Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-14

Alelion Energy Systems AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Alelion Energy Systems AB (publ)

Aktieägarna i Alelion Energy Systems AB (publ), org. nr 556710-7916,
kallas till årsstämma tisdagen den 12 december 2017 kl. 10:00 på
Lilla Götafors, Götaforsliden i Mölndal.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen
den 6 december 2017, dels har anmält sin avsikt att delta till
bolaget så att anmälan kommit bolaget till handa senast onsdagen den
6 december 2017.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske:

· per post till Alelion Energy Systems AB (publ), att. Peter
Nyström, Flöjelbergsgatan 14 C, 431 37 Mölndal; eller

· per e-post till peter.nystrom@alelion.com.
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i
förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer
avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende
eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om
anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls
i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till
årsstämma.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier tillfälligt omregistrera aktierna i
eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, sk.
rösträttsregistrering, måste i god tid före den 6 december 2017
underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara
verkställd hos Euroclear Sweden AB den 6 december 2017.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig,
undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis
för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk
juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre
än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid
för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmaktsformulär finns att
tillgå på bolagets hemsida www.alelion.com. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som
angetts för anmälan till bolagsstämman.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till
handa under ovanstående adress senast den 6 december 2017.

Förslag till dagordning

1. 1. Stämmans öppnande
2. 2. Val av ordförande vid stämman
3. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. 4. Godkännande av dagordningen
5. 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet samt röstkontrollanter
6. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. 7. Kompletterande val av styrelseledamot
8. 8. Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda
9. 9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens beslutsförslag, punkterna 2 och 7

Den valberedning som utsetts enligt den procedur som beslutades av
årsstämman 2017 består av Åsa Knutsson (utsedd av Fouriertransform
AB), Per Grunewald (utsedd av Pegroco Invest AB), Håkan Sandberg
(utsedd av Sammaj AB) och Jan Forsberg (styrelsens ordförande).
Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i bolaget som
sammanlagt representerar 68,2 procent av antalet röstberättigade
aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2017.
Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen
vars ägande genom Trouble Management AB per den 30 september 2017
representerar 0,6 procent av antalet röstberättigade aktier i
bolaget. Per Grunewald är utsedd till valberedningens ordförande.
Ledamot av valberedningen som tillika är styrelseledamot har inte
deltagit i valberedningens beredning och beslut rörande honom eller
henne själv.

Punkt 2: Valberedningen föreslår att Jan Forsberg utses till
ordförande vid årsstämman.

Punkt 7: Vid årsstämman den 1 juni 2017 valdes Jan Forsberg, Per
Grunewald, Peter Karlsten, Håkan Sandberg och Per Nordberg till
ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma. Som en följd av att Per Nordberg avslutat sin anställning
i Fouriertransform AB, lämnar han sitt uppdrag som styrelseledamot i
bolaget, varför kompletterande val behöver hållas.

Valberedningen föreslår mot ovanstående bakgrund att, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, till ordinarie styrelseledamot i Per
Nordbergs ställe utses Tommy Nilsson.

Styrelsens beslutsförslag, punkt 8

Punkt 8: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att inrätta
ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i
bolaget genom emission, utan vederlag, av högst 1 500 000
teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av sådana
teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det
följande:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna
endast kunna tecknas av bolagets helägda dotterbolag Alelion
Personaloptioner AB. Teckning ska ske senast den 20 december 2017.
Skälet till att teckningsoptionerna emitteras utan ersättning är att
de ska användas för implementering av incitamentsprogrammet och
skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och
införandet av incitamentsprogrammet är att möjliggöra för bolaget att
rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen
bedömer det angeläget att medarbetarna har ett tydligt/ökat
ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas.
Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse
för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka
samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens
bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets
fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess
aktieägare.

Dotterbolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera
tillfällen överlåta teckningsoptionerna till anställda i bolaget,
varvid (a) person i bolagsledningen (åtta personer) inte får erbjudas
fler än 100 000 teckningsoptioner, (b) annan nyckelperson (ca 11
personer) inte får erbjudas fler än 50 000 teckningsoptioner och (c)
annan anställd inte får erbjudas fler än 25 000 teckningsoptioner,
samt eventuellt återstående teckningsoptioner får erbjudas
medarbetare som rekryteras till bolaget efter det att erbjudande
enligt (a)-(c) lämnats, vilka då inte får erbjudas fler
teckningsoptioner än enligt den grupp, (a)-(c), de tillhört om de
varit anställda när erbjudande enligt (a)-(c) lämnades. Överlåtelse
till deltagare i programmet ska ske mot kontant ersättning
motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde vid
överlåtelsetidpunkten, beräknat genom en oberoende värdering med
tillämpning av Black & Scholes-formeln.

Förvärv av teckningsoption ska förutsätta att den anställde är fast
anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd och ingår avtal
med bolaget som ger bolaget (eller av bolaget anvisad tredje man)
rätt (men inte skyldighet) att förvärva den anställdes alla eller
vissa optioner i händelse av att dennes anställning upphör samt också
förköpsrätt.

Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 1-29 januari 2021
teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en
teckningskurs uppgående till 15 kronor. Teckningskursen och det antal
aktier som varje option ger rätt att teckna kan bli föremål för
sedvanlig justering i händelse av bl.a. split, sammanläggning och
företrädesemission.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka
med 30 000 kronor, innebärande en utspädning om 2,96 procent av
bolagets nuvarande aktiekapital och röster (beaktandes de aktier som
tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner 2016/2017 (serie
TO1), vilka nya aktier är under registrering).

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 8 krävs att förslaget biträds av
aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som
de aktier som är företrädda på stämman.

Stämmohandlingar

Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar
enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen - dvs. styrelsens redogörelse för
väsentliga händelser med revisorns yttrande samt årsredovisningen med
revisionsberättelsen för 2016 med anteckning om årsstämmans beslut om
bolagets resultat - kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna
hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida,
www.alelion.com, senast den 21 november 2017. Samtliga ovanstående
handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som
begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen
att vid bolagsstämma begära upplysningar från styrelsen och
verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets och koncernens ekonomiska
situation.

___________________________

November 2017

Alelion Energy Systems AB (publ)

Styrelsen

Alelion Energy Systems AB

Flöjelbergsgatan 14 C

SE-431 37 Mölndal

info@alelion.com

www.alelion.com

Org nr: 556710-7916

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/alelion-energy-systems-ab/r/kallelse-till-extr...
http://mb.cision.com/Main/14418/2390083/750773.pdf
http://mb.cision.com/Public/14418/2390083/a2259b2cf97975d7.pdf
http://mb.cision.com/Public/14418/2390083/98b9ebb2d45bb7cb.pdf
http://mb.cision.com/Public/14418/2390083/841da351a181eed5.pdf
http://mb.cision.com/Public/14418/2390083/91c8bf561914e852.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.