Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-13

Alelion Energy Systems AB: Bokslutskommuniké helåret 2019

Bokslutskommuniké helåret januari-december 2019

Helåret 2019 i korthet - koncernen

· Nettoomsättningen minskade till 92,0 (185,2) Mkr
· Orderingången minskade till 83,6 (182,9) Mkr
· Rörelsens kostnader minskade till -186,8 (-247,0) Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -65,5 (-37,0) Mkr
· Nettoresultatet uppgick till -78,2 (-41,2) Mkr
· Kassaflöde från den löpande verksamhet blev -47,8 (-13,5) Mkr

Fjärde kvartalet 2019 i korthet - koncernen

· Nettoomsättningen minskade till 7,5 (41,8) Mkr
· Orderingången minskade till 3,8 (37,5) Mkr
· Rörelsens kostnader minskade till -31,7 (-74,0) Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -16,5 (-24,4) Mkr
· Nettoresultatet uppgick till -17,1 (-26,8) Mkr
· Kassaflöde från den löpande verksamhet blev 3,2 (-1,6) Mkr

Viktiga händelser under helåret 2019

· Alelion GmbH försattes i konkurs och verksamheten integrerades i
moderbolaget

· Alelion genomförde en nyemission i maj som fulltecknades och gav
135 Mkr före avdrag för transaktionskostnader. Ett brygglån om 50 Mkr
samt företagsobligation återbetalades.

· Avtal tecknades med MHE Energy i Thailand och GamaAku i Turkiet
avseende leveranser av litiumjonbatterier och service till
eftermarknaden för truckar.

· Lennart Sparud utsågs till ny ledamot i styrelsen.
· Styrelsen beslutade i augusti att ersätta Daniel Troedsson som vd
för bolaget.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2019

· Bolaget genomförde förändringar i företagsledningen i syfte att
öka bolagets kund- och marknadsfokus samt bättre samordna
produktions- och produktutvecklingsarbetet.

· Alelion tecknade ett ramavtal med finska Cargotec avseende
utveckling och leveranser av högspänningsbatterier för elektrifiering
av koncernens olika industrifordon. I samband med undertecknandet
fick Alelion en order på utveckling och leverans av två prototyper
för högspänningsbatteri från ett av Cargotecs dotterbolag.

· Alelion tecknade ett avtal med den svenska
anläggningsmaskinstillverkaren Huddig AB om utveckling av
högspänningsbatterier. Batterierna är av hybridtyp och skall användas
för att ta fram en hybridversion av Huddigs grävlastare, "TIGON".
Ordern, som omfattar utvecklingsarbete samt framtagandet av ett
första prototypbatteri, beräknas levereras under det andra kvartalet
2020 och är sammanlagt värd ca 1,8 Mkr.

· Alelion Energy Systems högspänningsbatterier klarar
certifieringskrav för vägfordon vilket öppnar för nya möjligheter
inom specialfordonssegmentet.

· Åsa Nordström utsågs till ny verkställande direktör för Alelion
Energy Systems AB.

Viktiga händelser efter periodens utgång

· Vid rapportens utgivande saknar bolaget likviditet och kassaflöde
för att kunna driva bolaget vidare under de närmaste 12 månaderna.
Styrelsens bedömning är att bolagets kassa kommer att vara förbrukad
inom fyra månader om inte nytt kapital tillförs. För att säkerställa
fortsatt drift och återbetalning av utestående kortfristiga lån så
måste en ny finansieringslösning komma på plats. Genom ägargarantier
kommer Alelion inom närtid förlänga ett lån på 30 Mkr fram till 31
mars 2021. Diskussioner förs vidare om en rörelsekredit för att säkra
finansieringen av affärsplanens genomförande.

· Tester genomförda av forskningsinstitutet Rise bekräftar kvalitén
hos de nya flexibelt modulbaserade batterier som Alelion Energy
Systems bygger i sin egen högt automatiserade monteringslina. De
testade batterimodulerna har byggts utifrån olika typer av celler och
konfigurationer men alla har mött de högt ställda kraven för att bli
godkända enligt UN 38.3, ett sk transportgodkännande.

· Alelion Energy Systems utökar sitt nätverk inom eftermarknaden för
truckbatterier genom distributörsavtal med Sjuntorpskoncernen.
Avtalet innebär försäljning och service av Alelions
litiumjonbatterier för truckar.

