Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-13

Aktiespararna förklarar I, J, K-ord

wysiwyg_image

Det kan vara svårt att hänga med i alla begrepp på börsen och i finansbranschen. Här reder vi ut vad vanligt förekommande ord innebär och betyder. Vi fortsätter med ord på I, J och K, som investmentbolag, juridiska personer och Kapitalförsäkring.

I

Index – är ett jämförelsetal som anger utvecklingen (exempelvis för aktier) i förhållande till en basdag (starttidpunkt) som i allmänhet har värdet 100.

Indexfond – är en fond vars värdeutveckling följer ett specifikt index.

Indexoptioner – är en option som avser utvecklingen för de största börsföretagen (som ingår i (OMXINDEX)

Indirekt aktieägande – är ett delägarskap i till exempel aktiefonder som i sin tur äger aktier.

Inköpsrätt – är rätten för innehavaren att köpa en aktie. Inköpsrätt kan exempelvis utfärdas vid en avknoppning när moderbolagets aktieägare får rätt att köpa aktier i ett dotterbolag.

Inofficiell notering – är en aktie som inte noteras på Stockholmsbörsen.

Inregistreringskontrakt – är ett avtal mellan börsen och ett företag, en förutsättning för börsnotering eller marknadsnotering.

Insider – är en person (med närstående) som genom anställning, uppdrag eller annan befattning har information och kunskap som har betydelse för värdepapprets kurs.

Instrument (Finansiellt instrument) – är ett avtal som ger upphov till en finansiell tillgång och skuld. Exempelvis en aktie, andel i värdepappersfond, obligation eller option.

Investmentbolag – är ett företag som äger och förvaltar andra företag, främst börsnoterade företag.

J

Juridiska personer – är en sammanfattande benämning på olika typer av företag.

Justerat eget kapital (JEK) – är företagets egna kapital (aktiekapital samt tidigare årsvinster) med tillägg för andra övervärden som finns i ett företag.

K

Kapitalförsäkring – är en placeringsform likt Investeringssparkonto eller Aktie och Fond-konto med egna skatteregler.

Kassaflödesmodell – är en vanlig analysmodell för att bedöma en akties rimliga värde. Kallas även DCF, från discounted cash flow.

Klagomålsansvarig – är den person som alla banker och fondkommissionärer är skyldiga att ha för att hantera klagomål från kunder.

Kombinerad emission – är en nyemission som ofta kombineras med en fondemission och genomföras samtidigt.

Konkurs – är när ett företag tvingas upphöra med verksamheten sedan aktiekapitalet förbrukats.

Kontantemission – är en nyemission där aktieägarna tillför pengar i motsats till apportemmission.

Konvertering – är ett utbyte av konvertibel till aktier.

Konverteringskurs – är den kurs som de nya aktierna avräknas mot vid konverteringen.

Konvertibelt skuldebrev – är räntebärande skuldebrev som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att byta ut sin fodran mot aktier i företaget till en i förväg bestämd kurs.

Kurs – är priset på en aktie.

Köpkurs – är det högsta priser som en köpare vid ett visst tillfälle är villig att betala för en aktie.

Köpnota – är avräkningsnotan som avser ett aktieköp.

Köpoption – är ett värdepapper som ger innehavaren rätt (men inte skyldighet) att inom en viss tidsram köpa något, exempelvis en aktie, till ett i förväg bestämt pris.

Köporder – är en order från kund till fondkommission att köpa aktier eller andra värdepapper.

Författare Redaktionen