Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-28

Alelion Energy Systems AB: Delårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet i korthet - koncernen

· Nettoomsättningen minskade till 32,7 (53,7) Mkr
· Orderingången minskade till 23,9 (57,1) Mkr
· Rörelsens kostnader minskade till -57,3 (-58,6) Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -17,3 (0,9) Mkr
· Nettoresultatet uppgick till -22,0 (0,9) Mkr

Perioden januari till juni i korthet - koncernen

· Nettoomsättningen minskade till 72,5 (110,3) Mkr
· Orderingången minskade till 73,7 (108,7) Mkr
· Rörelsens kostnader minskade till -117,2 (-120,5) Mkr
· Rörelseresultatet uppgick till -31,9 (1,7) Mkr
· Nettoresultatet uppgick till -41,7 (1,1) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet

Alelion har genomfört en företrädesemission om 135 Mkr varvid ett
brygglån om 50 Mkr från huvudägarna har återbetalats. Likviden har i
övrigt inneburit att Bolagets balansräkning har stärkts samt att
bolaget har möjlighet att genomföra investeringar för att förbättra
bolagets effektivitet och konkurrenskraft.

Årsstämma har genomförts 2019-05-31 i Alelion Energy Systems AB.

Alelion Energy Systems har koncentrerat sin verksamhet inom energy
management inom industrisegmentet till Sverige och som en konsekvens
har den tyska verksamheten riktad mot privatmarknaden avvecklats.
Beslutet innebar att Alelion i april ansökt om att försätta sitt
tyska dotterbolag i konkurs vilken nu är genomfört.

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett distributions- och
serviceavtal med GamaAku i Turkiet om leveranser av
litiumjonbatterier och service för truckbatterier i Turkiet och stora
delar av Mellanöstern. I samband med undertecknandet mottog Alelion
en första order på litiumjonbatterier till ett värde av 40 000 Euro.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett distributions- och
serviceavtal med MHE Energy i Thailand avseende leveranser av
litiumjonbatterier och service för truckar i Thailand och Vietnam.
Avtalet är Alelions första distributionsavtal för truckbatterier i
Asien.

VD-kommentar

Alelions kompetens och erfarenhet är en stor tillgång när vi satsar på
nya segment

Minskad försäljning inom trucksegmentet kom att påverka både Alelions
försäljning och orderingång mycket negativt under det gångna
kvartalet. Den ökande konkurrens inom segmentet som följt på de stora
trucktillverkarnas insourcing av batteriproduktion påverkar bolaget
och understryker behovet av de förändringsåtgärder som sedan en tid
tillbaka genomförs. Dessa innebär bland annat ökad satsning på
specialfordon men också på distributionsmarknaden för truckar. Det
här är segment där vi är övertygade om att Alelion med sin långa
erfarenhet och stora kompetens kan konkurrera framgångsrikt och vi
ser redan bevis för detta.

Sett till siffrorna blev det andra kvartalet ett mycket tufft kvartal
för Alelion. Försäljningen minskade från 53,7 MSEK till 32,7 MSEK
(-39%) och orderingången från 57,1 MSEK till 23,9 MSEK (-58%) jämfört
med samma kvartal föregående år. Det här är stora tal och orsaken är
den fortsatt minskande försäljningen till tidigare stora kunder inom
truckmarknaden. Att vi tappar så kraftigt här hänger samman med att
de stora trucktillverkarna på senare år i allt större utsträckning
börjat producera litumjonbatterier i egen regi. Affärslogiken har
inte saknats - i takt med att de stora tillverkarna ökat sina volymer
inom de enklare batterisegmenten har de affärsmässiga kalkylerna för
att själva ta över produktionen blivit allt mer attraktiva. Detta är
också precis vad som skett när det gäller tidigare stora kunder som
Toyota Material Handling och Jungheinrich. Som stora aktörer har
dessa tillverkare också haft helt andra möjligheter att motverka
kostnadsinflation och pressa priserna i leverantörsledet vilket
ytterligare försämrat vår konkurrenskraft. Ett sätt att beskriva
denna förändring är att konstatera att från att ha handlat om
avancerad teknisk kompetens och kundförståelse handlar volymsegmenten
inom truckbranschen numera främst om pris.

Självfallet har vi inte suttit overksamma medan det här har skett och
sedan några kvartal tillbaka ändrar vi därför vår strategiska
inriktning samtidigt som vi genomför effektiviseringsåtgärder inom
flera områden. Marknadsmässigt satsar vi framför allt på två områden:
mer tekniskt avancerade högspänningsbatterier för specialfordon och
litiumjonbatterier till truckar och som säljs genom distributörer och
servicepartners. Skälen till att vi satsar på just dessa områden är
flera.

