Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Alelion Energy Systems AB: Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916, kallas till extra bolagsst...

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen
den 27 mars 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget
så att anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den 27 mars
2019.

Anmälan om deltagande på extra bolagsstämma kan ske:

- per post till Alelion Energy Systems AB (publ), att. Peter Nyström, Sörredsbacken 4, SE-418 78 Göteborg; eller

- per e-post till peter.nystrom@alelion.com.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende
eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om
anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls
i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, sk.
rösträttsregistrering, måste i god tid före onsdagen den 27 mars 2019
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 27 mars 2019.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att
tillgå på bolagets hemsida www.alelion.com. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som
angetts för anmälan till bolagsstämman.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast onsdagen den 27 mars 2019.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
samt röstkontrollanter

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om ändringar i bolagsordningen

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen om att emittera aktier

9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Styrelsen föreslår att Jan Forsberg är ordförande för stämman.

Punkt 7: Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändringar i bolagsordningen enligt följande:

4. Aktiekapital

Nuvarande lydelse: Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 520 000 kronor
och högst 2 080 000 kronor.

Föreslagen lydelse: Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 980 000 kronor
och högst 3 920 000 kronor.

5. Antal aktier

Nuvarande lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 26 000 000 och högst 104 000 000.

Föreslagen lydelse: Antalet aktier ska vara lägst 49 000 000 och högst 196 000 000.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet, besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger innan nyemissionen. Emission får ske med bestämmelse kvittning eller i övrigt på villkor i enlighet med vad aktiebolagslagen föreskriver.

Syftet med bemyndigandet är att tillgodose Alelion Energy Systems ABs kapitalbehov, stärka bolagets balansräkning, genomföra investeringar för att förbättra bolagets effektivitet och konkurrenskraft samt återbetalning alternativt refinansiering av obligationslån.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att förslaget biträds av
aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Styrelsens förslag framgår i deras helhet av denna kallelse och finns
även tillgängliga på bolagets huvudkontor och dess hemsida
www.alelion.com/sv/investerare/bolagsordning/bolagsstammor. Samtliga
ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de
aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen
att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska
situation

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

*******

Februari 2019
Alelion Energy Systems AB (publ)
Styrelsen

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör av industriella
energilagringssystem baserade på litiumjonteknologi. Ett batteri med
litiumjon är energieffektivare, lättare, har längre livslängd och
bidrar även till en betydligt mindre miljöpåverkan.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa
om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning,
har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med
litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för
Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har
det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till
litiumjonteknologin inom området energihantering, s k energy
management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Alelion har beslutat bygga Sverige första fabrik för storskalig
produktion av litiumjonbatterier för industrifordon. Fabriken kommer
att ligga mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg och beräknas
stå färdig under början av 2019. Läs mer på www.alelion.com

Alelions största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform.
Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, , e-post:
ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

VD Daniel Troedsson tel 46 707 51 67 10, e-post:
daniel.troedsson@alelion.com

CFO Peter Nyström, tel 46 730 70 19 69, e-post:
peter.nystrom@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/aktieagarna-i-alel...
https://mb.cision.com/Main/14418/2747067/995723.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.