Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-03

Aktiebolaget Fastator: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB FASTATOR (PUBL)

Aktieägarna i Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645, kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017, kl. 13.00 på
Skeppsbron 24 i Stockholm.

RÄTT ATT DELTA I STÄMMAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift
av aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 26 april 2017, dels
anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen Nybrogatan 3, 114 34
Stockholm senast onsdagen den 26 april 2017.

Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella
ombud och biträden som ska delta.

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid
före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga
rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i
aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering,
så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast
onsdagen den 26 april 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid
före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Val av protokollförare samt en eller två justeringsmän

7. Anförande av verkställande direktör

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för 2016

9. Beslut om

a) fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2016

b) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2016

c) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2016

10. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer

11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

12. Val av styrelseledamöter

13. Val av revisor

14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15. Beslut om riktlinjer för valberedning

16. Beslut om bemyndigande att emittera aktier, teckningsoptioner samt konvertibler

17. Beslut om ändring i bolagsordning avseende aktieslag mm

18. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (p.2)

Styrelsen föreslår att Advokat Jan Litborn väljs till ordförande vid
stämman.

Beslut om disposition av resultat (p.9c)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ingen utdelning ska
lämnas avseende räkenskapsåret 2016, utan att samtliga fria
vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer (p.10)

Ägare som representerar ca 60% avser att komplettera kallelsen med
fullständigt förslag till antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ett registrerat
revisionsbolag ska utses.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorn (p.11)

Styrelsen föreslår att årligt arvode till styrelseledamöter, som inte
uppbär lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska
utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000
kronor till envar av övriga ledamöter, samt att ersättning till
revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Om bolaget i något särskilt fall ger enskild styrelseledamot uppdrag
för bolaget utöver ordinarie styrelsearbete och utskottsarbete, skall
styrelsen besluta om ersättningen, vilken skall vara marknadsmässig
och skälig.

Styrelseledamot får, efter särskild överenskommelse med bolaget,
fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt
enligt lag, genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under
förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för bolaget.

Val av styrelseledamöter (p. 12)

Ägare som representerar ca 60% avser att komplettera kallelsen med
fullständigt förslag till styrelse.

Val av revisor (p.13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att det nuvarande
revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till
revisor, med Magnus Ivar Thorling som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(p.14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för lön och
annan ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak
innebärande att den sammanlagda årliga ersättningen ska vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer
ska reflekteras i den totala ersättningen. Förmånerna ska utgöras av
fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och
pension. Den fasta lönen ska spegla den lokala lönesättningen och ta
hänsyn till individens kvalifikationer och erfarenheter. Den fasta
lönen revideras årsvis. Den rörliga ersättningen ska utgå kontant och
baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla
med aktieägarnas intressen. Den rörliga ersättningen ska maximalt
kunna uppgå till 50 procent av den fasta lönen. Pensionsförmåner ska
vara avgiftsbestämda och högst 35 procent av den pensionsgrundande
lönen kan avse pensionspremier. I normalfallet erhålls rätt till
pension vid 65 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara
pensionsgrundande. Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående
riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl som motiverar det.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte
överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Dessa
riktlinjer gäller för tiden intill slutet av nästa årsstämma och
avser anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut samt för det
fall ändringar görs i existerande villkor efter denna tidpunkt.

Beslut om riktlinjer för valberedning (p.15)

Styrelsens ordförande ska få i uppdrag att sammankalla tre av Bolagets
röstmässigt största ägare för att tillsammans med ordföranden bilda
en valberedning. Sammansättningen av valberedningen ska
offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2018. Ordförande i
valberedningen ska vara den ledamot som representerar den till
röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper
intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen ska
förbereda förslag till följande beslut vid årsstämman 2018: (i)
ordförande vid stämman, (ii) förslag till val av styrelseledamöter,
(iii) förslag till val av styrelseordförande, (iv) förslag till
styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga
ledamöter, (v) förslag till val av Bolagets revisorer och ersättning
till Bolagets revisorer och (vi) förslag till principer för utseende
av valberedning för nästkommande årsstämma.

Bemyndigande att emittera aktier av serie b (p.16)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie
b. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en
sammanlagd teckningskurs om 100 000 000 kronor. Emission ska kunna
ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt
tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6
aktiebolagslagen. Styrelsen bör även bemyndigas att i övrigt bestämma
villkoren för emission. Om styrelsen beslutar om emission utan
företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda
ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital,
öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa
eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid
beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska
teckningskursen vara marknadsmässig vid tidpunkten för
emissionsbeslutet. Styrelsen bör bemyndigas att vidta de mindre
justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med
registrering därav.

Beslut att ändra bolagsordning avseende aktieslag (p.17)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras i enlighet med bilaga 1,
innebärande att uppdelningen i olika aktieslag upphör och att
samtliga aktier har en (1) röst vardera. Styrelsen bedömer att
uppdelningen av aktier i A- och B-aktier inte längre fyller någon
praktisk funktion då antalet A-aktier endast utgör 52 988 av bolagets
samtliga 14 020 321 aktier. A-aktierna medför en administrativ
kostnad att hantera som inte längre är motiverad. Därför föreslår
styrelsen att uppdelningen i aktieslag tas bort så att alla aktier
hädanefter utgör stamaktier med samma rättigheter. Detta innebär även
att bolagsordningens skrivelser om hembud kommer att tas bort då
detta endast gällde A-aktierna. Det innebär även att bemyndigandet i
punkt 16 kommer avse stamaktier. Innehavare till över 60% av
A-aktierna kommer att rösta för förslaget.

Övrigt

De handlingar som ska läggas fram på stämman enligt aktiebolagslagen
kommer, tillsammans med fullmaktsformulär, att hållas tillgängliga
för aktieägare på bolagets hemsida www.fastator.se från och med tre
veckor före stämman samt kommer även att finnas tillhanda hos bolaget
och sändas till aktieägare som begär det och som uppger sin
postadress. I Aktiebolaget Fastator (publ) finns totalt 14 020 321
aktier och 14 497 213 röster vid tidpunkten för kallelsens
utfärdande.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor om Bolaget,
Bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas
upp vid stämman, förutsatt att detta kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget. Information som kan anses ny eller potentiellt kursdrivande
kommer ej att lämnas under årsstämman då detta skulle strida mot
noteringsavtalet.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 16 krävs att förslaget biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

För giltigt beslut enligt punkt 17 krävs att förslaget biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid bolagsstämman, samt att ägare till
hälften av alla A-aktier och nio tiondelar av de vid bolagsstämman
företrädda A-aktierna samtycker till ändringen.

Stockholm i april 2017

AKTIEBOLAGET FASTATOR (PUBL)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
070 - 515 51 51

Svante Bengtsso...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.