Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

Ålandsbanken Abp: Halvårsrapport för perioden januari – juni 2018

 

Ålandsbanken Abp
Halvårsrapport
20.7.2018 kl. 9.00 

 

Halvårsrapport för perioden januari – juni 2018

”Vi gör ett bra första halvår där vi når upp till våra långsiktiga
finansiella målsättningar. Målsättningarna uppnås trots att halvåret till
stora delar präglats av implementeringen av omfattande nya regelverk.

Vi har haft en god tillströmning av nya Private Banking-kunder, framförallt
i Sverige. Oron på den svenska bolånemarknaden samt att vi i Finland ser
prissättningsnivåer som påminner om de nivåer vi såg på utlåningen år 2008,
dvs. innan finanskrisen, har inneburit att vi varit mer återhållsamma med
nyutlåningen.”

Peter Wiklöf, Vd

Januari – juni 2018 jämfört med januari – juni 2017

* Rörelseresultatet ökade med 21 procent till 14,9 miljoner euro
(12,3).

* Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 19 procent
till 11,7 miljoner euro (9,8).

* Räntenettot ökade med 1 procent till 27,9 miljoner euro (27,5).

* Provisionsnettot ökade med 3 procent till 25,8 miljoner euro (24,9).

* Kostnaderna minskade med 1 procent till 49,8 miljoner euro (50,2).

* Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive
återvinningar) uppgick till 0,7 miljoner euro (1,0) motsvarande en
kreditförlustnivå på 0,03 procent (0,05).

* Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 10,2
procent (8,8).

* Resultatet per aktie uppgick till 0,76 euro (0,64).

* Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 12,8 procent (12,9 den 31
december 2017).

* Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2018 förväntas
bli i nivå med eller bättre än 2017.

Andra kvartalet 2018 jämfört med andra kvartalet 2017 

* Rörelseresultatet ökade med 51 procent till 7,5 miljoner euro (5,0).

* Periodens resultat hänförligt till aktieägarna ökade med 50 procent
till 5,9 miljoner euro (3,9).

* Räntenettot ökade med 2 procent till 13,8 miljoner euro (13,6).

* Provisionsnettot minskade med 2 procent till 12,6 miljoner euro
(12,8).

* Kostnaderna minskade med 2 procent till 24,5 miljoner euro (25,1).

* Nedskrivningar av finansiella tillgångar (netto inklusive
återvinningar) uppgick till 0,5 miljoner euro (0,5) motsvarande en
kreditförlustnivå på 0,05 procent (0,05).

* Avkastningen på eget kapital efter skatt (ROE) uppgick till 10,2
procent (7,0).

* Resultatet per aktie uppgick till 0,38 euro (0,26).

Finansiell sammanfattning

Koncernen Kv2
2018 Kv1
2018   % Kv2
2017    % 1.1-30.6
2018 1.1-30.6
2017  %
miljoner euro                
Resultat                 
Räntenetto 13,8 14,1 -2 13,6 2 27,9 27,5 1
Provisionsnetto 12,6 13,2 -4 12,8 -2 25,8 24,9 3
Nettoresultat finansiella poster 1,7 1,5 10 -0,6   3,2 0,3  
Övriga intäkter 4,4 4,1 6 4,6 -6 8,5 10,7 -21
Summa intäkter 32,5 32,9 -1 30,5 6 65,4 63,5 3
                 
Personalkostnader -14,5 -15,1 -4 -14,9 -3 -29,5 -30,9 -4
Övriga kostnader -8,3 -8,4 -1 -8,4 -2 -16,6 -16,1 3
Avskrivningar -1,8 -1,9 -2 -1,7 7 -3,7 -3,3 13
Summa kostnader -24,5 -25,3 -3 -25,1 -2 -49,8 -50,2 -1
                 
Resultat före nedskrivningar 8,0 7,6 5 5,5 46 15,5 13,3 17
                 
Nedskrivning av finansiella tillgångar -0,5 -0,2   -0,5 -10 -0,7
-1,0 -31
Rörelseresultat 7,5 7,4 2 5,0 51 14,9 12,3 21
                 
Inkomstskatt -1,6 -1,6 5 -1,0 58 -3,2 -2,5 26
Rapportperiodens resultat 5,9 5,8 1 3,9 50 11,7 9,8 19
Hänförligt till:                 
Aktieägarna i Ålandsbanken Abp 5,9 5,8 1 3,9 50 11,7 9,8 19
                 