Omställningstryck

Till att börja med har behovet rent generellt, att av miljömässiga
skäl ställa om till mer hållbar hantering av energi aldrig varit
större och detsamma gäller intresset för litiumjonteknologin. Inom
allt fler fordonssegment undersöker tillverkare möjligheterna till en
ökad elektrifiering för att den vägen möta krav på minskade utsläpp
av koldioxid och skadliga ämnen. Inom specialfordonssegmentet, som
omfattar allt från containertruckar till flygplansdragare och
specialtruckar, pågår en omfattande övergång till elektrifiering när
fossila drivlinor skall fasas ut. De här fordonen förekommer i en
mängd olika versioner och kännetecknas av relativt låga volymer och
omfattande kundanpassning. Det i sin tur kräver speciallösningar även
på batterisidan vilket innebär att det är ett segment som passar en
tekniskt avancerad, erfaren och välrenommerad tillverkare av
litiumjonbatterier som Alelion väldigt bra. Ofta handlar det också om
högspänningsbatterier vilket även det kräver högre teknisk kompetens
och gedigen erfarenhet. Vi bedriver sedan något år tillbaka ett
omfattande marknadsarbete inom specialfordon och har hittills lyckats
ganska väl - vi har under det senaste året fått order från två stora
och globala tillverkare inom segmentet, däribland tyska Kamag.

När det gäller andrahandsmarknaden för truckar, som sker genom
distributörer och servicepartners, drivs efterfrågan även här delvis
av miljöskäl. Här handlar det om att byta ut bly/syra-batterier på
befintliga truckar mot litiumjonbatterier och om
eftermarknadstjänster av olika slag såsom service. Här märker vi ett
tydligt ökande intresse för våra produkter vilket både hänger samman
med vår långa erfarenhet och våra produkters höga kvalitet och det
faktum att det finns relativt få fristående batteritillverkare som
kan matcha vårt erbjudande. Ett av skälen till detta är just den
insourcing av tillverkning av litiumjonbatterier som de stora
trucktillverkarna ägnat sig åt och som minskat antalet oberoende
leverantörer. Även inom distribution har vi noterat affärsmässiga
framgångar på senare tid och har här tecknat två viktiga avtal. Det
handlar dels om ett med turkiska GamaAku avseende leveranser av
batterier till både den turkiska marknaden och till ett flertal andra
stora marknader i Mellanöstern, dels om ett avtal med thailändska MHE
Energy avseende leverans av batterier och service för truckar i
Thailand och Vietnam. Det sistnämnda avtalet är Alelions första
distributionsavtal för truckbatterier i Asien.

Full satsning

Det senaste årens förändringar inom truckbranschen har förstås satt
press på bolaget och det syns i siffrorna. Samtidigt har
klimatproblematiken lett till ett ökat intresse för den
batteriteknologi som vi erbjuder och Alelion är och förblir en av de
verkliga pionjärerna inom elektrifiering och som nu blir allt mer
central när allt fler segment skall elektrifieras. Det här kommer att
innebära stora möjligheter. Något annat som innebär stora möjligheter
är bygget av vår egna fabrik. Här pågår nu intrimningen för fullt och
här har vi nu byggt och levererat våra första högspänningsbatterier
till en kund inom specialfordonssegmentet. Inom just specialfordon är
vår fabrik i Torslanda en stor konkurrensfördel eftersom kunderna här
kräver mindre standardiserade lösningar och vi i vår fabrik har stor
flexibilitet när det gäller specialanpassade batterier.

Vi på Alelion har genom åren bevisat vår tekniska kompetens och vår
förmåga att ta fram de produkter kunderna behöver. Vi är fullt och
fast övertygade om att samma stora kunnande och gedigna erfarenhet
kommer att vara en lika stor tillgång när vi nu av strategiska skäl
ökar satsningen inom nya segment.

Daniel Troedsson

VD Alelion Energy Systems

Kommande informationstillfällen

2019-11-06 Delårsrapport januari-september 2019

Revisorernas granskning

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

VDs försäkran

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en
rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget
står inför.

Göteborg den 28 augusti 2019

VD Daniel Troedsson

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post:
daniel.troedsson@alelion.com

Informationen i detta pressmeddelande innehåller insiderinformation
som Alelion Energy Systems AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 28 augusti 2019.

Delårsrapporten i helhet finns att tillgå på:
www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter.

VD Daniel Troedsson tel +46 707 51 67 10, e-post:
daniel.troedsson@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/delarsrapport-jan...
https://mb.cision.com/Main/14418/2889761/1096327.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.