Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-15

Aktiespararna förklarar P, R, S-ord

wysiwyg_image

Det kan vara svårt att hänga med i alla begrepp på börsen och i finansbranschen. Här reder vi ut vad vanligt förekommande ord innebär och betyder. Vi fortsätter med ord på P, R och S.

P

P/e-tal – kommer från engelskans price earnings ratio även kallat vinstmultiplikator. Det är ett relationsmått där den aktuella aktiekursen divideras med vinst per aktie.

Penningmarknadsfond – är en fond med placeringar i räntebärande värdepapper med kort löptid.

Placerarindex – är ett index där alla aktier har samma vikt, en förändring för ett företag med lågt börsvärde får samma påverkan som för ett stort företag.

Portföljtänkande – är regler för fördelning av olika placeringar.

Preferensaktie – är en aktie som har företräde framför andra aktier, oftast med högre utdelning.

Premieobligation – är en obligation som ges ut av staten där räntan delas ut i form av utlottning.

Private placement – är ett köp eller nyteckning av aktier i ett företag som inte är marknadsnoterat.

Privatobligation – är en obligation till mindre belopp, främst avsedda för privatpersoner.

Projektbolag – är en sammanfattande benämning på företag i en tidig utvecklingsfas och med en produkt eller tjänst som inte finns på marknaden ännu.

R

Reaförlust – är realisationsförlust. Se förklaringen under reavinst.

Realränta – är räntan exklusive ersättning för inflation.

Realränteobligation – är en obligation som ger en fast ränta samt en ersättning som beror på inflationen under obligationens löptid.

Reavinst (Realisationsvinst) – är vinst som uppstår vid en försäljning av värdepapper eller andra tillgångar. Den som yrkesmässigt bedriver handel med tillgångar redovisar i ställer rörelsevinst.

Regionsfond – är en fond som har placeringar i en specifik region.

Resultaträkning – visar hur ett företags resultat (vinst eller förlust) har uppkommit under en period.

Riktad emission – är en nyemission som riktas till en specifik grupp som får erbjudande att teckna de nya aktierna.

Riktkurs – är den kurs som analytikerna tycker att en viss aktie bör stå i, det vill säga vad en specifik aktie bör vara värd.

Riskaversion – är motstånd mot risk.

Riskkapital – är det kapital som ägarna satsar i ett företag.

Riskpremie – är det avdrag som en placerare gör för risken i en placering.

RSI (Relative Strength Index) – är en indikator inom teknisk analys (TA) av exempelvis aktier.

Räkenskapsår – är den tid som ett bolags redovisning omfattar. Oftast kalenderår.

Räntabilitet – är lönsamhet, avkastningsförmåga.

Röstlängd – är den förteckning på en bolagsstämma som visar hur många röster deltagarna har och hur de är fördelade.

Röstvärde – är det antal röster som en aktie har på en bolagsstämma.

S

SAX (Stockholm Automated eXchange) – är det datoriserade handelssystemet vid Stockholmsbörsen.

SAX-index – SAX-index visade tidigare utvecklingen för Stockholmsbörsen i sin helhet. Ännu tidigare benämningar var Generalindex och Total index, som visade samma förändringar. Efter att Nordiska listan infördes kallas indexet för OMXS, där S står för Stockholm.

SBI-listan – är numera NGM, Nordic Growth Market och har blivit Sveriges andra börs.

Schablonmetoden – är en förenklad metod för att beräkna anskaffningsvärdet av aktier i samband med deklaration.

Sektorisering – är tendensen att större aktieplacerare väljer aktier inom en viss sektor oavsett i vilket land aktierna noterades.

Senast betalt – är den sista (senaste) betalkursen som noterats för en aktie efter en handelsdag.

Sharpe-kvot – är ett mått som mäter hur hög avkastning en förvaltare uppnått i förhållande till risk.

Skatteplanering – är en anpassning av till exempel aktieaffärer med hänsyn till de mest förmånliga skatteutfallet.

Slutkurser – är de köp- och säljkurser som gäller när börshandeln slutar för dagen.

Småorderbok – är handeln med färre aktier än en hel börspost och den hanteras i den så kallade småorderboken.

Soliditet – är det egna kapitalet i förhållande till företagets totala tillgångar, ett mått på företagets ekonomiska styrka.

Specialfonder – är en fond med en speciell inriktning.

Split – är aktieuppdelning. En aktie delas upp på flera aktier.

Stamaktie – är de ”vanliga” aktierna, således både A-aktier och B-aktier. Motsatsen är preferensaktier.

Stockholms fondbörs – är det tidigare namnet på Stockholmsbörsen.

Stockholmsbörsen – är den officiella handelsplatsen för börsnoterade svenska aktier.

Stop loss – är en latent säljorder som automatiskt aktiveras vid en förutbestämd nivå. Den är utformad för att säkra investerarens position.

Sverigefond – är en fond med placeringar i svenska aktier.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Vi är en oberoende intresseorganisation för privatpersoner, vill främja sparande i aktier och andra värdepapper.

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund – är Aktiespararnas organisation för yngre sparare, har till uppgift att öka kunskaperna och förståelsen för aktier, värdepapper och sparande i stort bland ungdomar.

Säljkurs – är det lägsta pris som någon är villig att sälja en aktie för vid ett visst tillfälle.

Säljnota – är avräkningsnotan som avser en försäljning.

Säljoption – är värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en viss tid sälja den underliggande varan (exempelvis en aktie) till ett visst bestämt pris.

Säljorder – är instruktioner som lämnats i samband med en försäljning av en aktie, fond eller andra värdepapper.

Författare Redaktionen