Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-15

Aktiespararna förklarar P, R, S-ord

wysiwyg_image

Det kan vara svårt att hänga med i alla begrepp på börsen och i finansbranschen. Här reder vi ut vad vanligt förekommande ord innebär och betyder. Vi fortsätter med ord på P, R och S.

P

P/e-tal – kommer från engelskans price earnings ratio även kallat vinstmultiplikator. Det är ett relationsmått där den aktuella aktiekursen divideras med vinst per aktie.

Penningmarknadsfond – är en fond med placeringar i räntebärande värdepapper med kort löptid.

Placerarindex – är ett index där alla aktier har samma vikt, en förändring för ett företag med lågt börsvärde får samma påverkan som för ett stort företag.

Portföljtänkande – är regler för fördelning av olika placeringar.

Preferensaktie – är en aktie som har företräde framför andra aktier, oftast med högre utdelning.

Premieobligation – är en obligation som ges ut av staten där räntan delas ut i form av utlottning.

Private placement – är ett köp eller nyteckning av aktier i ett företag som inte är marknadsnoterat.

Privatobligation – är en obligation till mindre belopp, främst avsedda för privatpersoner.

Projektbolag – är en sammanfattande benämning på företag i en tidig utvecklingsfas och med en produkt eller tjänst som inte finns på marknaden ännu.

R

Reaförlust – är realisationsförlust. Se förklaringen under reavinst.

Realränta – är räntan exklusive ersättning för inflation.

Realränteobligation – är en obligation som ger en fast ränta samt en ersättning som beror på inflationen under obligationens löptid.

Reavinst (Realisationsvinst) – är vinst som uppstår vid en försäljning av värdepapper eller andra tillgångar. Den som yrkesmässigt bedriver handel med tillgångar redovisar i ställer rörelsevinst.

Regionsfond – är en fond som har placeringar i en specifik region.

Resultaträkning – visar hur ett företags resultat (vinst eller förlust) har uppkommit under en period.

Riktad emission – är en nyemission som riktas till en specifik grupp som får erbjudande att teckna de nya aktierna.

Riktkurs – är den kurs som analytikerna tycker att en viss aktie bör stå i, det vill säga vad en specifik aktie bör vara värd.

Riskaversion – är motstånd mot risk.

Riskkapital – är det kapital som ägarna satsar i ett företag.

Riskpremie – är det avdrag som en placerare gör för risken i en placering.

RSI (Relative Strength Index) – är en indikator inom teknisk analys (TA) av exempelvis aktier.

Räkenskapsår – är den tid som ett bolags redovisning omfattar. Oftast kalenderår.

Räntabilitet – är lönsamhet, avkastningsförmåga.

Röstlängd – är den förteckning på en bolagsstämma som visar hur många röster deltagarna har och hur de är fördelade.

Röstvärde – är det antal röster som en aktie har på en bolagsstämma.

S

SAX (Stockholm Automated eXchange) – är det datoriserade handelssystemet vid Stockholmsbörsen.

SAX-index – SAX-index visade tidigare utvecklingen för Stockholmsbörsen i sin helhet. Ännu tidigare benämningar var Generalindex och Total index, som visade samma förändringar. Efter att Nordiska listan infördes kallas indexet för OMXS, där S står för Stockholm.

SBI-listan – är numera NGM, Nordic Growth Market och har blivit Sveriges andra börs.

Schablonmetoden – är en förenklad metod för att beräkna anskaffningsvärdet av aktier i samband med deklaration.

Sektorisering – är tendensen att större aktieplacerare väljer aktier inom en viss sektor oavsett i vilket land aktierna noterades.

Senast betalt – är den sista (senaste) betalkursen som noterats för en aktie efter en handelsdag.

Sharpe-kvot – är ett mått som mäter hur hög avkastning en förvaltare uppnått i förhållande till risk.

Skatteplanering – är en anpassning av till exempel aktieaffärer med hänsyn till de mest förmånliga skatteutfallet.

Slutkurser – är de köp- och säljkurser som gäller när börshandeln slutar för dagen.

Småorderbok – är handeln med färre aktier än en hel börspost och den hanteras i den så kallade småorderboken.

Soliditet – är det egna kapitalet i förhållande till företagets totala tillgångar, ett mått på företagets ekonomiska styrka.

Specialfonder – är en fond med en speciell inriktning.

Split – är aktieuppdelning. En aktie delas upp på flera aktier.

Stamaktie – är de ”vanliga” aktierna, således både A-aktier och B-aktier. Motsatsen är preferensaktier.

Stockholms fondbörs – är det tidigare namnet på Stockholmsbörsen.

Stockholmsbörsen – är den officiella handelsplatsen för börsnoterade svenska aktier.

Stop loss – är en latent säljorder som automatiskt aktiveras vid en förutbestämd nivå. Den är utformad för att säkra investerarens position.

Sverigefond – är en fond med placeringar i svenska aktier.

Sveriges Aktiesparares Riksförbund – Vi är en oberoende intresseorganisation för privatpersoner, vill främja sparande i aktier och andra värdepapper.

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund – är Aktiespararnas organisation för yngre sparare, har till uppgift att öka kunskaperna och förståelsen för aktier, värdepapper och sparande i stort bland ungdomar.

Säljkurs – är det lägsta pris som någon är villig att sälja en aktie för vid ett visst tillfälle.

Säljnota – är avräkningsnotan som avser en försäljning.

Säljoption – är värdepapper som ger innehavaren rätt, men inte skyldighet, att under en viss tid sälja den underliggande varan (exempelvis en aktie) till ett visst bestämt pris.

Säljorder – är instruktioner som lämnats i samband med en försäljning av en aktie, fond eller andra värdepapper.

Författare Redaktionen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.