Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-01

Akelius Residential Property AB: kallelse till extra bolagsstämma 2021

Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till extra bolagsstämma 2021-12-02.

Till följd av den fortsatta osäkerheten med avseende på smittspridningen till följd av Coronaviruset har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart via ett poströstningsförfarande, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller tredje parter.

rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid stämman via poströstning ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 2021-11-24,
samt ha anmält sitt deltagande vid stämman till Bolaget genom att utöva sin rösträtt i enlighet med instruktionerna under rubriken "poströstning" nedan på så sätt att den har kommit Euroclear Sweden AB tillhanda senast 2021-12-01. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i stämman.

förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste i god tid före 2021-11-24 begära att förvaltaren genomför detta. Sådan registrering kan vara tillfällig, så kallad rösträttsregistrering, och kan begäras av förvaltaren i enlighet med dennes rutiner i sådan tid i förväg som avgörs av förvaltaren. Rösträtt registrerad senast den andra bankdagen efter 2021-11-24 kommer att beaktas vid upprättande av aktieboken.

poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna endast kan utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med reglerna om extraordinära mötesförfaranden enligt 22 § i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning måste ett särskilt formulär användas som står att finna på Bolagets webbplats, akelius.se och på Bolagets huvudkontor, Rosenlundsgatan 50, 100 64 Stockholm. Därutöver kommer formuläret att fungera som anmälan om deltagande vid stämman. En ifylld och undertecknat formulär för poströstning ska skickas med vanlig post till Akelius Residential Property AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23 Stockholm eller via e-mail till GeneralMeetingService@euroclear.comoch måste som senast vara Euroclear Sweden AB tillhanda 2021-12-01. Aktieägare som är fysiska personer kan också poströsta genom att bekräfta sin identitet via BankID på Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy senast klockan 23:59 den 2021-12-01. För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud poströstar eller ställer frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på bolagets webbplats, akelius.se. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas.

Aktieägare kan inte ge några särskilda instruktioner eller villkor poströstningsformuläret. Om särskilda instruktioner eller villkor inkluderats är poströsten ogiltig. Ytterligare information och villkor framgår av poströstningsformuläret samt på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Röster som mottages senare än 2021-12-01 kommer att bortses från.

Vid frågor om poströstningsformuläret, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB: tel. +46 (0)8 402 91 33 måndag till fredag mellan 9:00 a.m. och 4:00 p.m.

behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering,
upprättande av röstlängd för bolagsstämman och,
i förekommande fall, stämmoprotokoll.
Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskydds­förordningen, GDPR.

För ytterligare information om Akelius behandling av personuppgifter och dina rättigheter,
se bolagets information om behandling av aktieägares personuppgifter på bolagets webbplats www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma (http://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma).

förslag till dagordning

1. stämmans öppnande
2. val av ordförande vid stämman
3. upprättande och godkännande av röstlängd
4. val av en eller två justerare
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. godkännande av dagordning
7. beslut om extrautdelning
8. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier av serie A
9. stämmans avslutande

beslutsförslag

punkt 2 - val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att stämman utser bolagets chefsjurist Jonas Rogberg till ordförande vid stämman, eller om han är förhindrad att närvara, sådan annan person som föreslås av styrelsen.

punkt 7 - beslut om extrautdelning

Styrelsen föreslår att extrautdelning ska lämnas med ett belopp om 0,26 euro per stamaktie av serie A.

Extrautdelning på stamaktierna av serie A ska betalas med ett belopp om sammanlagt 829 870 376 euro.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag samt betalningsdag för utdelning på stamaktierna av serie A.

I enlighet med årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 så uppgick de totala utdelningsbara medlen till 980 925 754 euro. Årsstämman beslutade, efter att ha antagit årsredovisningen, om en total utdelning om 141 692 842,75 euro, efter vilken ett belopp om 839 232 911,25 euro återstår av de totala utdelningsbara medlen i enlighet med 17 kap. 3 § första stycket Aktiebolagslagen.

Ingen extrautdelning ska lämnas på stamaktier av serie D.

Det föreslås vidare att befullmäktiga styrelsen och VDn att genomföra sådana mindre ändringar i detta beslut som kan komma att krävas i samband med registreringen härav.

punkt 8 - beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av stamaktier av serie A

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2022, utan avvikelse från aktieägarnas  företrädesrätt, besluta om nyemission av sammanlagt högst 400 000 000 stamaktier av serie A, varefter det sammanlagda antalet aktier i bolaget kan komma att uppgå till högst 3 811 809 140.

Det föreslås vidare att befullmäktiga styrelsen och VDn att genomföra sådana mindre ändringar i detta beslut som kan komma att krävas i samband med registreringen härav.

övrigt

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsens yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § Aktiebolagslagen, årsredovisningen samt revisionsberättelsen för 2020, styrelsens samt revisorns redogörelse och yttrande i enlighet med 18 kap. 6 § Aktiebolagslagen och därtill hörande handlingar kommer att senast tre veckor före stämman finnas tillgängliga på bolagets kontor,
Rosenlundsgatan 50, 100 64 Stockholm och
på bolagets webbplats under adressen www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma (http://www.akelius.com/sv/aktieagarinformation/bolagsstämma). Handlingarna skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress och kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen,
dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

En sådan begäran måste inkomma skriftligen till Bolaget senast tio (10) dagar före dagen för stämman.
Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.
Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som nämnts ovan.

Stockholm i november 2021

Akelius Residential Property AB (publ)

Styrelsen

Akelius Residential Property ABs (publ) D-aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market Stockholm.
Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare, ca@avanza.se,+46-8-409 421 20.

Författare Cision