Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-24

Aktia Bank Abp: Kallelse till Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
24.2.2020 kl. 09.00

Kallelse till Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Aktia Bank Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls
torsdagen den 16 april 2020 klockan 16.00 på Börshuset, Fabiansgatan 14, i
Helsingfors. Dörrarna öppnas för personer som anmält sig till stämman och
utdelningen av röstsedlar börjar klockan 15.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman
 
2. Konstituering av stämman
 
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
 
4. Konstaterande av stämmans laglighet
 
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
 
6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse för år 2019

             
                      Verkställande direktörens översikt
             

1. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
 
2. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

             
            Styrelsen föreslår att för räkenskapsåret 2019 utbetalas en
dividend om 0,63 euro per aktie.
             
            Rätt till dividend har aktieägare, som på avstämningsdagen för
dividendutdelningen 20.4.2020 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning
som förs av Euroclear Finland Ab. Styrelsen föreslår att dividenden i
enlighet med Euroclear Finland Ab:s regler utbetalas 27.4.2020.
             

1. Beslut om ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen, verkställande
direktören och hans ställföreträdare
 
2. Riktlinjer för ersättningar till Aktia Bank Abp:s organ

             
            Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastställer riktlinjer för
ersättningar till Aktia Bank Abp:s organ. Riktlinjerna finns tillgängliga
på bolagets hemsidor www.aktia.com senast 26.3.2020.
             
      11.   Beslut om arvoden till styrelseledamöterna
             
            Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens
arvoden fastställs enligt följande:

* ordförande, 64 300 euro (2019: 61 200 euro)
* vice ordförande, 36 400 euro (2019: 34 650 euro)
* medlem, 28 500 euro (2019: 27 140 euro)

             
            Mötesarvodena föreslås bibehållas oförändrade, dvs. 500 euro
per bevistat möte och 1 000 euro för utskottsordförande där han/hon
fungerar som ordförande.
             
            Nomineringskommittén föreslår att 40 % av årsarvodet (brutto)
ska utbetalas i form av Aktia-aktier.
             
            Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente
föreslås utgå i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar.
             
      12.   Fastställande av antalet styrelseledamöter
             
            Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att antalet ledamöter
i styrelsen hålls oförändrat och fastställs till åtta (8) ledamöter.
             
      13.   Val av styrelseledamöter
             
            Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att av styrelsens
nuvarande ledamöter återväljs Christina Dahlblom, Johan Hammarén, Maria
Jerhamre Engström, Johannes Schulman, Arja Talma och Lasse Svens enligt
samtycke för den mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande
ordinarie bolagsstämma. Närmare information om de styrelseledamöter som
föreslås omväljas finns på bolagets webbsidor www.aktia.com.
             
            Nomineringskommittén föreslår därtill att till nya
styrelseledamöter för samma mandatperiod enligt samtycke väljs Harri
Lauslahti och Olli-Petteri Lehtinen. Närmare information om de nya
styrelseledamöter som föreslås väljas finns som bilaga till denna kallelse
och på bolagets hemsidor www.aktia.com.
             
            Samtliga föreslagna personer är oberoende av bolaget och av
betydande aktieägare i enlighet med bolagsstyrningskodens definition.
             
            Samtliga föreslagna personer har meddelat att avsikten, ifall
de väljs, är att bland sig omvälja Lasse Svens till styrelseordförande.
             
            Styrelseledamöterna Stefan Damlin och Tarja Wist har meddelat
att de inte står till förfogande för omval.
             
      14.   Beslut om revisorns arvode
             
            På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår
styrelsen att till revisorn erläggs arvode enligt skälig räkning.
             
      15.   Fastställande av antalet revisorer
             
            På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår
styrelsen att antalet revisorer fastställs till en (1).
             
      16.   Val av revisor
             
            På rekommendation av styrelsens revisionsutskott föreslår
styrelsen att till revisor väljs revisionssamfundet KPMG Oy Ab med ekonomie
magister, CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor för en mandattid
som börjar då ordinarie bolagsstämman för 2020 har avslutats och fortgår
till slutet av ordinarie bolagsstämman för år 2021.
             
