Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-21

AktieTorget: Handelsstopp i Interfox Resources AB (publ)

AktieTorget bedömer att det råder stor osäkerhet kring bolagets
informationsgivning samt dess förmåga att uppfylla de grundläggande
krav på sundet som gäller för ett noterat bolag. Med hänsyn till
detta riskerar fortsatt handel att allvarligt skada investerarnas
intressen och förtroendet för aktiemarknaden. Handeln i bolagets
aktie stoppas därför tills vidare.

AktieTorget erhöll den 1 november 2016 ett pressmeddelande från
bolaget för omedelbar distribution. Pressmeddelandet innehöll en
uppdatering rörande väsentliga delar i bolagets förhandlingar med
Fame Dragon avseende försäljning av bolagets dotterbolag Mezhlisa
Resources Cyprus Ltd. till Fame Dragon. AktieTorget bedömde, mot
bakgrund av bolagets tidigare informationsgivning avseende
förhandlingarna med Fame Dragon, att informationen i pressmeddelandet
inte var tillräckligt utförlig och klarläggande för att möjliggöra en
bedömning av informationens betydelse för bolaget. AktieTorget
begärde att pressmeddelandet skulle kompletteras i vissa delar samt
ställde ett antal frågor till bolaget, i syfte att få en tydligare
och utförligare bild av den situation som beskrevs i
pressmeddelandet.

Bolaget inkom med ett nytt pressmeddelande den 2 november 2016 som
sedermera offentliggjordes via AktieTorget kl. 09:00. Av
pressmeddelandet framgår att exklusivitetsperioden enligt det
tidigare upprättade Memorandum of Understanding har förlängts.
Informationen i det pressmeddelande som offentliggjordes den 2
november 2016 saknade stora delar av den information som bolaget
avsåg att offentliggöra den 1 november 2016. AktieTorget har frågat
bolaget om skälen till detta. Bolaget har förklarat att det, efter de
inledande samtalen med AktieTorget den 1 november 2016, ändrat
uppfattning och ansåg att informationen inte nödvändigtvis behövde
meddelas marknaden och att bolaget hade beslutat att skjuta upp
offentliggörandet av informationen, som av bolaget betraktades som
insiderinformation. AktieTorget bad bolaget att motivera varför
villkoren (enligt lag och AktieTorgets noteringsavtal) för sådant
uppskjutande var uppfyllda. Bolaget kunde dock inte motivera skälen
till, eller omständigheterna kring, bolagets uppskjutna
offentliggörande av insiderinformation på ett för AktieTorget
godtagbart sätt. Bolaget meddelade istället, tvärtemot vad man nyss
sagt, att det inte finns någon information som är tillräckligt tydlig
och konkret för att bolaget ska offentliggöra den till marknaden och
som av bolaget anses vara insiderinformation (se bolagets
pressmeddelande den 16 november 2016).

Ovan beskrivna händelse har för AktieTorget skapat en stor osäkerhet
kring bolagets informationsgivning gällande förhandlingarna med Fame
Dragon. Mot bakgrund av det ställde AktieTorget ytterligare ett antal
frågor till bolaget, i syfte att få en tydligare och utförligare bild
av bolagets förhandlingar med Fame Dragon. Frågorna gällde statusen
på förhandlingarna, bl.a. vilka personer som bolaget hade träffat och
vad som hade diskuterats vid dessa möten, vilka villkor som bolaget
och Fame Dragon var överens om samt vilken betydelse den
delfinansiering som ska tillhandahållas av Esousa/Crede har för
genomförandet av försäljningen av bolagets dotterbolag (se bolagets
pressmeddelande den 24 oktober 2016).

Vidare begärde AktieTorget att bolaget skulle skicka in viss
dokumentation, såsom utkast till överlåtelseavtal (se bolagets
pressmeddelande den 16 september 2016), kontaktuppgifter till
företrädare för Fame Dragon och Esouse/Crede samt en kopia på
offerten som Esousa hade lämnat till Fame Dragon (se bolagets
pressmeddelande den 24 oktober 2016). Skälet till denna begäran var
att ge AktieTorget en klarare uppfattning om förhandlingsläget. Ett
bidragande skäl var också att AktieTorget bedömde att det i den
uppkomna situationen var rimligt att kräva in dokumentation som gav
stöd för den information som bolaget offentliggjort om
förhandlingarna. Det kan i sammanhanget nämnas att bolaget, trots att
bolaget tre gånger har förlängt förhandlingsexklusiviteten för Fame
Dragon, enligt bolagets egna uppgifter befinner sig i samma
utgångsläge som när de ingick principöverenskommelsen i juli 2016 (se
bolagets pressmeddelande den 16 november 2016).

AktieTorget önskade konkreta och tydliga svar från bolaget så snart
som möjligt. Bolaget inkom med svar på vissa av AktieTorgets frågor
den 18 november 2016, men tillställde inte AktieTorget efterfrågad
dokumentation. Enligt noteringsavtalet är ett noterat bolag skyldigt
att lämna AktieTorget den information som AktieTorget bedömer sig
behöva för att kunna fullgöra sina uppgifter. Detta är ett
grundläggande krav och det är anmärkningsvärt att bolaget har
underlåtit att efterleva detta. Särskilt beaktat att överträdelsen
har upprepats (se Disciplinkommitténs rekommendation daterad den 8
juli 2016). Bolagets underlåtenhet utgör enligt AktieTorget en
överträdelse av noteringsavtalet.

AktieTorget har under en längre tid haft återkommande och allvarliga
diskussioner med bolaget gällande bolagets informationsgivning och
agerande i övrigt som noterat bolag. Ett grundläggande syfte med
reglerna om informationsgivning i AktieTorgets noteringsavtal är att
de som handlar med aktier i ett noterat bolag ska kunna göra det
utifrån en rättvisande bild av bolaget. Om så inte sker är risken
stor att allmänhetens förtroende för bolaget och
värdepappersmarknaden skadas. Det är därför av största vikt att den
information som ett noterat bolag offentliggör är tydlig, relevant,
korrekt och fullständig. Ett annat grundläggande krav för att ett
bolag ska kunna vara noterat på AktieTorget är att bolaget med hänsyn
till sina ägare och sin organisation bedöms uppfylla
värdepappersmarknadens krav på sundhet samt att noteringen inte
riskerar att skada förtroendet för värdepappersmarknaden och
AktieTorget. Det ska i sammanhanget påminnas om att bolaget i juli
2016 tilldelades en allvarlig erinran av AktieTorgets
Disciplinkommitté med anledning av bolagets kapacitet för extern
informationsgivning och att Disciplinkommittén övervägde att avnotera
bolaget. Disciplinkommittén uttalade även att några ytterligare
överträdelser av noteringsavtalet inte var acceptabelt.

Mot ovan bakgrund bedömer AktieTorget att det råder stor osäkerhet
gällande bolagets informationsgivning samt dess förmåga att uppfylla
de grundläggande krav på sundet som gäller för ett noterat bolag. Med
hänsyn till detta riskerar fortsatt handel att allvarligt skada
investerarnas intressen och förtroendet för aktiemarknaden. Handeln i
bolagets aktie stoppas därför tills vidare.

AktieTorget kommer löpande pröva om det finns förutsättningar att
upphäva handelsstoppet.

Stockholm den 21 november 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511
68 000 eller via e-post info@aktietorget.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktietorget/r/handelsstopp-i-interfox-resource...
http://mb.cision.com/Main/9351/2127152/592899.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.