Volymer                
Utlåning till allmänheten 3 963 4 020 -1 3 915 1      
Depositioner från allmänheten 3 095 3 098 0 3 130 -1      
Aktivt förvaltat kapital 1 5 650 5 575 1 5 475 3      
Eget kapital  230 237 -3 224 3      
Balansomslutning 5 302 5 497 -4 5 263 1      
Riskexponeringsbelopp 1 575 1 611 -2 1 537 2      
                 
Nyckeltal                
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 2 10,2 10,1   7,0   10,2 8,8  
K/I-tal 3 0,75 0,77   0,82   0,76 0,79  
Kreditförlustnivå, % 4 0,05 0,02   0,05   0,03 0,05  
LCR, % 5 135 148   110        
Loan/deposit ratio, % 6 128 130   125        
Core funding ratio, % 7 90 90   92        
Soliditet, % 8 4,3 4,3   4,3        
Kärnprimärkapitalrelation, % 9 12,8 12,5   12,5        
Resultat per aktie, euro 10 0,38 0,38 1 0,26 49 0,76 0,64 18
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,38 0,37 1 0,25 49 0,75
0,63 19
Eget kapital per aktie, euro 11 14,92 15,33 -3 14,60 2      
Eget kapital per aktie efter utspädning, euro 14,81 15,22 -3 14,45 3
     
Aktiekurs A-aktie, euro 14,50 15,80 -8 14,40 1      
Aktiekurs B-aktie, euro 13,50 14,75 -8 14,20 -5      
Antal aktier (ej egna aktier) tusen st 15 448 15 447 0 15 335 1    
 
Antal aktier (ej egna aktier) efter utspädning tusen st 15 586 15 585 0
15 590 0      
Arbetad tid omräknad till heltidstjänster 693 671 3 680 2 686 685
0
                 
1 Aktivt förvaltat kapital inkluderar förvaltat kapital i egna fonder samt
diskretionär- och rådgivande värdepappersvolym 
2 Rapportperiodens resultat hänförligt till aktieägarna /?Aktieägarnas
genomsnittsliga andel av eget kapital 
3 Kostnader?/?Intäkter 
4 Nedskrivning av krediter och andra åtaganden från utlåning till
allmänheten?/?Utlåning till allmänheten vid periodens ingång 
5 LCR tillgångar nivå 1 och 2 / 30 dagars nettokassautflöde 
6 Utlåning till allmänheten / Depositioner från allmänheten 
7 Utlåning?till allmänheten /?Inlåning inkl. bankcertifikat,
indexobligationer och debenturer emitterade till allmänheten samt
emitterade säkerställda obligationer 
8 Eget kapital?/?Balansomslutning 
9 (Kärnprimärkapital?/?Kapitalkrav)?x?8?%? 
10 Aktieägarnas andel av räkenskapsperiodens resultat / Antal aktier i
genomsnitt 
11 Aktieägarnas andel av eget kapital / Antal aktier med avdrag av egna
aktier per bokslutsdagen 
 
IFRS 9 har tillämpats från och med 1 januari 2018. Historiska perioder har
inte räknats om. 

Ålandsbanken Abp följer publiceringsförfarandet som Finansinspektionens
Föreskrifter och anvisningar 7/2013 Informationsskyldighet för emittenter
möjliggör och publicerar som bilaga till detta börsmeddelande
halvårsrapport för perioden januari – juni 2018. Ålandsbanken Abp:s
halvårsrapport för perioden januari – juni 2018 finns även tillgänglig på
vår hemsida: 
 https://www.alandsbanken.fi/uploads/pdf/result/sw_resultat_jan-jun_18.pdf

 

 

Mariehamn 20 juli 2018  

Styrelsen
 

För mer information kontakta:  

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, tfn +358 40 512 7505

 

--
Om du inte längre vill ha någon marknadsföring från oss kan du välja att
helt bli borttagen från vårt register för direkt marknadsföring. Skicka ett
mail till kundservice@alandsbanken.fi och skriv i meddelandet att du inte
vill ha marknadsföring från Ålandsbanken. Länk till vår integritetspolicy:
https://www.alandsbanken.fi/integritet-villkor/integritetspolicy

 

Bilaga

* Halvårsrapport för perioden januari-juni 2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.