Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-01

AktieTorget: Smart Energy Sweden Group AB avnoteras från AktieTorget

Aktietorget har beslutat att avnotera Smart Energy Sweden Group AB
från AktieTorget före handelns öppning idag den 1 februari 2016.
Skälet är att AktieTorget bedömer att Smart Energy, som är noterat på
observationslistan och undergår en noteringsprocess, inte uppfyller
AktieTorgets noteringskrav.

Smart Energy Sweden Group AB:s (Smart Energy) aktie har varit
observationsnoterad sedan den 8 juni 2015 och har varit
handelsstoppad sedan den 26 januari 2016. Observationsnoteringen
skedde till följd av att bolaget, som då hette Caucasus Oil AB, under
sommaren 2015 förvärvade Smart Energy Sweden Fuels AB genom att
betala med egna aktier i en kvittningsemission för knappt 80 mkr.
Förvärvet innebar en utspädning av aktierna i Caucasus Oil (som
sedermera bytte namn till Smart Energy Group AB) med cirka 90 procent
samt att den nya koncernen, där Smart Energy Sweden Fuels AB ingick
som dotterbolag, fick en ny huvudverksamhet.

I samband med detta krävde AktieTorget på sedvanligt sätt, som villkor
för bolagets fortsatta notering på AktieTorget, att bolaget skulle
genomgå en ny noteringsprocess.

Noteringskraven innebär att bland annat följande krav ska vara
uppfyllda. Att bolaget:

· med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden, kompetens,
organisation och ägare bedöms kunna uppfylla värdepappersmarknadens
krav på sundhet samt att noteringen inte riskerar att skada
förtroendet för värdepappersmarknaden och AktieTorget ("sundhets- och
förtroendeprincipen"), samt att bolaget bedömas ha

· förmåga att informera marknaden om de förhållanden som påverkar
bilden av bolaget och att lämna korrekt, relevant, tillförlitlig och
tillräcklig information ("öppenhetsprincipen")

AktieTorget bedömer att bolaget saknar förutsättningar att uppfylla
dessa krav och att bolaget inte heller inom rimlig tid bedöms kunna
vidta åtgärder som medför att kraven uppfylls.

Skälet till denna bedömning är främst följande.

Bolagets noteringsprocess har dragit ut på tiden på ett oacceptabelt
sätt. Fördröjningen har främst berott på att bolaget, trots
uppmaningar under en längre tid från AktieTorget, inte har lyckats
presentera ett noteringsmemorandum som uppfyller AktieTorgets krav.

Det har uppstått väsentliga frågetecken rörande bolagets förvärv av
Webbster Media Group (Webbster) och kring bolagets information till
marknaden och till AktieTorget i samband med detta förvärv.

Den 9 oktober 2015 offentliggjorde bolaget att det förvärvat en andel
om 12 procent av aktierna i Webbster. Vidare angavs bland annat
följande

Köpeskillingen är sekretessbelagd av båda parterna men Smart har fått
en stor rabatt och erlagt en mindre summa kontant för aktierna pga.
att Smart har assisterat Webbster med administrativa tjänster för att
bolaget skall bli publikt samt euroclearanslutet mm. Smart Energy har
beslutat att dela ut aktierna till aktieägarna i Smart Energy Sweden
Group AB (publ). Utdelningen uppgår till ett värde av ca 4,8 MSEK,
eftersom Webbster idag värderas till ca 40 MSEK. Senaste
kapitaliseringen (private placement) i Webbster genomfördes 30/9 i år
och teckningskursen var 10 kr per aktie vilket ger bolaget ett värde
på ca 40mkr.

AktieTorget har vid ett flertal tillfällen ställt frågor till bolaget
om förvärvet av Webbster, bland annat om hur stor köpeskillingen var,
varför bolaget valde att köpa in sig i Webbster (vars verksamhet
skiljer sig väsentligt från Smart Energys egen) samt om vilka
konkreta tjänster bolaget utfört åt Webster och till vilket värde.
Bolaget har vid olika tillfällen lämnat helt skilda svar på dessa
frågor, bland annat rörande köpeskillingen.

Vidare har AktieTorget noterat vissa till synes uppseendeväckande
förhållanden rörande Webbster. Webbster grundades 2012 och omsatte
till och med 2014 drygt 300 000 kr. Enligt en delårsrapport
150901-151130 publicerad på Webbsters hemsida hade Webbster per
151130 ett eget kapital om 11,2 mkr, varav 9,975 Mkr utgjordes av
Webbsters ägande av ett bolag som enligt Bolagsverket bildades den 25
augusti 2015 och vars aktiekapital är 50 000 kronor. Av Webbsters
nyss nämnda delårsrapport framgår vidare att den nyemission som Smart
omnämnde i pressmeddelandet den 9 oktober genomfördes först den 26
november 2015 (i det protokoll som har ingetts till Bolagsverket
anges att beslutet fattades 151130).

Vidare har framkommit att det finns kopplingar, i form av släktskap,
mellan, å ena sidan, företrädare för Webbsters huvudägare, (som för
övrig var den som tecknade sig i den nyss nämnda emissionen) och för
det bolag som Webbster värderat till 9,975 mkr, och, å andra sidan,
personer som tidigare har misstänkts för allvarlig ekonomisk
brottslighet.

Vi har ställt frågor till bolaget även rörande dessa förhållanden.
Enligt vår uppfattning har bolaget inte heller i dessa delar svarat
på frågorna på ett sätt man kan förvänta sig av ett noterat bolag.

Ytterligare en bidragande faktor till vårt beslut är vidare att
kommunikationen med AktieTorget har varit undermålig. När vi har
ställt våra frågor har Bolaget varit svårt att nå och bolaget har
åtminstone vid ett tillfälle (och då på ett mycket flagrant sätt)
medvetet valt att försvåra kommunikationen med oss.

Mot denna bakgrund anser AktieTorget att bolaget visat att de inte
uppfyller de krav beträffande informationsgivning och sundhet som
måste ställas på ett noterat bolag. Det finns enligt vår bedömning
inget som talar för att detta skulle kunna läkas inom rimlig tid.
Därmed är det inte meningsfullt att fortsätta noteringsprocessen och
det är heller inte försvarbart att fortsatt låta bolaget vara
noterat, vilket innebär att bolaget ska avnoteras från AktieTorget.

Vi beklagar om detta försvårar möjligheterna för befintliga aktieägare
att handla i aktien. Vi vill dock understryka att bolaget sedan i
juni 2015 har befunnit sig under noteringsprövning och att det inte
är givet att en sådan prövning utfaller positivt. Det är skälet till
att bolagets aktie har handlats på observationslistan.

Stockholm den 1 februari 2016.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511
60 000 eller via e-post marknadsovervakningen@aktietorget.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/aktietorget/r/smart-energy-sweden-group-ab-avn...
http://mb.cision.com/Main/9351/9905222/470955.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.