Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-15

Akelius Residential Property AB: Beslut vid årsstämma

Vid dagens årsstämma i Akelius Residential Property AB har beslut
fattats om bland annat vinstutdelning, nyemission, bemyndigande om
nyemission av preferensaktier och om ändring av styrelsens
sammansättning. Stämman beslutade således

att fastställa bolagets resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning;

att i enlighet med styrelsens förslag lämna vinstutdelning med högst
20 kronor per preferensaktie. Med beaktande av det bemyndigande som
getts styrelsen enligt nedan att emittera nya preferensaktier kan som
mest 496 712 120 kronor komma att delas ut till preferensaktieägare.
Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 5 kronor per
preferensaktie vid respektive utdelningstillfälle. Som
avstämningsdagar för preferensaktier beslutades den 4 maj 2016, den 5
augusti 2016, den 4 november 2016 och den 3 februari 2017;

att i enlighet med styrelsens förslag lämna vinstutdelning med 1,75
kronor per stamaktie eller totalt 5 044 767 000 kronor;

att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande
direktören;

att styrelseordföranden ska erhålla 500 000 kronor och övriga
ledamöter 300 000 kronor i styrelsearvode. Arvode utgår inte till
ledamot som anställd i koncernen;

att arvode till det registrerade revisionsbolaget ska utgå enligt
godkänd räkning;

att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter;

att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor;

att välja om Leif Norburg som styrelsens ordförande, Pål Ahlsén,
Staffan Jufors och Igor Rogulj som ledamöter och att välja in Roger
Akelius som styrelseledamot. Detta innebär att Anders Janson och
Michael Brusberg lämnar styrelsen. Michael Brusberg lämnar även sin
post som vice VD i bolaget;

att i enlighet med styrelsens förslag öka bolagets aktiekapital genom
nyemission av 48 045 400 stamaktier till en teckningskurs om 84
kronor per aktie. Överkursen om sammanlagt 4 006 986 360 kronor ska
överföras till bolagets överkursfond. Rätt att teckna aktierna
tillkommer med företrädesrätt aktieägare som på avstämningsdagen, den
22 april 2016, är registrerade stamaktieägare. Styrelsen har
bemyndigats att besluta att aktierna får betalas genom kvittning om
styrelsen finner det lämpligt och det kan ske utan skada för bolaget
eller dess borgenärer;

att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen fram till årsstämman 2017, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av
sammanlagt högst 6 000 000 preferensaktier.

Stockholm, 2016-04-15

Pål Ahlsén

VD och Koncernchef

pal.ahlsen@akelius.se

076-807 97 02

Akelius Residential Property ABs preferensaktie är noterad på
marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets Certified
Adviser.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt 15 kap 6 § 3 punkten lagen om värdepappersmarknad.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/akelius-residential-property-ab/r/beslut-vid-a...
http://mb.cision.com/Main/3302/9956580/501620.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.