Vd-kommentar

När vår största kund våren 2019 beslutade att ta hem tillverkningen av
litiumjonbatterier för den egna truckflottan, fick det konsekvenser
som påverkar vår försäljning och vårt resultat negativt även under
det fjärde kvartalet. För att hantera den uppkomna situationen har
Alelion dels reducerat sina kostnader och dels ökat sina satsningar
på att bygga sig en position inom specialfordon men också
intensifierat bearbetningen av mindre tillverkare och användare inom
trucksegmentet. Vår finansiella situation är ansträngd men det pågår
en rad aktiviteter för att säkerställa finansieringen för
genomförandet av kommande års affärsplan.

Arbetet med att anpassa organisationen kostnadsmässigt till de nya
förutsättningarna påbörjades tidigt. Den stora utmaningen ligger dock
på intäktssidan där det blir kritiskt att få igång de nya affärerna
då det är begränsat hur mycket kostnaderna kan reduceras utan att
påverka bolagets förmåga negativt. Intensivt arbete pågår med att
bearbeta befintliga såväl som nya kunder där vår förhoppning och tro
är att det skall bära frukt och successivt ge förväntat resultat.

Under det fjärde kvartalet har vi på bred front lanserat vår nya
produktgeneration 3 som nu klarat både avgörande certifieringskrav
för användning i vägfordon och FN:s transportkrav för
litiumjonbatterier. Detta innebär att Alelion nu är en av få
tillverkare som kan erbjuda litiumjonbaserade lösningar för det stora
segmentet väggående fordon.

Jämfört med för ett år sedan är vi idag fullt rustade för att möta nya
kunder samt hantera växande volymer i vår nya fabrik. Vi har en
modulbaserad produktgeneration från vilken vi med mindre anpassningar
kan möta nya kunders behov gällande krav på kapacitet, effekt och
kundanpassad design. Tack vare vår inbyggda flexibilitet i den nya
monteringslinan använder vi oss idag av flera olika typer av
battericeller vilket ytterligare stärker vår konkurrenskraft och
möjlighet att möta kundkraven.

Marknaden fortsätter att drivas av en omställning mot mer hållbara och
energisnåla lösningar där litiumjonbatterier står för en växande del
av de industriella lösningarna för att ersätta även fossila bränslen.
Marknaden för litiumjonbatterier för specialfordon är en marknad som
mot bakgrund av omställningsbehovet bedöms växa kraftigt. Här
beräknas den globala marknaden uppgå till cirka 15 miljarder år 2029.
En siffra som ökar för varje nytt industriellt segment som ser
möjligheterna med litiumjon.

Innan kvartalets slut beslutade styrelsen att ge mig fortsatt
förtroende som vd för bolaget - en uppgift som jag tagit mig an med
stort engagemang och lika delar ödmjukhet. Vi har redan påbörjat
åtgärder för ökat kundfokus och för att korta tiden för att ta fram
nya produkter men det kommer krävas tid och tålamod innan vi ser
resultatet av de förändringar som genomförs. Vår utmaning i år blir
att etablera vår nya affär och affärssegmentet i sådan takt att vår
finansiella situation blir intakt och rimligt robust. En sak är dock
säker - jag hade aldrig tagit på mig uppdraget om jag inte samtidigt
varit övertygad om våra goda möjligheter.

Åsa Nordström

VD Alelion Energy Systems AB

Finansiell kalender

2020-04-24 - Årsredovisning 2019

2020-05-22 - Delårsrapport januari-mars 2020

2020-05-28 - Årsstämma 2020

2020-08-28 - Delårsrapport januari-juni 2020

2020-11-17 - Delårsrapport januari-september 2020

2021-02-12 - Bokslutskommuniké 2020

Revisorernas granskning

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Vd:s försäkran

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en
rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget
står inför.

Göteborg den 13 februari 2020

Åsa Nordström, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Åsa Nordström tel +46 70 290 18 58, e-post:
asa.nordstrom@alelion.com

Denna information är sådan information som Alelion Energy Systems AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 17:00 CET.

Delårsrapporten i helhet finns att tillgå på:
www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter.

Direktlänk till pressmeddelande, rapporter, prospekt och
bolagsbeskrivning:

https://www.alelion.com/sv/investerare

VD Åsa Nordström +46 702 90 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com

Direktlänk till pressmeddelande, rapporter, prospekt och
bolagsbeskrivning: https://www.alelion.com/sv/investerare

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/bokslutskommunike...
https://mb.cision.com/Main/14418/3035026/1193708.pdf

Författare Cision News