Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Alelion Energy Systems AB: Kallelse till Årsstämma i Alelion Energy Systems AB

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916,
kallas till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020, kl. 10.00, i
bolagets lokaler på Sörredsbacken 4 i Göteborg.

Inregistrering till stämman börjar kl. 09.30.

Information med anledning av Covid-19 (Coronaviruset)

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och
välbefinnande. Det är viktigt för Alelion att ta ett samhällsansvar
och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid-19.
Enligt Folkhälsomyndigheten så pågår en allmän smittspridning av
Covid-19 i Sverige och personer tillhörande någon riskgrupp uppmanas
iaktta försiktighet och undvika folksamlingar. Som en
försiktighetsåtgärd avser Bolaget att hålla årsstämman kort och
effektiv. Ingen förtäring kommer att erbjudas. Anföranden kommer att
begränsas till några få minuter eller ställas in i syfte att begränsa
stämmans längd.

Vidare kommer frågorna på stämman att koncentreras till
beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor om
bolaget eller koncernen är aktieägare välkomna att skicka in dessa i
förväg till bolaget via e-post till info@alelion.com.

Deltagande av Alelions företagsledning och styrelseledamöter kommer
vara begränsad. Aktieägare som har symtom, tillhör någon riskgrupp
eller har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19 bör
endast delta via ombud. Bolaget kommer senast en vecka innan
årsstämman hålla fullmaktsformulär, för ett av bolaget utsett ombud
att företräda en aktieägare och utöva dennes rösträtt, tillgängligt
på bolagets hemsida, www.alelion.com. Bolaget följer
händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan
beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per fredagen
den 22 maj 2020, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så
att anmälan kommit bolaget till handa senast fredagen den 22 maj
2020.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske;

· per post till Alelion Energy Systems AB (publ), Att. Peter
Nyström, Sörredsbacken 4, 418 78 Göteborg, eller per e-post till
info@alelion.com

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende
eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om
anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls
i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 22 maj 2020
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB fredag den 22 maj 2020.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att
tillgå på bolagets hemsida www.alelion.com. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som
angetts för anmälan till årsstämma. För att underlätta inregistrering
bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående
adress senast fredagen den 22 maj 2020.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
samt röstkontrollanter.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning
därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten.

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna
och den verkställande direktören.

12. Redogörelse för valberedningens arbete samt beslut om;
(a) fastställande av antalet styrelseledamöter, och
(b) fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

13. Fastställande av arvoden till;

(a) styrelseledamöter, och
(b) revisorer.

14. Val av;

(a) styrelseledamöter,
(b) styrelsens ordförande, och
(c) revisorer och eventuella revisionssuppleanter.

15. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte
instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens
ledamöter.

16. Beslut om ändring av bolagsordning.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission.
19. Stämmans avslutande.
Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag punkterna 2, 12, 13, 14 och 15

Valberedningens beslutsförslag avseende punkterna 2, 12, 13, 14 och 15
följer enligt nedan.

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Advokat Bo Berndtsson,
Setterwalls Advokatbyrå eller den denne sätter i sitt ställe, utses
till ordförande vid årsstämman.

Punkt 12 (a)-(b): Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden
intill nästa årsstämma, ska bestå av fem stämmovalda ordinarie
ledamöter utan suppleanter (a). Det föreslås att antalet revisorer
ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses (b).

Punkt 13 (a)-(b): Valberedningen föreslår att ett fast arvode om
sammanlagt 700 000 kronor ska utgå till styrelsens ledamöter, varav
250 000 ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor ska
utgå till den stämmovalda ledamoten Lennart Sparud och 100 000 kronor
ska utgå vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är
anställda i bolaget eller dotterbolag (a). Valberedningen föreslår
att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning (b).

Punkt 14 (a)-(c): Valberedningen föreslår att, för tiden intill nästa
årsstämma, till ordinarie styrelseledamöter utse Jan Forsberg, Per
Grunewald, Håkan Sandberg, Tommy Nilsson samt Lennart Sparud
(samtliga omval) (a). Det föreslås att Jan Forsberg utses till
styrelsens ordförande (b). Valberedningen föreslår vidare att det
registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
("PwC") utses till revisor (omval) (c). Det noteras att PwC meddelat
att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren vid sådant omval kommer
att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 15: Valberedningen föreslår att årsstämman antar de riktlinjer
för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för
valberedningen som antogs 2019, och som framgår av bilaga A, att
oförändrat gälla intill nästa årsstämma. Förslaget är oförändrat i
förhållande till de principer som gällt fram till årsstämman 2020.
Valberedningen föreslår att bolaget ska svara för skäliga kostnader
som är förenade med valberedningens uppdrag och att ingen ersättning
ska utgå till valberedningens ledamöter.

Styrelsens beslutsförslag punkterna 10, 16, 17 och 18

Punkt 10: Styrelsen föreslår årsstämman att den uppkomna förlusten
jämte balanserad förlust avräknas mot överkursfonden och att
återstoden om 60 670 694 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 16: Styrelsen i Alelion Energy Systems AB föreslår att
årsstämman fattar beslut om att anta uppdaterad bolagsordning med
ändring av punkten 10 avseende aktieägarnas rätt att närvara på
bolagsstämma samt punkten 8 avseende orten för bolagsstämma där
bolagsstämman nu ska hållas i Göteborg eller Stockholm.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre
justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.
Efter ändringen får bolagsordningen den lydelse som framgår av bilaga
B.

Punkt 17: Styrelsen i Alelion Energy Systems AB föreslår att
årsstämman fattar beslut om antagande av riktlinjer för ersättning
och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka
som längst ska gälla fram till årsstämman 2024 om inte annat beslutas
av stämman dessförinnan. Riktlinjerna gäller även för
styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster
utförda åt bolaget eller dotterbolag utanför styrelseuppdraget.

Omfattning

Dessa riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid
riktlinjerna gäller ingår i bolagsledningen. Riktlinjerna gäller för
avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar
görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna omfattar
inte ersättningar som beslutats av bolagsstämman såsom exempelvis
arvode till styrelseledamöter eller aktiebaserade incitamentsprogram.

Alelion är en ledande leverantör av industriella energilagringssystem
baserade på litiumjonteknologi. Alelion utvecklar, tillverkar och
säljer litiumjonsystem till en industriell kundbas som växlar över
till elektrifierade drivlinor. Fokus är företrädesvis på segmentet
materialhantering med batteri till truckar för att ersätta dagens
bly-syrabatterier och dieselmotorer samt specialfordon inom
materialhantering, flygplatser, hamnar och gruvor. Valet av
specialfordon stämmer väl överens med elektrifieringen inom dessa
segment och ett ökat fokus på att ersätta fossila bränslen med
elektrifierade drivlinor. Den högt automatiserade tillverkningen
möjliggör även en inbyggd flexibilitet som öppnar upp för användandet
av olika battericeller från olika leverantörer. Detta stärker
ytterligare vår konkurrenskraft och möjlighet att möta kundkraven.

Mer information kring Alelion Energy Systems AB:s vision och
affärsstrategi återfinns i Alelions årsredovisningar på
www.alelion.com

För att Alelion Energy Systems AB ska kunna genomföra sin
affärsstrategi ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.