Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

Alelion Energy Systems AB: Kallelse till årsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916,
kallas till årsstämma fredagen den 31 maj 2019, kl. 10.00, i bolagets
lokaler på Sörredsbacken 4 i Göteborg.

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916,
kallas till årsstämma fredagen den 31 maj 2019, kl. 10.00, i bolagets
lokaler på Sörredsbacken 4 i Göteborg.

Inregistrering till stämman börjar kl. 09.15.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per fredagen
den 24 maj 2019, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så
att anmälan kommit bolaget till handa senast fredagen den 24 maj
2019.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske

· per post till Alelion Energy Systems AB (publ), Att. Dan Hillén,
Sörredsbacken 4, 418 78 Göteborg, eller

· per e-post till dan.hillen@alelion.com
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende
eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om
anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls
i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i årsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k.
rösträttsregistrering, måste i god tid före fredagen den 24 maj 2019
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 24 maj 2019.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att
tillgå på bolagets hemsida www.alelion.com. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som
angetts för anmälan till årsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast fredagen den 24 maj 2019.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
samt röstkontrollanter

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Redogörelse för det gångna årets arbete i styrelsen
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning
därtill verkställande direktörens redogörelse för verksamheten

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den
fastställda balansräkningen

11. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna
och den verkställande direktören

12. Redogörelse för valberedningens arbete samt beslut om
(a) fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och

(b) fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

1. Fastställande av arvoden till

(a) styrelseledamöter, och

(b) revisorer

1. Val av

(a) styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,

(b) styrelsens ordförande, och

(c) revisorer och eventuella revisionssuppleanter

1. Fastställande av principer för valberedningens tillsättning jämte
instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens
ledamöter

2. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
3. Stämmans avslutande
Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag punkterna 2, 12, 13, 14 och 15

Valberedningen avser lämna sitt beslutsförslag avseende punkterna 2,
12, 13, 14 och 15 innan stämman.

Styrelsens beslutsförslag punkterna 10 och 16

Punkt 10: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att den uppkomna
förlusten jämte balanserad förlust avräknas mot överkursfonden och
att återstoden överförs i ny räkning.

Punkt 16: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga
styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler. Antalet aktier som emitteras med stöd av
bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner
och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av
bemyndigandet, får uppgå till högst 14 750 000 aktier, vilket vid
fullt utnyttjande motsvarar en utspädning om cirka tio procent efter
att den pågående företrädesemissionen har avslutats, under antagande
om att företrädesemissionen fulltecknas.

Antalet aktier som maximalt får emitteras med stöd av bemyndigandet
respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och
konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet
kan komma att räknas om i händelse av att fondemission (med utgivande
av nya aktier), split eller sammanläggning inträffar i bolaget.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller eller genom
betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Motivet till förslaget och skälen till avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och/eller möjligheten att besluta om emission med
bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor, är att ge
styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en
accelererad expansion och utveckling av bolaget, dess marknad och
produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar
där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier
och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital
till sådana förvärv.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 16 krävs att förslaget biträds av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda vid stämman.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut, årsredovisningen och
revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 kommer finnas
tillgängliga på bolagets hemsida, www.alelion.com, från och med den 3
maj 2019.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas
tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på
bolagets hemsida www.alelion.com, i samband med att valberedningen
har lämnat förslaget.

Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till
de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen
(2005:551) att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska
situation.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson

CEO

Alelion Energy Systems AB

0707-51 67 10

e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för
offentliggörande den 29 april 2019 kl. 15:00 CET

Om Alelion

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör
av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till
tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna
leverera högteknologiska energy management-lösningar.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa
om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning,
har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med
litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för
Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har
det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till
litiumjonteknologin inom området energihantering, s.k. energy
management, ett område där Alelion erbjuder lösningar.

Bolagets aktie (ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

___________________________

Göteborg i april 2019

Styrelsen för Alelion Energy Systems AB (publ)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/kallelse-till-ars...
https://mb.cision.com/Main/14418/2799610/1034155.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.