Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-11

Aktiespararna kräver att fondprovisioner och avgifter redovisas tydligare

wysiwyg_image

Ska en aktör kunna ta ut provision för att förmedla fonder? Det är en fråga som väckt stor debatt under det senaste året och där Finansinspektionen (FI) helt vill förbjuda provisionerna, så kallade ”kickbacks”. Aktiespararna kräver i första hand inte ett förbud.

Istället hoppas Aktiespararna att branschen själva ska lösa problemet, bland annat genom att tydligare redovisa provisioner och andra avgifter för fonderna. Om branschen inte hörsammar kravet utesluter dock inte Aktiespararna en tuffare lagstiftning.

I huvudsak delas provisioner avseende fonder i två huvudgrupper. Dels de provisioner som betalas ut till den som distribuerar fonden, exempelvis din bank eller nätmäklare. Den andra delen är den del som en rådgivare får när denne ”säljer” en fond till dig.

Flera andra länder, bland annat Norge, Storbritannien och Nederländerna, har under de senaste åren förbjudit provisioner, något som även har efterlysts av Finansinspektionen här i Sverige. Enligt Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen är risken med kickbacks att fondförmedlarna i för stor utsträckning driver försäljningen mot det som är gynnsamt för det egna företaget i stället för mot det som är bra för kunden.

Finansinspektionen har nu också fått i uppdrag av Regeringen att utreda avgiftsupplägget kring just provisioner.

Aktiespararnas vd i paneldebatt kring för- och nackdelar med provisioner

Frågan är med andra ord rykande het och i en paneldebatt i årets upplaga av Fonddagen diskuterar Aktiespararnas vd Joacim Olsson, Lannebo fonders vd Jessica Malmfors, Odin fonders vd Tomas Hellström samt Avanzas vd Rikard Josefsson just detta och det råder en splittrad bild hur man bör gå till väga framöver och hur det skulle kunna se ut för slutkunden här i Sverige.

wysiwyg_image

Joacim Olsson inleder med att säga:

- Jag tror att det är positivt om vi kan ha en ökad transparens på marknaden, det gäller även provisioner, och det skulle främja konkurrensen och det skulle göra det lättare att skapa en situation där konsumenten kan göra medvetna val.

På frågan hur vi på Aktiespararna föreslår att man bör gå tillväga för att uppnå detta svarar Joacim:

- För det första vill vi inte ha bort provisioner, det är inte vårt förstahandsalternativ, däremot vill ha en ökad transparens kring provisionerna.

- Innan spararen trycker på köpknappen för en fond bör distributionsavgiften redovisas. Den bör även framgå på årsbeskeden och kraven vad som är mervärden, vilket är en förutsättning för att distributionsavgifter ska få tas ut, måste förtydligas.

Splittrade åsikter i panelen

Avanza och Rikard Josefsson menar å sin sida att ett provisionsförbud inte behövs och hänvisar till exempel i andra länder där ett sådant förbud inte fått önskade effekter i form av ökad transparens och lägre priser för konsumenten.

Jessica Malmfors och Lannebo fonder delar den uppfattningen och menar att provisioner har en viktig samhällsviktig funktion, att det stimulerar sparandet och att hon inte riktigt ser vad alternativet skulle vara i nuläget.

Tomas Hellström på Odin fonder delar inte den bilden, och menar precis som Aktiespararna och Joacim Olsson, att nettoprisade fonder, det vill säga fonder där provisionsavgifterna är borträknade från avgiften, är någonting som är bra för branschens transparens och i slutändan förtroende gentemot slutkunden.

”Ett marknadsmisslyckande”

- Allt det här gör att vi har en situation som i mångt och mycket kan kallas för ett marknadsmisslyckande. Det vill säga, det är svårt att göra rationella beslut idag som konsument, säger Joacim Olsson.

Varför transparens kring provisioner är positivt?

- Genom att synliggöra de kostnader som finns för mig som sparare så har vi lättare att göra rationella beslut som sparare och investerare. Det skulle också främja konkurrensen och skapa förutsättningar för nya aktörer att ta sig in på marknaden och ta marknadsandelar som baseras på att den enskilda har kunnat göra medvetna val, fortsätter Joacim.

wysiwyg_image

Vidare menar Joacim Olsson att knappt är någon som känner till vad det är de betalar för:

- Men för att det ska vara möjligt med medvetna val så måste jag som konsument veta vad som är möjligt. Vad jag betalar för de mervärden som plattformarna idag levererar. Och vad är det för sorts mervärden som faktiskt levereras? Det är nästan ingen som känner till detta.

På frågan om hur det egentligen blir med jämförbarheten vid en ökad transparens mellan olika plattformar, om det blir svårt för konsumenter att jämföra vad fonderna egentligen kostar, svarar Joacim:

- Jag tror inte det. Jag tror att för det första kan man ha standarder för hur de här jämförelserna kan gå till i samband med köptillfället så att du ser delkostnaderna och summan som i såna fall blir jämförelsen.

Han fortsätter:

- Sen tror jag att det finns många organisationer, i alla fall en här, och många journalister, som mer än gärna skulle hjälpa till med den där granskningen om vilka aktörer som är prisvärda givet vilken sparprofil du har, säger Joacim.

Avslutningsvis slår Joacim Olsson fast att det är marknadsaktörer som tar för mycket betalt för sin distribution av tjänsten, inte förvaltaren bakom fonden:

- Jag tror att det som är viktigt i den här diskussionen är att den fondavgift som redovisas mot kunden, den är orimligt hög. Men det är inte för att vi tycker att förvaltaren ska ha mindre pengar utan det är för att aktörerna på marknaden tar för mycket betalt för distributionen.

Författare Redaktionen