      17.   Beslut om maximal kvot mellan den fasta och den rörliga delen
av den totala ersättningen
             

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att den maximala
kvoten mellan den rörliga och den fasta delen av den totala ersättningen
för definierade medarbetarkategorier inom Aktia Bank och dess dotterbolag
fastslås till 200 % i enlighet med vad som framgår av till kallelsen
bifogade förslag.

Enligt kreditinstitutslagen kan andelen rörlig ersättning med
bolagsstämmans beslut uppgå till 200 % av den fasta ersättningen (?kvoten?)
för varje mottagare av rörlig ersättning. Utan bolagsstämmans beslut kan
kvoten inte överstiga 100 %.

             
      18.   Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier
eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter som
berättigar till aktier i en eller flera omgångar
             
            Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att
fatta beslut om emission av aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen
avsedda särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt följande
villkor:
             
            Antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande
kan uppgå till högst 6 917 000 aktier, vilket motsvarar ungefär 10 % av
samtliga aktier i bolaget.
             
            Styrelsen beslutar om alla villkor för aktieemission och
emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier. Bemyndigandet
gäller emission av nya aktier. Aktieemission och emission av särskilda
rättigheter som berättigar till aktier kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).
             
            Styrelsen har rätt att använda bemyndigandet bl.a. för
förstärkning av bolagets kapitalbas, bolagets aktieincentivprogram,
företagsförvärv och/eller strukturaffärer.
             
            Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut
och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 11.4.2019 utfärdade
emissionsbemyndigandet.
             
      19.   Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier
             
            Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att
besluta om förvärv av sammanlagt högst 500 000 aktier, vilket motsvarar
ungefär 0,7 % av samtliga aktier i bolaget.
             
            Egna aktier kan förvärvas i en eller flera omgångar med
bolagets fria egna kapital.
             
            Egna aktier kan förvärvas till det pris som fastställs i
offentlig handel på dagen för förvärvet eller i övrigt till ett pris som
fastställts på marknaden. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än
aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).
             
            Bolagets egna aktier kan förvärvas för att användas för
bolagets aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter,
att överlåtas vidare eller behållas i bolaget.
             
            Styrelsen beslutar om alla övriga villkor avseende förvärv av
egna aktier.
             
            Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut
och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 11.4.2019 utfärdade
bemyndigandet att förvärva bolagets egna aktier.
             
      20.   Bemyndigande av styrelsen att besluta om avyttring av bolagets
egna aktier
             
            Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att
besluta om avyttring av egna aktier i bolagets besittning enligt följande
villkor.
             
            Med stöd av bemyndigandet kan avyttras högst 500 000 aktier.
             
            Styrelsen beslutar om alla villkor för avyttring av bolagets
egna aktier. Avyttring av bolagets egna aktier kan ske med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission) t.ex. för
verkställande av bolagets aktieincentivprogram och arvodering.
             
            Bemyndigandet är i kraft 18 månader efter bolagsstämmans beslut
och upphäver det av den ordinarie bolagsstämman 11.4.2019 utfärdade
bemyndigandet att avyttra bolagets egna aktier.
             
      21.   Fastställande av uppdaterad arbetsordning för aktieägarnas
nomineringskommitté
             
            Aktieägarnas nomineringskommitté arbetar enligt en av
bolagsstämman fastställd arbetsordning. Nomineringskommittén föreslår att
denna arbetsordning fastställs i uppdaterad form i enlighet med vad som
framgår av till kallelsen bifogade förslag.
             
      22.   Beslut om att rätten till aktier på samlingskonto och därtill
hörande rättigheter förverkas
             
            Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut i enlighet
med aktiebolagslagen 3 kap. 14 a §:s 3 mom. om att rätten till en aktie som
hör till värdeandelssystemet och de rättigheter som hänför sig till aktien
har förverkats för de aktier som finns på Aktia Bank Abp:s samlingskonto.
             
            Styrelsen föreslår att förverkningspåföljden i enlighet med
aktiebolagslagen skulle gälla de aktier som ännu finns på bolagets
samlingskonto och för vilka registreringskrav på värdeandelskonto inte
framställts före bolagsstämmans beslut i ärendet 16.4.2020.
             
            Förslaget gäller högst 717 563 aktier som på dagen för denna...

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.