Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-03

Akademibokhandeln Holding: Volatis förvärv av Akademibokhandeln Holding AB (publ) har nu slutförts

Volati AB (publ) ("Volati") har idag slutfört det förvärv av
Akademibokhandeln Holding AB (publ) (tillsammans med dotterbolag,
"Akademibokhandeln") som offentliggjordes den 17 maj 2017, och som
fick godkännande från Konkurrensverket den 1 juni 2017
("Transaktionen"). Akademibokhandeln är därmed en del av Volati och
kommer att utgöra ett nytt fjärde affärsområde inom Volati.

Volatis ägarandel uppgår till 95,04 procent och ledningen i bolaget
kommer att ligga kvar med ett ägande om motsvarande 4,96 procent av
aktierna i Akademibokhandeln. Volati och ledningen äger aktierna i
Akademibokhandeln genom Volati Bok AB som i sin tur äger 100 procent
av aktierna i Akademibokhandeln.

Akademibokhandeln Holding AB (publ) har den 10 mars 2017 emitterat ett
säkerställt obligationslån om upp till ett maximalt belopp om 700 Mkr
som i maj 2017 noterades på Nasdaq Stockholm (ISIN: SE0009690084)
("Obligationslånet", vilket regleras av villkoren för
Obligationslånet daterade 7 mars 2017, "Obligationsvillkoren").

Termer som inte är specifikt definierade häri har samma innebörd som i
Obligationsvillkoren.

Change of Control Event
Slutförandet av Transaktionen innebär en Change of Control och därmed
att ett Change of Control Event föreligger under
Obligationsvillkoren.

I enlighet med punkt 9.6 (Mandatory repurchase due to a Change of
Control Event (put option)) under Obligationsvillkoren har
Bondholders rätt att utöva sin säljoption (put option) på grund av
föreliggande Change of Control Event, innebärandes att varje enskild
Bondholder kan begära att få alla eller några av sina Bonds återköpta
av Akademibokhandeln till ett pris om 101 procent av Outstanding
Nominal Amount per Bond tillsammans med upplupen men obetald ränta.

Om en Bondholder önskar utnyttja sin rätt att begära att få alla eller
några av sina Bonds återköpta i enlighet med villkoren ovan ska sådan
Bondholder underrätta Akademibokhandeln därom skriftligen i enlighet
med nedan. Underrättelsen ska vara Akademibokhandeln tillhanda senast
60 Business Days från dagen för mottagande av den underrättelse som
skickas till Bondholders avseende Change of Control Event i enlighet
med Obligationsvillkoren, d.v.s. inte senare än klockan 17:00 den 28
september 2017. Övrig information som en Bondholder måste
tillhandahålla för att Akademibokhandeln ska kunna administrera
återköpet kommer att tillhandahållas vid ett senare datum till
relevanta Bondholders.

En underrättelse från en Bondholder avseende återköp av samtliga eller
några av dess Bonds i enlighet med ovan ska skickas via post eller
e-brev till följande adress:

Akademibokhandeln Holding AB (publ)
Att. Maria Hamrefors
Box 2100, 103 13 Stockholm, Sweden
Email: maria.hamrefors@akademibokhandeln.se
För att en Bondholder ska ha rätt att få samtliga eller några av dess
Bonds återköpta måste sådan Bondholder uppfylla kraven för att vara
en Bondholder på Record Date (som angiven nedan). Detta innebär att
sådan person måste vara registrerad på ett Securities Account med CSD
som direktregistrerad ägare eller förvaltare i förhållande till de
Bonds som önskas inlösas.

Akademibokhandeln kommer återköpa aktuella Bonds och erlägga
betalningen den 26 oktober 2017, återbetalningsdagen, vilket är dagen
som infaller 20 Business Days efter den 28 september 2017. Record
Date infaller den 19 oktober 2017 vilket är dagen som infaller 5
Business Days innan återbetalningsdagen.

