Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-01

AKTIA BANK ABP: BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

                                                                        
                                           
Börsmeddelande
1.3.2019 kl.
09.00                                                            

AKTIA BANK ABP: BOLAGSSTÄMMOKALLELSE

Aktieägarna i Aktia Bank Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 11 april 2019 klockan 16.00 på Gamla studenthuset,
Mannerheimvägen 3, Helsingfors. Dörrarna öppnas för personer som anmält sig
till stämman och utdelningen av röstsedlar börjar klockan 15.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för år 2018

Verkställande direktörens översikt

1. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
2. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2018 utbetalas en dividend om
0,61 euro per aktie.

Rätt till dividend har aktieägare, som på avstämningsdagen för
dividendutdelningen 15.4.2019 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning
som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenden i
enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 25.4.2019.

1. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen, verkställande
direktören och hans ersättare
2. Beslut om arvoden till styrelseledamöterna

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att arvodena till
styrelseledamöterna bibehålls oförändrade och utgår enligt följande:

* årsarvode, ordförande: 61 200 euro
* årsarvode, vice ordförande: 34 650 euro
* årsarvode, ledamot: 27 140 euro

Nomineringskommittén föreslår att 40 % av årsarvodet (brutto) ska utbetalas
i form av Aktia-aktier.

Därtill föreslår nomineringskommittén ett mötesarvode om 500 euro per
bevistat möte, dock så att ordförande för styrelsens utskott erhåller ett
mötesarvode om 1 000 euro per utskottsmöte, där han/hon fungerar som
ordförande.

Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente föreslås utgå i
enlighet med skatteförvaltningens anvisningar.

1. Beslut om revisorns arvode

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att
till revisorn erläggs arvode enligt skälig räkning.

1. Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att antalet ledamöter i styrelsen
fastställs till åtta (8), dvs. utökas med en ledamot från nuvarande sju (7)
ledamöter.

1. Fastställande av antalet revisorer.

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att
antalet revisorer fastställs till en (1).

1. Val av styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens nuvarande
ledamöter Christina Dahlblom, Stefan Damlin, Maria Jerhamre Engström,
Johannes Schulman, Lasse Svens och Arja Talma enligt sitt samtycke
återväljs.

Nomineringskommittén föreslår därtill att

•  juris kandidat, advokat Tarja Wist (f. 1965) enligt sitt samtycke väljs
till ny styrelseledamot. Tarja Wist är partner på advokatbyrå Waselius &
Wist och har ett gediget substanskunnande inom bank- och finansbranschen
från sin långa karriär som juridisk rådgivare till klienter inom
finanssektorn; och

•  ekonomie magister, juris kandidat Johan Hammarén (f. 1969) enligt sitt
samtycke väljs till ny styrelseledamot. Johan Hammarén är verkställande
direktör för Oy Hammarén & Co Ab och har ett starkt fokus på
entreprenörskap och nytänkande. Han har en bakgrund inom Nokia och är en av
grundarna till såväl juridiska byrån Fondia Oy som förmögenhetsförvaltaren
JAM Advisors Oy, båda banbrytande företag med nya affärsmodeller i
traditionella branscher.

Samtliga föreslagna personer är oberoende av bolaget och av betydande
aktieägare.

Styrelseledamoten Catharina Stackelberg-Hammarén har meddelat att hon inte
längre står till förfogande för omval.

Samtliga föreslagna personer har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är
att bland sig omvälja Lasse Svens till styrelseordförande.

Samtliga kandidater föreslås väljas för en mandattid som börjar då
ordinarie bolagsstämman för 2019 har avslutats och fortgår till slutet av
ordinarie bolagsstämman för år 2020.

De föreslagna styrelseledamöternas personuppgifter finns tillgängliga på
bolagets webbplats.

1. Val av revisor

På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår styrelsen att
till revisor väljs revisionssamfundet KPMG Oy Ab med ekonomie magister, CGR
Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor för en mandattid som börjar då
ordinarie bolagsstämman för 2019 har avslutats och fortgår till slutet av
ordinarie bolagsstämman för år 2020.

1. Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier eller i
10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som
berättigar till aktier i en eller flera omgångar

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut
om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda
särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande villkor:

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå
till högst 6 896 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 % av samtliga
aktier i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och emission av
särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet gäller
emission av nya aktier. Aktieemission och emission av särskilda rättigheter
som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet för förstärkning av bolagets
kapitalbas, bolagets aktieincentivprogram och/eller företagsförvärv.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och
upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 10.4.2018 utfärdade
emissionsbemyndigandet.

1. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
förvärv av sammanlagt högst 400 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 0,6 %
av samtliga aktier i bolaget.

Egna aktier kan förvärvas i en eller flera omgångar med bolagets fria egna
kapital.

Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i offentlig handel
på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som fastställts på
marknaden. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas
aktieinnehav (riktat förvärv).

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att användas för bolagets
aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter, att
överlåtas vidare eller behållas i bolaget.

Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av egna aktier.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och
upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 10.4.2018 utfärdade
bemyndigandet att förvärva bolagets egna aktier.

1. Bemyndigande av styrelsen att besluta om avyttring av bolagets egna
aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om
avyttring av egna aktier i bolagets besittning enligt följande villkor.

Med stöd av bemyndigandet kan avyttras högst 500 000 aktier.

Styrelsen beslutar om alla villkor för avyttring av bolagets egna aktier.
Avyttring av bolagets egna aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt till aktier (riktad emission) t.ex. för verkställande av
bolagets aktieincentivprogram och arvodering.

Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut och
upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 10.4.2018 utfärdade
bemyndigandet att avyttra bolagets egna aktier.

1. Donationer till allmännyttiga ändamål

Styrelsen föreslår att bolagsstämman skulle bemyndiga styrelsen att fram
till ordinarie bolagsstämma 2020 besluta om en eller flera donationer om
sammanlagt högst 300 000 euro till allmännyttiga eller därmed jämförbara
ändamål samt att bemyndiga styrelsen att besluta om donationsmottagare,
ändamål samt övriga villkor för donationer.

1. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna
stämmokallelse finns tillgängliga på Aktia Bank Abp:s webbplats
www.aktia.com. Aktia Bank Abp:s årsredovisning, som innehåller bolagets
bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns tillgänglig
på ovan nämnda webbplats senast 21.3.2019. Kopior av ovan nämnda handlingar
skickas på begäran till aktieägarna. Samtliga ovan nämnda handlingar finns
även till påseende vid bolagsstämman. Stämmoprotokollet finns till påseende
på ovan nämnda webbplats senast 25.4.2019.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som 1.4.2019 har antecknats
som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga
finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning. Aktieägare som är antecknad i bolagets
aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig
senast 5.4.2019 klockan 16.00 vid vilken tidpunkt anmälan ska vara bolaget
till handa. Anmälan till bolagsstämman kan göras:

a) på bolagets webbplats www.aktia.com;

b) per telefon på numret 0800 0 2474 (vardagar klockan 8.30-16.30); eller

c) per post till Aktia Bank Abp / Koncernjuridik, PB 207, 00101
Helsingfors.

I samband med anmälan ombeds aktieägaren uppge namn, personbeteckning/
FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde
eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som
aktieägarna överlåter till Aktia Bank Abp används endast för ändamål som
hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna
registreringar.

Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud ska vid behov på
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman
med de aktier på basis av vilka han/hon skulle ha rätt att på
bolagsstämma...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.