Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-05

Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1-31.3.2020: Det jämförbara rörelseresultatet belastades av den branta marknadsnedgå...

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
5.5.2020 kl. 8.00

Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1?31.3.2020: Det jämförbara
rörelseresultatet belastades av den branta marknadsnedgången orsakad av
coronaviruspandemin

Kvartalet i korthet

* Orealiserade värdeförändringar huvudorsaken till det låga jämförbara
rörelseresultatet om 2,8 (17,2) miljoner euro och
livförsäkringsnettot om -5,2 (8,3) miljoner euro.
* Mycket stark aktivitet hos privat- och företagskunder under
januari?februari stödde en ökning av räntenettot till 19,7 (19,4)
miljoner euro. Efterfrågan på lån minskade i mars.
* Provisionsnettot ökade till 25,2 (23,2) miljoner euro. De förvaltade
kundtillgångarna minskade p.g.a. stora marknadsrörelser men mängden
coronarelaterad inlösen var förhållandevis liten.
* Utvidgningen av produktutbudet för kapitalförvaltningen fortsatte
under kvartalet. Distributionskontrakten för UI-Aktia-fonderna i
Chile och Peru undertecknades.
* Kostnadsnivån närmast oförändrad jämfört med året innan.

Utsikter 2020 (uppdaterade)

På grund av den fortsatt låga visibiliteten och höga volatiliteten på
marknaden är det fortsättningsvis mycket svårt att prognostisera de
ekonomiska följderna. Därmed har Aktia beslutat att tills vidare avhålla
sig från att ge utsikter för 2020. Aktias målsättning är att ge en
uppdatering av utsikterna i samband med halvårsrapporten som publiceras
4.8.2020.

Mikko Ayub, verkställande direktör:

Aktias första kvartal inleddes i enlighet med våra målsättningar då den
goda utvecklingen från året innan fortsatte. Januari?februari var livliga
både för privat- och företagskunder och företagens investeringsaptit låg
fortfarande på en bra nivå. Vi utökade vårt utbud inom kapitalförvaltningen
med en strukturerad produkt avsedd för privatkunder och vi presenterade den
andra private debt-fonden riktad till institutionella investerare. Utöver
detta utvidgades Aktia kapitalförvaltningens utbud för första gången
utanför Europa då distributionskontrakten för UI-Aktia-fonderna i Chile och
Peru i Sydamerika undertecknades.

Coronavirusepidemin, som snabbt spridit sig också till Finland, orsakade
emellertid stora och plötsliga negativa effekter för såväl enskilda
finländare som för världsmarknaden efter en stark början på året. Detta
påverkade även Aktias resultat för mars månad. Den branta marknadsnedgången
hade en stor negativ inverkan på grund av orealiserade värdeförändringar i
livförsäkringsverksamhetens placeringsportfölj och livförsäkringsnettot
minskade till -5,2 (8,3) miljoner euro. Detta var även den främsta orsaken
till Aktias låga jämförbara rörelseresultat om 2,8 (17,2) miljoner euro. I
april har marknaden ändå svängt klart uppåt.

Räntenettot för det första kvartalet var högre än ifjol och uppgick till
19,7 (19,4) miljoner euro. Efterfrågan på bolån avmattades då
bostadshandeln minskade mot slutet av perioden och ansökningarna om
amorteringsfrihet ökade betydligt. Aktia bar i denna svåra situation
samhällsansvar och stödde sina kunder genom att erbjuda privatkunder
avgiftsfri amorteringsfrihet. Amorteringsfrihet beviljades mer än normalt
även till företag. Den oorganiska tillväxten i lånestocken fortsatte genom
förvärv av krediter till bostadsaktiebolag från Finlands Hypoteksförening
till ett sammanlagt värde om 48 miljoner euro.

Aktias provisionsnetto ökade till följd av den starka början på året till
25,2 (23,2) miljoner euro. Värdet av de förvaltade tillgångarna sjönk i och
med marknadsnedgången i mars med 1,7 miljarder euro från årsskiftet och
uppgick i slutet av kvartalet till 8,1 miljarder euro. Kostnadsnivån var i
det närmaste oförändrad jämfört med året innan. 

Kundmöten på distans har blivit vardag

Aktia är allmänt taget en konservativ kreditgivare och vi har inte
identifierat enstaka betydande riskbranscher eller -koncentrationer i vår
kreditstock som i någon större utsträckning skulle påverkas av den svåra
situationen. Visibiliteten är emellertid fortfarande svag och vi förstår
att coronavirussituationen är svår, särskilt för många företag. Jag vill
också påpeka att det i Finland rådande undantagstillståndet inte bör fortgå
längre än absolut nödvändigt ? i samhället och framför allt i
företagsvärlden. Aktia har gjort en uppskattning av det makroekonomiska
läget och redovisar modellbaserade kreditförluster (ECL) om sammanlagt 1,9
miljoner euro under det första kvartalet.

