Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-28

Ålandsbanken Abp: Bolagsstämmokallelse

Ålandsbanken Abp
Kallelse till årsstämma
28.2.2020 kl. 17.00

Bolagsstämmokallelse

Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
torsdagen den 2 april 2020 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress,
Strandgatan 33, Mariehamn.

Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av
röstsedlar börjar nämnda dag kl.14.00.

A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman

1. Öppnande av stämman
2. Konstituering av stämman
3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4. Konstaterande av stämmans laglighet
5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
för år 2019

Verkställande direktörens översikt.

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Styrelsen föreslår att i dividend för räkenskapsperioden 01.01.2019
- 31.12.2019 utbetalas 0,80 euro per aktie samt att därtill utbetalas en
jubileumsdividend om 0,20 euro per aktie. Avstämningsdagen
för dividendutbetalningen är måndagen den 6 april 2020 samt att
utbetalningsdagen är onsdagen den 15 april 2020.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande
direktören

10. Ersättningspolicy

11. Beslut om antalet styrelsemedlemmar

Antalet styrelsemedlemmar föreslås fastställas till 6 styrelsemedlemmar.

12. Beslut om styrelsemedlemmarnas arvoden

Styrelsen föreslår oförändrat årsarvode för ordförande (30 000 euro), vice
ordförande (28 000 euro) samt för medlem (26 000 euro). Styrelsen föreslår
vidare att mötesarvodet per bevistat möte för ordförande (1 000 euro) och
för medlem (750 euro) är oförändrade.

Antecknas att mötesarvodet för styrelseledamöters deltagande i av styrelsen
tillsatta kommittéers möten är 750 euro för medlem och 1 000 euro för
kommittéordföranden.

13. Val av styrelsemedlemmar

Styrelsen föreslår återval av styrelsemedlemmarna Åsa Ceder, Anders Å
Karlsson, Nils Lampi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi och Anders Wiklöf,
och för den mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie
bolagsstämma avslutas. Samtliga föreslagna personer har samtyckt till
valet.

14. Beslut om revisorernas arvode

Styrelsen föreslår att revisorernas arvoden utgår enligt räkning.

15. Beslut om antalet revisorer

Antalet revisorer föreslås vara oförändrat, det vill säga tre ordinarie
revisorer och en revisorssuppleant.

16. Val av revisorer

Styrelsen föreslår återval av nuvarande CGR-revisor Marcus Tötterman som
ordinarie revisorer för den mandattid som varar fram till dess att nästa
ordinarie bolagsstämma avslutas. Styrelsen föreslår nyval av CGR-revisorer
Fredrik Westerholm och Jessica Björkgren som ordinarie revisorer för den
mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma
avslutas.

Styrelsen föreslår vidare återval av KPMG Oy Ab som suppleant för den
mandattid som varar fram till dess att nästa ordinarie bolagsstämma
avslutas.

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

Styrelsens ovan nämnda förslag, denna kallelse samt övriga handlingar som
enligt aktiebolagslagen ska finnas tillgängliga, finns på Ålandsbanken
Abp:s webbsida www.alandsbanken.fi.

Styrelsens förslag och bokslutshandlingarna finns också tillgängliga på
huvudkontoret och vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av
denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet
finns på webbsidan senast den 10 april 2020.

C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 23 mars 2020
(bolagsstämmans avstämningsdag) har antecknats som aktieägare i bolagets
aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars
aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är
antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast måndagen
den 30 mars 2020 kl. 12.00.

Anmälan till bolagsstämman kan göras:
a) via internet på adressen www.alandsbanken.fi/bolagsstamma;
b) per telefon på numret 018-29 011;
c) per fax på numret 018-291 228; eller
d) per brev till Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn.

I samband med anmälan ska anges aktieägarens namn,
personbeteckning/FO-nummer, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt
biträde eller ombud och ombudets personbeteckning.

Dessa personuppgifter används endast för ändamål som hänför sig till
bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare eller dennes representant eller ombud ska vid behov på
mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom
ombud.
Aktieägarens ombud ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren.

Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka
företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton,
ska det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud
företräder aktieägaren.

Originalet av eventuella fullmakter bör sändas till Ålandsbanken Abp, PB 3,
AX-22101 Mariehamn och vara bolaget tillhanda innan anmälningstidens
utgång. Vänligen märk kuvertet ?bolagsstämma?. Alternativt kan en kopia av
fullmakten sändas per e-post till adressen bolagsstamma@alandsbanken.fi
varvid fullmakten ska uppvisas i original på bolagsstämman.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i bolagsstämman
med de aktier på basis av vilka denne skulle ha rätt att på bolagsstämmans
avstämningsdag 23 mars 2020 vara antecknad i aktieägarförteckningen som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Deltagande förutsätter ytterligare
att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 30 mars 2020 kl.
10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som
upprätthålls av Euroclear Finland Ab. För de förvaltarregistrerade
aktiernas del ska detta räknas som
anmälan till bolagsstämman.

Anmälan görs av egendomsförvaltarens kontoförvaltare senast vid ovan nämnda
tidpunkt. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid
begära anvisningar av sin egendomsförvaltare gällande aktieägarens
införande i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av
fullmakter samt anmälan till bolagsstämman.

4. Övriga anvisningar och information

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande
ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen.

På dagen för denna stämmokallelse uppgår det totala antalet aktier i
Ålandsbanken Abp till 6 476 138 aktier i A-serien, vilka representerar
129 522 760 röster och 9 075 360 aktier i B-serien, vilka representerar
9 075 360 röster, eller sammanlagt 15 551 498 aktier och 138 598 120
röster. Varje A-aktie har på bolagsstämman 20 röster och varje B-aktie en
röst, dock med beaktande av den rösträttsbegränsning som stadgas i
bolagsordningen 7 §.

Mariehamn den 28 februari 2020
   

Styrelsen

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.