Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-20

Alelion Energy Systems AB: Delårsrapport januari-september 2019

Tredje kvartalet i korthet - koncernen

Nettoomsättningen minskade till 11,7 (33,2) Mkr

Orderingången minskade till 6,1 (44,5) Mkr

Rörelsens kostnader minskade till -32,9 (-53,6) Mkr

Rörelseresultatet uppgick till -12,4 (-14,6) Mkr

Nettoresultatet uppgick till -14,3 (-15,7) Mkr

Perioden januari till september i korthet - koncernen

Nettoomsättningen minskade till 84,5 (143,3) Mkr

Orderingången minskade till 79,8 (152,8) Mkr

Rörelsens kostnader minskade till -156,4 (-173,0) Mkr

Rörelseresultatet uppgick till -49,0 (-12,7) Mkr

Nettoresultatet uppgick till -61,1 (-14,3) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB beslutade den 28 augusti att
ersätta Daniel Troedsson som vd för bolaget. Daniel Troedsson lämnade
bolaget med omedelbar verkan och i avvaktan på hans efterträdare
utsågs Åsa Nordström, marknadschef, som tillförordnad vd.

Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med MHE Energy
i Thailand avseende leveranser av litiumjonbatterier och service till
eftermarknaden för truckar i Thailand och Vietnam. Avtalet är
Alelions första inom eftermarknaden för truckbatterier i Asien.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Bolaget har genomfört vissa förändringar i företagsledningen i syfte
att öka bolagets kund- och marknadsfokus samt bättre samordna
produktions- och produktutvecklingsarbetet. Förändringarna innebär
dels att ansvaret för produktutveckling och produktion slås samman,
dels att ansvaret för bolagets kvalitets- och HR-arbete placeras i
företagets ledningsgrupp.

VD-kommentar

Fokus på nya kundsegment och kraftfulla kostnadsanpassningar i en
föränderlig marknad

Försäljning och orderingång minskade kraftigt under det tredje
kvartalet. Bolaget fokuserar nu intensivt på att minska kostnaderna,
korta ner "time to market" och fortsätta expansionen in i nya
segment. Truckmarknaden har förändrats då de stora trucktillverkarna
insourcar tillverkningen av batterier till de egna fordonen, vilket
kortsiktigt inneburit stora volymtapp för Alelion.

Siffrorna för det tredje kvartalet visar tydligt de negativa
effekterna av den minskade försäljningen till de stora
trucktillverkarna som under kvartalet föll snabbare än förväntat.
Nettoomsättningen under kvartalet minskade från 33,2 Mkr till 11,7
Mkr medan orderingången sjönk från 44,5 Mkr till 6,1 MSEK jämfört med
motsvarande kvartal föregående år. Resultatet har också påverkats
negativt av att utvecklingsprojekt kopplade till vår nya
produktgeneration 3, både varit komplexa och resurskrävande, vilket
ökat våra kostnader och försenat produktionsstarten.
Rörelseresultatet blev trots detta något bättre än i fjol och uppgick
till -12,4 MSEK (-14,6 MSEK) vilket hänger samman med de
kostnadsreducerande åtgärder som vidtagits.

Det handlar både om att vi pressat ner inköpspriserna såväl som våra
tillverkningskostnader, något som blivit möjligt tack vare satsningen
på en egen och högt automatiserad fabrik. Att fabriken nu står färdig
ger oss tydligt förbättrad konkurrenskraft och flexibilitet gällande
celler, vilket ökar våra möjligheter inom nya segment men faktiskt
också inom befintligt trucksegment. Där fortsätter vi arbetet med att
etablera oss på den stora och globala eftermarknaden för
litiumjonbatterier som övergången från bly-syra till litiumjon gett
upphov till. Under 2019 har vi tecknat två viktiga avtal här, ett som
gäller Asien och ett som gäller Mellanöstern. Att behålla ett ben i
trucksegmentet är viktigt eftersom det ökar våra volymer och våra
skalfördelar, men också för att det tvingar oss att hela tiden
förbättra vår effektivitet vilket gynnar oss även i andra segment. Vi
fortsätter alltså att både gasa och bromsa samtidigt.

Från utvecklingsdrivet till kunddrivet

Alelion har ända sedan starten lagt stor tonvikt vid utvecklingen av
de tekniska lösningarna, något som tjänat oss väl. Samtidigt har vårt
utvecklingsfokus inneburit att vi som litet bolag inte mäktat med att
ligga tillräckligt nära kunderna och att anpassa oss snabbt nog till
ändrade behov. För att råda bot på detta har vi genomfört en
organisationsöversyn som bland annat innebär att utveckling och
produktion läggs samman under ett ansvarsområde för att vinna både
kostnads- och ledningsfördelar samt att ansvaret för kvalitet också
tar plats i företagsledningen.

