för det andra kvartalet.

Summa eget kapital för koncernen uppgick vid periodens slut till 229,5
Mkr (219,0 Mkr). Totala räntebärande skulder uppgick vid periodens
slut till 540,2 Mkr (488,9 Mkr).

Proforma-utveckling koncernen i jämförelse med föregående år

För att belysa bolagets utveckling för andra kvartalet 2018 samt
möjliggöra en jämförelse med motsvarande period föregående år,
kommenteras här bolagets utveckling proforma.

För kvartalet uppgick nettoomsättningen för koncernen till 314,9 Mkr
(316,7 Mkr). Omsättningen minskade något mot föregående år (-0,6 %)
med en förskjutning mot e-handel. Det osedvanligt varma och vackra
vädret som hållit sig kvar i landet sedan början på maj har påverkat
kundtillströmning för butik negativt. Rörelseresultatet efter av- och
nedskrivningar för koncernen uppgick till -38,3 Mkr (-20,8 Mkr).

Andra kvartalet är normalt ett kvartal med negativt resultat för
Akademibokhandeln på grund av säsongsvariationer. Under kvartalet
visade Akademibokhandeln en resultatförsämring delvis på grund av
förskjutningen mot e-handeln, med negativ marginalpåverkan som följd,
samt en högre kostnadsnivå till följd av de
affärsutvecklingssatsningar som genomförs i koncernen. Satsningarna
görs för att driva omställningen mot ökad e-handel och digitala
format samt för att utnyttja potentialen i de starka medlemsbaserna
med 1,8 miljoner kunder hos Akademibokhandeln och 0,7 miljoner kunder
hos Bokus. Det har dock givit en högre kostnadsnivå under kvartalet
jämfört med motsvarande period förra året. Åtgärder är initierade för
att öka effektiviteten i verksamheten framöver.

I kvartalet har de uppskjutna skatteskulderna och skattefordringarna
värderats om med hänsyn till den kommande inkomstskattesänkningen.
Omvärderingen gav en uppskjuten skatteintäkt på cirka 5 Mkr.

Föregående år i kvartalet Q2 med anledning av att bolaget förvärvades
av Volati AB (publ), gjorde bolaget en bedömning av koncernens
möjlighet att utnyttja de skattemässiga underskotten som vid utgången
av det första kvartalet 2017 uppgick till 127,8 Mkr och hade ett
bedömt värde om 18,6 Mkr. Bedömningen gjordes då det finns en risk
att ägarförändringen inneburit att bolaget inte kan utnyttja de
skattemässiga underskotten varför dessa under det andra kvartalet
2017 skrevs ned till 0 mkr i värde.

Sammantaget uppgick rörelseresultatet efter skatt för kvartalet till
-31,9 Mkr (-42,7) Mkr)

För halvåret uppgick nettoomsättningen för koncernen till 751,4 Mkr
(752,1 Mkr) och rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar
uppgick till -49,5 Mkr (-30,2 Mkr). Avvikelserna förklaras enligt
ovan för kvartalet.

Väsentliga händelser under perioden

Den 16 april 2018 utsågs Maria Edsman till Verkställande Direktör och
ersatte då Maria Hamrefors som valt att lämna sin operativa roll.
Maria Edsman var tidigare försäljningschef i Akademibokhandeln.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Inga särskilda händelser att rapportera.

Finansiell kalender

· Delårsrapport januari-september 2018 6 november 2018
· Bokslutskommuniké 2018 21 februari 2019

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som
ingår i koncernen står inför.

Akademibokhandeln Holding AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

Stockholm den 17 augusti 2018

Mårten Andersson Mattias Björk Patrik Wahlén
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Peter Killberg Stefan Sjöstrand Maria Edsman
Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Denna information är sådan information som Akademibokhandelsgruppen
Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl. 07.45 CET.

För mer information, kontakta:

Maria Edsman, VD, 076-888 26 10
Jane Jangenfeldt, CFO, 070-604 90 38

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/akademibokhandeln-holding/r/delarsrapport-for-...
http://mb.cision.com/Main/15833/2594195/892735.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.