Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-04

Aktia Bank Abp:s riktad aktie-emission som en del av det långsiktiga aktiesparprogrammet

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
4.11.2021 kl. 9.00

Aktia Bank Abp:s riktad aktie-emission som en del av det långsiktiga aktiesparprogrammet

Aktia Bank Abp har inom ramen för aktiesparprogrammet AktiaUna 2021–2022 emitterat 57 075 stycken nya aktier. Aktierna har emitterats med stöd av bolagsstämmans emissionsbemyndigande 13.4.2021.

Inom ramen för aktiesparprogrammet AktiaUna, som erbjuds koncernens alla medarbetare, har deltagaren möjlighet att spara en del av sin lön och med sparsumman förvärva Aktia-aktier till ett rabatterat pris (sk. sparaktier). Programmet beskrivs närmare i Aktia Bank Abp:s års- och hållbarhetsredovisning.

De nya aktierna som emitteras är sk. sparaktier som tecknats för programdeltagarnas räkning med de sparmedel som ackumulerats under sparperioden 1.4.–30.9.2021. Aktierna har tecknats till kursen 10,85 euro per aktie, vilket motsvarar Aktia-aktiens medelkurs på Nasdaq Helsinki Oy vägd med volymen av genomförda transaktioner under perioden 1.–31.10.2021 minskad med 10 procent.

De nya aktierna registreras i handelsregistret uppskattningsvis 18.11.2021 och upptas till handel på Nasdaq Helsinki Oy från och med uppskattningsvis 19.11.2021. Efter emissionen ökar antalet aktier i Aktia till 72 144 081 aktier. Teckningspriset avsätts i sin helhet till bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Ari Syrjäläinen, koncernjurist, tel. 050 362 9587

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 30.6.2021 till 15,6 miljarder euro och balansomslutningen till 11,2 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.


Författare GlobeNewswire