Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-06

Akelius Residential Property AB: kallelse till årsstämma 2020

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till
årsstämma 2020-04-03 klockan 10:00,

Scandic Anglais Hotel, Humlegårdsgatan 23, Stockholm.
rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 2020-03-27,

dels anmäla sitt deltagande vid stämman samt eventuellt antal
biträden, högst två, till bolaget senast 2020-03-31.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till
Akelius Residential Property AB (publ), Box 104, 182 12 Danderyd eller
via e-post till agm@akelius.se.

Vänligen uppge namn,
person- eller organisationsnummer,
adress,
telefonnummer,
aktieinnehav samt
eventuella biträden vid anmälan.
ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig och
daterad fullmakt.

Den som företräder juridisk person ska visa upp kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar
behörig firmatecknare.

Fullmakten får inte vara äldre än ett år såvida inte längre
giltighetstid, dock längst fem år, har angivits i fullmakten.

Fullmakt i original, registreringsbevis och motsvarande
behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovan angiven adress i
god tid före bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns att tillgå på bolagets hemsida
www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma.

behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken,
anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och
biträden kommer att användas för registrering,

upprättande av röstlängd för bolagsstämman och,
i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen,
GDPR.

För ytterligare information om Akelius behandling av personuppgifter
och dina rättigheter,

se bolagets information om behandling av aktieägares personuppgifter
på bolagets hemsida
www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma.

förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste,
för att ha rätt att delta i stämman,
genom förvaltares försorg låta rösträttsregistrera aktierna i eget
namn.

Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före
2020-03-27 begära det hos sin förvaltare.

förslag till dagordning

1. stämmans öppnande
2. val av ordförande vid stämman
3. upprättande och godkännande av röstlängd
4. val av en eller två justerare
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. godkännande av dagordning
7. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för
räkenskapsåret 2019, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 samt
hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2019

8. beslut:
a. om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen, och

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören

9. fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer. Val av
styrelse samt val av revisorer eller registrerade revisionsbolag

11. beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser utmönstring av
aktieslaget preferensaktier

12. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
stamaktier av serie D

13. stämmans avslutande
beslutsförslag

punkt 2 - val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att årsstämman utser advokat Anders Janson till
ordförande vid årsstämman.

punkt 8 b - vinstutdelning

Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om
högst 0,10 euro per stamaktie av serie D.

Totalt ska vinstutdelning på stamaktierna av serie D betalas med ett
belopp som sammanlagt motsvarar högst 22 000 000 euro.

Utdelningen ska fördelas på fyra utbetalningar om 0,025 euro per
stamaktie av serie D vid respektive utdelningstillfälle.

Som avstämningsdagar föreslås 2020-05-05,
2020-08-05,
2020-11-05 respektive
2021-02-05.
Utdelningen beräknas att betalas genom Euroclear Sweden AB 2020-05-08,
2020-08-10,
2020-11-10 respektive
2021-02-10.
Styrelsen föreslår att vinstutdelning ska lämnas med ett belopp om
0,06 euro per stamaktie av serie A.

Vinstutdelning på stamaktierna av serie A ska betalas med ett belopp
om sammanlagt 191 508 548 euro.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att
fastställa avstämningsdag samt betalningsdag för utdelning på
stamaktierna av serie A.

Styrelsen föreslår vidare att resterande vinstmedel balanseras i ny
räkning.

Styrelsen föreslår också att årsstämman beslutar att samtliga
stamaktier av serie D som kan komma att emitteras med stöd av
stämmans bemyndigande enligt punkten 12 nedan,

högst 110 000 000 stamaktier av serie D,
ska ge rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag som
infaller närmast efter det att emission registrerats hos Bolagsverket
och stamaktierna av serie D blivit införda i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken.

punkt 9 - fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Arvode föreslås utgå till styrelsens ordförande med 500 000 kronor, år
2019: 500 000 kronor, och

till övriga styrelseledamöter med 300 000 kronor vardera,
år 2019: 300 000 kronor.
Arvode föreslås inte utgå till ledamöter anställda i koncernen.
Vidare föreslås att revisorernas arvoden ska utgå enligt godkänd
räkning.

punkt 10 - fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer.
Val av styrelse samt val av revisorer eller registrerade
revisionsbolag

Årsstämman föreslås besluta att styrelsen intill slutet av nästa
årsstämma ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga
styrelsesuppleanter

samt att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som
revisor.

Vidare föreslås årsstämman att för tiden intill slutet av nästa
årsstämma omvälja Pål Ahlsén, Igor Rogulj, Anders Lindskog och Lars
Åhrman, till styrelseledamöter samt nyvälja Kerstin Engström till
styrelseledamot.

Det föreslås att styrelsen inom sig ska utse en av styrelseledamöterna
till ordförande.

För tiden intill nästa årsstämma föreslås årsstämman besluta att
omvälja det registrerade revisionsbolaget EY AB till revisor för
bolaget.

För det fall EY AB väljs har revisionsbolaget upplyst om att
auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig kommer att utses till
huvudansvarig revisor.

punkt 11 - beslut om ändring av bolagsordningen såvitt avser
utmönstring av aktieslaget preferensaktier

Styrelsen föreslår att årsstämman ska besluta om ändring av bolagets
bolagsordning i syfte att dels utmönstra aktieslaget preferensaktier,

dels genomföra vissa redaktionella ändringar.
punkt 12 - beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om
nyemission av stamaktier av serie D

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att
vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2021,

med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
besluta om nyemission av sammanlagt högst 110 000 000 stamaktier av
serie D.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att, i
enlighet med en accelererad tidplan, anskaffa kapital som ett led i
bolagets arbete med att höja bolagets kreditbetyg.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs,
med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att vidta sådana
smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga
för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

övrigt

För giltigt beslut enligt punkterna 11-12 fordras att besluten biträds
av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna
rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse och
revisorsyttrande, hållbarhetsrapport samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut och därtill hörande handlingar kommer att senast
tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga på bolagets kontor,

Svärdvägen 3 A, Danderyd och
på bolagets hemsida under adressen
www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma. Handlingarna
skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och
kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Handlingarna kommer att läggas fram på årsstämman.
Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,

dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation.

Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana
upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada
för bolaget.

Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat
koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden
beträffande dotterföretag som nämnts ovan.

Stockholm i mars 2020

Akelius Residential Property AB (publ)

Styrelsen

Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på
marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se,
+46-8-409 421 20.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/akelius-residential-property-ab/r/kallelse-ti...
https://mb.cision.com/Main/3302/3053391/1206418.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.