Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Ålandsbanken Abp: Delårsrapport för perioden januari-mars 2020

 

Ålandsbanken Abp
Delårsrapport
24.4.2020 kl. 9.00

 

Delårsrapport för perioden januari-mars 2020

"Ålandsbanken inleder året med höga intäkter. Räntenettot på 14,5 miljoner
euro är 10 procent bättre och provisionsnettot på 16,9 miljoner euro är 20
procent bättre än motsvarande period föregående år. Ålandsbankens resultat
på 10,7 miljoner euro före nedskrivningar är 72 procent bättre än
föregående år.

Alla vet att Corona-pandemin medför en omfattande konjunkturnedgång. Ingen
vet dock hur lång och djup den kommer att bli. Ålandsbanken förbereder sig
inför konjunkturnedgången genom att öka sina modelldrivna
nedskrivningsreserver betydligt och tar sammanlagt nedskrivningar på 3,8
miljoner euro (0,4 miljoner euro Q1 2019).

Rörelseresultatet för bankens första kvartal stiger med 19 procent till 6,9
miljoner euro, vilket är tillfredsställande under rådande omständigheter."

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef

 

Januari-mars 2020 jämfört med januari-mars 2019

* Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 6,9 miljoner euro (5,8).

* Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 19 procent
till 5,4 miljoner euro (4,6).

* Räntenettot ökade med 10 procent till 14,5 miljoner euro (13,2).

* Provisionsnettot ökade med 20 procent till 16,9 miljoner euro (14,1).

* Kostnaderna ökade med 4 procent till 27,2 miljoner euro (26,0).

* Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive
återvinningar) uppgick till 3,8 miljoner euro (0,4) motsvarande en
kreditförlustnivå på 0,37 procent (0,05).

* Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) ökade till 8,4 procent
(7,6).

* Resultatet per aktie ökade med 18 procent till 0,35 euro (0,30).

* Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 14,4 procent (13,4).

* Reviderade framtidsutsikter: På grund av den låga visibiliteten och
höga volatiliteten på marknaden har Ålandsbanken beslutat att tills
vidare avhålla sig från att ge utsikter för 2020.

Finansiell sammanfattning

Koncernen Kv1
2020 Kv4
2019  % Kv1
2019 %
miljoner euro          
Resultat           
Räntenetto 14,5 14,0 3 13,2 10
Provisionsnetto 16,9 16,3 4 14,1 20
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 0,7 1,1 -32 0,4
80
Övriga intäkter 5,8 5,0 15 4,6 26
Summa intäkter 37,9 36,4 4 32,3 18
           
Personalkostnader -15,2 -14,6 4 -14,5 5
Övriga kostnader -9,0 -7,6 18 -8,7 3
Avskrivningar -3,1 -3,3 -8 -2,8 8
Summa kostnader -27,2 -25,5 7 -26,0 4
           
Resultat före nedskrivningar 10,7 10,9 -2 6,2 72
           
Nedskrivning av finansiella tillgångar, netto -3,8 -1,8   -0,4  
Rörelseresultat 6,9 9,1 -24 5,8 19
           
Inkomstskatt -1,5 -1,9 -22 -1,2 23
Rapportperiodens resultat 5,4 7,2 -24 4,6 18
Hänförligt till:           
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp 5,4 7,2 -24 4,6 19
           
Volymer          
Fordringar på allmänheten och offentlig sektor 4 076 4 110 -1 4 017 1
Depositioner från allmänheten och offentlig sektor 3 409 3 368 1 3 107
10
Aktivt förvaltat kapital 1 5 431 6 343 -14 5 476 -1
Eget kapital  258 258 0 247 4
Balansomslutning 5 599 5 607 0 5 542 1
Riskexponeringsbelopp 1 589 1 583 0 1 548 3
           
Nyckeltal          
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 2 8,4 11,4   7,6  
Avkastning på eget kapital, % (ROE), rullande tolv månader till periodens
slut 10,9 10,7   9,9  
K/I-tal 3 0,72 0,70   0,81  
Kreditförlustnivå, % 4 0,37 0,18   0,05  
LCR, % 5 146 139   171  
Loan/deposit ratio, % 6 120 122   129  
Core funding ratio, % 7 89 90   90  
Soliditet, % 8 4,6 4,6   4,5  
Kärnprimärkapitalrelation, % 9 14,4 13,3   13,4  
Resultat per aktie, euro 10 0,35 0,46 -25 0,30 18
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,35 0,46 -24 0,30 18
Resultat per aktie, euro, rullande 12 månader till periodens slut 1,75
1,69 3 1,52 15
Eget kapital per aktie, euro 11 16,54 16,61 0 15,91 4
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro 16,54 16,59 0 15,86 4
Aktiekurs A-aktie, euro 17,00 17,00   15,10 13
Aktiekurs B-aktie, euro 15,70 16,55 -5 14,20 11
Antal aktier tusen st 15 586 15 551 0 15 525 0
Antal aktier efter utspädning tusen st 15 600 15 601 0 15 595 0
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster 720 705 2 683 5

1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt
diskretionär och rådgivande värdepappersvolym
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna /?Aktieägarnas
genomsnittsliga andel av eget kapital
3 Kostnader?/?Intäkter
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden avseende fordringar på
allmänheten och offentlig sektor?/?Fordringar på allmänheten och offentlig
sektor vid periodens ingång
5 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde
6 Fordringar på allmänheten och offentlig sekror / Depositioner från
allmänheten och offentlig sektor
7 Fordringar på allmänheten och offentlig sektor /?Inlåning inkl.
bankcertifikat, indexobligationer och debenturer emitterade till
allmänheten och offentlig sektor samt emitterade säkerställda obligationer
8 Eget kapital?/?Balansomslutning
9 Kärnprimärkapital?/ Riskexponeringsbelopp
10 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i
genomsnitt
11 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier per bokslutsdagen

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens
Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter
möjliggör och publicerar som bilaga till detta
börsmeddelande delårsrapport för perioden januari-mars 2020. Ålandsbanken
Abp:s delårsrapport finns även tillgänglig på vår hemsida:

https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-mar_20.pdf

Mariehamn den 24 april 2020

STYRELSEN

För mer information kontakta:

Vd och koncernchef Peter Wiklöf, tfn +358 40 512 7505

 

Bilaga

* alandsbanken_sw_resultat_jan-mar_20

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.