Aktias ordinarie bolagsstämma beslutade 16.4.2020, enligt styrelsens
förslag och Finansinspektionens rekommendationer, att beslutet om
dividendutdelning skjuts upp. Styrelsen kan senare fatta beslut om en
eventuell dividend för 2019 om högst 0,63 euro per aktie som utbetalas
tidigast 1.10.2020. På grund av den svaga visibiliteten och de stora
marknadsrörelserna avhåller vi oss tills vidare från att ge utsikter för
innevarande år.

De ekonomiska effekter som coronaviruset medfört för privatpersoner och
företag såväl som för hela Finland orsakar nu mycket oro.
Servicemodellförnyelsen som vi inledde på hösten har emellertid tagit ett
stort steg framåt. Med hjälp av digitala banktjänster har våra kunder
kunnat sköta sina bankärenden hemifrån vid en tidpunkt som passar dem bäst
och kundmöten på distans har blivit vardag. Jag tror att förändringen är
bestående när kunderna märker fördelarna med den nya servicemodellen. 

Samtidigt är det klart att strategin som vi uppdaterade på hösten har fört
Aktia som kapitalförvaltare och bank i rätt riktning. Trots osäkerheten på
marknaden kommer vi målmedvetet att fortsätta arbetet för att uppnå våra
målsättningar. Jag vill tacka såväl våra kunder som Aktias medarbetare för
en snabb anpassning till undantagsförhållandena. Tack vare er har jag en
stark tilltro till framtiden.

Nyckeltal

(mn euro) 1Q2020 1Q2019 ? %  2019 4Q2019 ? %  3Q2019
2Q2019
Räntenetto 19,7 19,4 1 % 77,6 19,3 2 % 19,6 19,2
Provisionsnetto 25,2 23,2 9 % 96,4 25,8 -3 % 25,3 24,8
Livförsäkringsnetto -5,2 8,3 - 30,0 8,3 - 6,8 6,6
Rörelseintäkter totalt 39,9 52,7 -24 % 221,4 55,2 -28 % 52,9
60,6
Rörelsekostnader -35,6 -36,1 -1 % -143,9 -35,3 1 % -37,5
-35,0
Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -1,4 -1,1 31 %
-4,5 -0,8 88 % -1,2 -1,4
Rörelseresultat 2,8 17,2 -84 % 74,8 19,1 -85 % 14,3 24,2
Jämförbara rörelseintäkter1 39,9 52,7 -24 % 211,4 55,2 -28 %
52,9 50,6
Jämförbara rörelsekostnader1 -35,6 -36,1 -1 % -140,4 -35,2 1 %
-34,2 -34,9
Jämförbart rörelseresultat1 2,8 17,2 -84 % 68,2 19,2 -86 %
17,6 14,3
K/I-tal 0,89 0,69 29 % 0,65 0,64 39 % 0,71 0,58
Jämförbart K/I-tal1 0,89 0,69 29 % 0,66 0,64 39 % 0,65
0,69
Resultat per aktie (EPS), euro 0,03 0,21 -86 % 0,90 0,23 -87 %
0,16 0,30
Jämförbart resultat per aktie (EPS), euro1 0,03 0,21 -86 % 0,79
0,23 -87 % 0,20 0,16
Avkastning på eget kapital (ROE),?% 1,4 9,4 -86 % 10,3 10,5
-87 % 7,4 13,7
Jämförbar avkastning på eget kapital (ROE),?%1 1,4 9,4 -86 % 9,1
10,5 -87 % 9,2 7,2
Kärnprimärkapitalrelation (CET1),?%2 15,9 16,9 -6 % 14,7 14,7
8 % 15,6 16,5

1) Alternativa nyckeltal utan jämförelsestörande poster
2) Vid periodens slut

Webcast-sändning från resultattillställningen

En direkt webcast-sändning från resultattillställningen ordnas den 5 maj
2020 kl. 10.00. Verkställande direktör Mikko Ayub och ekonomi- och
finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen
hålls på engelska och den kan följas direkt på
https://aktia.videosync.fi/2020-q1-results. En inspelning av
webcast-sändningen kommer att finnas tillgänglig på adressen www.aktia.com
efter tillställningen.

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn
010 247 6838, ir (at) aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har
skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års
tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler
och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen
samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade
kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca
750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM)
uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7
miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA).
aktia.com.

 

Bilaga

* Aktia_Bank_Abp_1Q 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.