Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-09

Akademibokhandeln Holding: Delårsrapport för Akademibokhandeln Holding AB (publ) för det tredje kvartalet 2017

Kvartalet Perioden
juli - september 2017 17 februari - september 2017
402,4 Mkr 846,7 Mkr
· Nettoomsättningen
20,8 Mkr 13,9 Mkr
· Rörelseresultat före
av- och nedskrivningar
11,9 Mkr -6,3 Mkr
· Rörelseresultatet
efter av- och
nedskrivningar
2,3 Mkr -39,2 Mkr
· Resultat efter skatt

VD har ordet
Akademibokhandeln Holding AB (publ) bildades den 17 februari 2017 och
förvärvade i mars Akademibokhandelsgruppen AB med dotterbolag.

Denna kvartalsrapport redogör för den finansiella utvecklingen i
kvartalet juli-september och för utvecklingen i verksamheten från att
bolaget bildades och sedermera förvärvade verksamheten i
Akademibokhandelsgruppen. Detta innebär att den finansiella
utvecklingen i denna delårsrapport endast avser utvecklingen under
perioden från 17 februari 2017 till utgången av september, där
Akademibokhandelsgruppen AB med dotterbolag inkluderats från den 1
mars.

Bolagets utveckling under tredje kvartalet följde branschens
säsongsvariationer. Bokmarknaden var dock svagare än väntat med en
fortsatt förskjutning mot e-handel, medan koncernens försäljning av
övrigt sortiment såsom anteckning, pennor, kalendrar, m.m., som är
viktig i samband med skolstart, ökade något.

Den 3 juli förvärvade Volati AB (publ) tillsammans med ledningen
samtliga aktier i bolaget.

Finansiell utveckling koncernen
För kvartalet juli-september uppgick nettoomsättningen för koncernen
till 402,4 Mkr och rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar
uppgick till 11,9 Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 Mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22,3 Mkr.

För perioden 17 februari till 30 september uppgick nettoomsättningen
för koncernen till 846,7 Mkr och rörelseresultatet efter av- och
nedskrivningar uppgick till -6,3 Mkr. Resultat efter skatt uppgick
till -39,2 Mkr och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till -113,0 Mkr. Med anledning av att bolaget förvärvades av Volati
AB (publ) under det andra kvartalet gjorde bolaget en bedömning av
möjligheterna att utnyttja de skattemässiga underskotten som vid
utgången av det första kvartalet uppgick till 127,8 Mkr och hade ett
bedömt värde om 18,6 Mkr. Bedömningen gjordes att det finns en risk
att ägarförändringen inneburit att bolaget inte kan utnyttja de
skattemässiga underskotten varför dessa under det andra kvartalet
skrevs ned till 0 Mkr i värde. Summa eget kapital för koncernen
uppgick vid periodens slut till 221,3 Mkr. Totala räntebärande
skulder uppgick vid periodens slut till 521,5 Mkr.

Proforma-utveckling koncernen i jämförelse med föregående år
För att belysa bolagets utveckling under de tre första kvartalen 2017,
samt möjliggöra en jämförelse med motsvarande period föregående år,
kommenteras här bolagets utveckling proforma.

För kvartalet juli-september uppgick nettoomsättningen för koncernen
till 402,4 Mkr (409,0 Mkr). Omsättningen sjönk något under tredje
kvartalet, främst p.g.a. lägre bokförsäljning till bl.a. studenter.
Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till 11,9 Mkr
(18,9 Mkr). Det lägre resultatet förklaras främst av högre kostnader
för marknadsföring och affärsutveckling. Resultatet efter skatt
uppgick till 2,3 Mkr (18,8 Mkr). De finansiella kostnaderna har ökat
med cirka 7,5 Mkr i ränta per kvartal i och med upptagandet av
företagsobligation.

För perioden 1 januari till 30 september uppgick koncernens
nettoomsättning proforma till 1 155 Mkr (1 177 Mkr). Omsättningen
sjönk under det första kvartalet till följd av att koncernen inte
längre hanterar inköp av böcker för Coops räkning. Exklusive Coop är
koncerns omsättning i nivå med föregående år. Rörelseresultatet
proforma uppgick till -5,8 Mkr (2,9 Mkr). I rörelseresultatet för
året ingår en engångsåterbäring från pensionsbolag om 12,5 mkr. Det
lägre underliggande resultatet förklaras framförallt av högre fasta
kostnader till följd av en utökad satsning på marknadsföring och
affärsutveckling.

Väsentliga händelser under perioden
Volati AB (publ) (95,04 %) har tillsammans med bolagets ledning (4,96
%) genom dotterbolaget Volati Bok AB den 3 juli 2017 förvärvat
samtliga aktier i bolaget. I samband med Volati AB (publ) förvärv
löstes aktieägarlånet till de tidigare ägarna om 50 mkr och avtal om
en ny checkkredit om 75 Mkr ingicks med bolagets bank.

Transaktioner med närstående
Förvärvet av Akademibokhandelsgruppen AB skedde från Akademibokhandeln
Holding AB:s aktieägare.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Inga särskilda händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

Finansiell kalender
Med anledning av att bolaget har förvärvats av Volati AB (publ) har
datumen för delårsrapporterna justerats för att överensstämma med
Volati ABs rapporteringsdatum.

22 februari 2018
· Bokslutskommuniké 2017
9 maj 2018
· Delårsrapport januari-mars 2018
17 augusti 2018
· Delårsrapport januari-juni 2018
6 november 2018
· Delårsrapport januari-september 2018
21 februari 2019
· Bokslutskommuniké 2018

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten
ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens
verksamhet, ställning och resultat, samt beskriver de väsentliga
risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som
ingår i koncernen står inför.

Akademibokhandeln Holding AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören
Stockholm den 9 november 2017

Mårten Andersson Mattias Björk Patrik Wahlén
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Peter Killberg Stefan Sjöstrand Maria Hamrefors
Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets
revisorer.

Denna information är sådan information som Akademibokhandeln Holding
AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9
november 2017 kl. 07:45 CET.

För mer information, kontakta:

Maria Hamrefors, VD, 070-601 92 05
Jane Jangenfeldt, CFO, 070-604 90 38

Akademibokhandeln Holding AB (publ) med dotterbolag är Sveriges
ledande bokhandelsaktör med de starka och uppskattade varumärkena
Akademibokhandeln och Bokus. I över 100 butiker och på nätet erbjuder
Akademibokhandeln ett stort och väl sammansatt sortiment av böcker
och inspirerande varor för alla som vill skriva, rita, pyssla,
planera och förvara. Bokus är den digitala bokspecialisten som
erbjuder mer än 10 miljoner fysiska och digitala böcker från hela
världen.

Gruppen ägs av Volati AB och företagsledningen. Mer information finns
tillgänglig på hemsidorna www.akademibokhandelnholding.se och
www.volati.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/akademibokhandeln-holding/r/delarsrapport-for-...
http://mb.cision.com/Main/15833/2386194/748569.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.