Transaktionen innebär också att Volati är ny Majority Shareholder och
Sponsor under Obligationsvillkoren.

Working Capital Facility

I samband med Transaktionen har Akademibokhandeln och Volati
tillfrågat Nordic Trustee & Agency AB (publ), såsom Agent under
Obligationsvillkoren att tillhandahålla en s.k. waiver i enlighet med
punkten 19(a)(i) under Obligationsvillkoren.

I anslutning till Transaktionen har Akademibokhandeln tecknat en ny
kreditfacilitet med Nordea Bank AB (publ) om totalt 75 miljoner
kronor. Sådan facilitet faller inom begreppet Working Capital
Facility under Obligationsvillkoren och utgör, förutsatt att vissa
förutsättningar i Obligationsvillkoren är uppfyllda, s.k. Permitted
Debt. En förutsättning för att kreditfaciliteten ska utgöra Permitted
Debt är att den del av kreditfaciliteten som överstiger 50 miljoner
kronor garanteras av Volati till förmån för Nordea Bank AB (publ) och
Bondholders i enlighet med villkoren i ett s.k. Intercreditor
Agreement. Volati och Akademibokhandeln har begärt att Nordic Trustee
& Agency AB (publ), såsom agent för Bondholders ska godkänna en
waiver-förfrågan avseende åtagandet att Nordea Bank AB (publ) ska
ingå Intercreditor Agreement under förutsättning att Sponsorn (d.v.s.
Volati) istället lämnar ett separat borgensåtagande om 25 miljoner
kronor till Bondholders avseende Akademibokhandelns rätta fullgörande
av Obligationslånet (och vissa därtill relaterade förpliktelser) och
att Akademibokhandeln har åtagit sig att fullfölja vissa åtaganden i
förhållande till Working Capital Facility. Nordic Trustee & Agency AB
(publ) har, för Bondholders räkning, godkänt waiver-förfrågan mot
bakgrund av att Volati ingått ett borgensåtagande direkt mot
Bondholders och att Akademibokhandeln har åtagit sig att fullfölja
vissa åtaganden i förhållande till Working Capital Facility. Ett
sådant borgensåtagande innebär att borgensåtagandet inte utgör delad
säkerhet i vilken Nordea Bank AB (publ) skulle ha haft prioritet före
Bondholders enligt det Intercreditor Agreement som skulle ha ingåtts.
Waiver är således inte ansedd att vara till nackdel för Bondholders
som grupp.

Waivern trädde i kraft den 3 juli 2017.

Om Volati
Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, bestående av ett
40-tal rörelsedrivande bolag fördelat på tretton affärsenheter
organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument,
Akademibokhandeln och Industri. Volati har verksamhet i 16 länder med
totalt cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning om cirka 5
miljarder kronor efter förvärvet av Akademibokhandeln. Volatis
stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
Ytterligare information om Volati finns på www.volati.se

För mer information om transaktionen, se även Volatis officiella
pressmeddelande på www.volati.se

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maria Hamrefors, VD Akademibokhandeln Holding AB (publ), Mobil: +46
(0) 706 01 92 05, E-post: maria.hamrefors@akademibokhandeln.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Akademibokhandeln
Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3
juli 2017, kl. 13:15.

Om Akademibokhandeln Holding AB (publ)
I Akademibokhandeln Holding AB (publ) ingår den marknadsledande
bokhandelskedjan Akademibokhandeln med 108 butiker (centralägda och
franchise), samt nätbokhandeln Bokus, som erbjuder flera miljoner
böcker från hela världen. Med visionen "Läsglädje för alla, varje
dag" vänder vi oss till privatpersoner, företag, bibliotek och
offentlig verksamhet. Gruppen ägs av Volati AB (publ) samt vissa
ledningspersoner i Akademibokhandeln. Mer information finns
tillgänglig på www.akademibokhandelnholding.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/akademibokhandeln-holding/r/volatis-forvarv-av...
http://mb.cision.com/Main/15833/2301507/696099.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.