Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1–30.9.2021: Fortsatt god resultatutveckling inom alla affärsområden

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
4.11.2021 kl. 8.00

Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1–30.9.2021: Fortsatt god resultatutveckling inom alla affärsområden

Kvartalet i korthet

  • Bra räntenetto från både in- och utlåning
  • Provisionsnetto på en mycket god nivå, nettoteckningstrenden var positiv under kvartalet
  • Det starka livförsäkringsnettot hänför sig både till ett förbättrat försäkringstekniskt resultat och till ett betydligt högre placeringsnetto än ifjol
  • Det jämförbara K/I-talet minskade till 0,63
  • Integrationen av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet framskrider planenligt

Utsikter 2021 (bibehållna)

Aktia bibehåller sina tidigare utsikter där det jämförbara rörelseresultatet för 2021 förväntas vara betydligt högre än under 2020.

Dividend

Aktias styrelse beslutade 5.10.2021 att för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020 i dividend utbetala 0,43 euro per aktie i enlighet med bemyndigandet av den ordinarie bolagsstämman 2021. Dividenden betalades 14.10.2021.

Mikko Ayub, VD:

Resultatutvecklingen var fortsättningsvis bra under Aktias tredje kvartal. Tack vare den goda utvecklingen inom alla affärsområden var det jämförbara rörelseresultatet 23,8 (16,0; Q3/2020) miljoner euro.

Räntenettot uppgick till 23,1 (20,0) miljoner euro i kvartalet. Tillväxten inom kreditgivningen till såväl privat- som företagskunder höll sin befintliga moderata risknivå. Vår målsättning är inte enbart volymtillväxt i sig, utan för oss är det också viktigt att värna om en god kvalitet på kreditportföljen. Vi erbjöd finansieringsprodukter också till de nya privatkunder som blev Aktias kunder i samband med förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet.

Provisionsnettot ökade till 33,5 (24,2) miljoner euro. De förvaltade kundtillgångarna låg på samma nivå som under föregående kvartal och uppgick till 15,6 miljarder euro: volatiliteten på aktiemarknaden och nervositeten bland placerarna medförde lägre marknadsvärden medan nettoteckningstrenden var positiv under kvartalet, vilket jag är glad över. Också Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet som förvärvades under våren ingick nu för första gången i siffrorna för hela kvartalet. Livförsäkringsnettot ökade till 9,7 (4,7) miljoner euro och både det försäkringstekniska resultatet och placeringsnettot var på en god nivå.

Aktias jämförbara kostnader uppgick till 41,6 (33,8) miljoner euro. Den stora avvikelsen mot jämförelseperioden förklaras av att den normala operativa kostnadsstrukturen stigit i samband med förvärvet av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet.

Aktia uppdaterade sin strategi och finansiella mål

I början av september uppdaterade Aktia sin strategi och långsiktiga finansiella mål. Den nya strategiuppdateringen som sträcker sig till 2025 stöder Aktias tillväxtmål och vår ambitiösa målsättning är att skapa en helt ny sorts kapitalförvaltarbank i Finland. Ett sömlöst samarbete mellan de olika affärsfunktionerna är en förutsättning för att detta ska lyckas. Jag är också mycket nöjd med Aktias nya klimatmål, där Aktia bland annat eftersträvar koldioxidneutralitet i sina placeringsportföljer före 2050.

Aktias nya strategiska prioriteringar är:

1. Den bästa kapitalförvaltaren

Aktias mål är att vara förstahandsvalet för privat- och institutionskunder i Finland. Ett brett produktutbud, spetskompetens inom portföljförvaltning samt högklassig privatbanksverksamhet står i centrum för Aktias kapitalförvaltning. En central del av utvecklingen av kapitalförvaltningen är att framgångsrikt integrera den på våren förvärvade Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet.

2.Tillväxt genom kunder som vill öka sin förmögenhet

Aktia söker tillväxt särskilt genom kunder som är villiga att öka sin förmögenhet, och erbjuder ansvarsfull och heltäckande rådgivning inom kapitalförvaltning med ett brett utbud av bank-, kapitalförvaltnings- och livförsäkringstjänster. En effektivare korsförsäljning av produkter och tjänster inom olika affärsområden utgör en väsentlig del av helheten. Inom företagsbankverksamheten söker Aktia tillväxt särskilt i medelstora företag, vilket är förenligt med vår strategi som kapitalförvaltarbank.

3. En utmärkt kundupplevelse

För Aktia är kundupplevelsen en viktig motor för tillväxt. Aktia satsar på kundförståelse och på utvecklingen av servicemodellerna med tyngdpunkt på ett sömlöst samarbete och helomfattande lösningar mellan de olika affärsområdena för att skapa en utmärkt kundupplevelse.

De nya långsiktiga finansiella målen för 2025 är följande: ett jämförbart rörelseresultat på över 120 miljoner euro, en jämförbar avkastning på eget kapital (ROE) på över 12 %, ett jämförbart kostnads-/intäktstal under 0,60 och en kärnprimärkapitalrelation (CET1) på mer än 1,5 procentenheter över minimikravet.

Integrationen framskrider enligt tidtabell

Integrationen av Taaleris kapitalförvaltningsverksamhet framskrider planenligt och Aktia kapitalförvaltningens organisation slutfördes under det tredje kvartalet. Aktia har nu ett av de största portföljförvaltarteamen i Finland. Aktias fonder var mycket framgångsrika under kvartalet, vilket visar att den starka placeringsprocess och -filosofi som byggts upp i mer än tio år ligger bakom Aktias placeringsbeslut. Det har också varit fint att se att övergången från endast distansarbete till en hybridarbetsmodell under september tydligt främjat integrationsprocessen. Gemenskap är fortfarande mycket viktigt också i arbetslivet.

Personalemissionen som Aktia arrangerade i slutet av september övertecknades och styrelsen beslutade att höja antalet erbjudna aktier i enlighet med villkoren för personalemissionen. Styrelsen godkände alla teckningar i personalemissionen, det vill säga sammanlagt 1 371 500 nya aktier. Eftersom en del av personalen finansierade sin teckning med ett av Aktia beviljat lån, hade emissionen inte någon betydande inverkan på Aktias CET1-kapitaltäckning. Jag är mycket nöjd med slutresultatet av personalemissionen. Målsättningen med personalemissionen var att involvera och sporra medarbetarna till att bli aktieägare i Aktia och således till att långsiktigt arbeta för att öka ägarvärdet. Att emissionen övertecknades är ett starkt bevis på medarbetarnas tro på Aktias framtid.

Nyckeltal

(mn euro) Q3/2021 Q3/2020 ∆ % 1-9/2021 1-9/2020 ∆ % Q2/2021 ∆ % Q1/2021 2020
Räntenetto 23,1 20,0 16 % 72,2 59,9 21 %
Författare GlobeNewswire