En annan viktig aspekt av att jobba närmre kunderna handlar om att
guida dem med rätt information och rätt kunskap om våra produkter så
att man lättare kan avgöra vad man faktiskt behöver.
Litiuimjonteknologin är förhållandevis ny vilket gör att kunderna
från början inte alltid vet exakt vilken batterilösning som är den
rätta vilket lett till att våra projekt blivit mer komplexa och
resurskrävande. Även dessa aspekter har vi för avsikt att komma åt
genom ett närmare och integrerat samarbete.

Specialfordon

Vi har under året bl.a. satt ett ökat fokus på industriella
specialfordon som är ett av de nya segmenten. Här finns tillverkare
av ett stort antal olika fordon som under trycket av ökade krav på
miljöområdet söker efter innovativa lösningar för en ökad
elektrifiering. Allt inom den kommande femårsperioden. Det handlar
både om behovet av minskade utsläpp av skadliga partiklar och
klimatpåverkande koldioxid, men också om behovet av att på olika sätt
minska bullret från fossila drivlinor. Detta är en växande marknad
som förväntas nå sex miljarder SEK redan 2022*. I det här segmentet
kommer Alelion bättre till sin rätt eftersom det handlar om mer
avancerade batterisystem med högre spänning och ett stort inslag av
kundanpassning, både vad gäller batterikonfiguration och styrsystem.
Även om arbetet med att komma in på marknaden för specialfordon ännu
bara är i sin linda har vi redan fått ett antal viktiga order. Efter
kvartalets utgång har vi också certifierat ett nytt
högspänningssystem baserat på produktgeneration 3 vilket vi räknar
med kommer ytterligare förbättra våra möjligheter inom
specialfordonssegmentet.

Genomgripande förändring

Litiumjonteknologin har inneburit en revolution för arbetet med att
fasa ut fossila bränslen och att upphovsmännen i år tilldelas
Nobelpriset i kemi bara ytterligare understryker dess betydelse.
Teknologin har redan revolutionerat personbilsbranschen och tack vare
sin effektivitet och flexibilitet banar den nu väg för en ökad
elektrifiering av allt fler segment, produkter och applikationer.

Den period som Alelion nu går igenom är en period av förändring och
anpassningar och det har varit en period av tuff omställning, både
för oss som bolag och för våra ägare. Samtidigt fortsätter de
marknadsmässiga förutsättningarna för den teknologi vi är verksamma
inom, hela tiden att förbättras. Med lägre löpande kostnadsnivåer,
med en mer effektiv och automatiserad produktion, med en ny
produktgeneration som lanseras i början av nästa år och med ett
tydligare fokus på kund/marknad, har vi goda skäl att se framtiden an
med tillförsikt. Vi skall göra vårt yttersta för att ta tillvara
dessa goda förutsättningar.

Åsa Nordström

Tf VD Alelion Energy Systems AB

Finansiell kalender 2019-2020

2020-02-13 - Bokslutskommuniké 2019

2020-04-24 - Årsredovisning 2019

2020-05-22 - Delårsrapport januari-mars 2020

2020-05-28 - Årsstämma 2020

2020-08-28 - Delårsrapport januari-juni 2020

2020-11-17 - Delårsrapport januari-september 2020

Revisorernas granskning

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

VD:s försäkran

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en
rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget
står inför.

Göteborg den 20 november 2019

Åsa Nordström, Tf VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tf VD Åsa Nordström tel +46 70 290 18 58, e-post:
asa.nordstrom@alelion.com

Denna information är sådan information som Alelion Energy Systems AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 november 2019 kl. 08:30 CET.

Delårsrapporten i helhet finns att tillgå på:
www.alelion.com/sv/investerare/finansiella-rapporter

Direktlänk till pressmeddelande, rapporter, prospekt och
bolagsbeskrivning: www.alelion.com/sv/investerare

Tillförordnad VD Åsa Nordström +46 702 90 18 58, e-post:
asa.nordstrom@alelion.com

Alelion Energy Systems AB

Sörredsbacken 4

SE-418 78 Göteborg

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/delarsrapport-jan...
https://mb.cision.com/Main/14418/2968371/1147000.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.