Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Alelion Energy Systems AB: Offentliggörande av prospekt

Alelion Energy Systems AB (Publ) offentliggör prospekt avseende
företrädesemissionen samt ny finansiell information om
kapitalstruktur och nettoskuldsättning per 31 mars 2019

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND,
SYDAFRIKA, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER
KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Göteborg - 7 maj 2019 - Prospektet avseende Alelion Energy Systems AB
(publ) ("Alelion") företrädesemission om 134,6 miljoner kronor
godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 7 maj 2019 och
finns nu tillgängligt på Alelions hemsida, www.alelion.com, samt på
Carnegies hemsida, www.carnegie.se.

Anmälningssedlar för teckning utan stöd av teckningsrätter hålls
tillgängliga på Alelions respektive Carnegies hemsida från och med
teckningstidens första dag (8 maj 2019).

Kapitalisering och skuldsättning per 31 mars 2019

Prospektet innehåller viss ny finansiell information i form av
Alelions kapitalstruktur och nettoskuldsättning per den 31 mars 2019
på konsoliderad nivå. Av tabellerna framgår räntebärande
skuldsättning. Informationen i dessa tabeller är inte reviderad eller
granskad av revisor, om inget annat anges specifikt. Eget kapital per
31 december 2018 uppgick till 66,2 miljoner kronor. Den finansiella
nettoskuldsättningen per 31 december 2019 uppgick till 93,5 miljoner
kronor. Nedanstående tabeller återger denna information.

Kapitalisering och skuldsättning

TSEK 31 mar 2019

Kortfristiga skulder

Mot borgen -

Mot säkerhet A 53 911

Blancokrediter B 50 000

Summa kortfristiga skulder 103 911

Långfristiga skulder

Mot borgen C 30 000

Mot säkerhet -

Blancokrediter 593

Summa långfristiga skulder (inkl garantireserv) 30 593

Eget kapital

a. Aktiekapital 983

b. Reservfond -

c. Andra reserver D 65 266

Summa eget kapital (exkl periodens vinst/förlust) D, E 66 249

Summa eget kapital och skuldsättning D 200 752

Förklaringar av noter:

A Posten består av ett obligationslån om 50 MSEK jämte upplupen ränta samt kortfristig del av ett lån från Almi. Obligationslånet är säkerställt genom företagshypotek om 52,5 MSEK och Almilånet genom företagshypotek om 3,5 MSEK.

B Poster består av ett ägarlån om 50 MSEK exklusive upplupen ränta.

C Posten består av ett lån från Swedbank om 30 MSEK. Banklånet är säkerställt genom ett borgensåtagande från aktieägare om 30 MSEK.

E Posten består av posten "Summa eget kapital" i Alelions balansräkning per 31 december 2018 enligt årsredovisningen för 2018. Posten är reviderad.

D Tar ej hänsyn till Alelions resultat under perioden 1 januari - 31 mars 2019.

Nettoskuldsättning

TSEK 31 mar 2019

A. Kassa -

B. Likvida medel 41 006

C. Lätt realiserbara värdepapper -

D. Summa likviditet (A)+(B)+(C) 41 006

E. Kortfristiga fordringar -

F. Kortfristiga bankskulder 102 725

G. Kortfristig del av långfristiga skulder 1 186

H. Andra kortfristiga skulder -

I. Summa kortfristiga skulder (F)+(G)+(H) 103 911

J. Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) 62 905

K. Långfristiga banklån 30 000

L. Emitterade obligationer -

M. Andra långfristiga lån 593

N. Summa Långfristiga skulder (K)+(L)+(M) 30 593

O. Nettoskuldsättning (J)+(N) 93 497

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB och Redeye AB är finansiella rådgivare och
Roschier Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare i samband med
företrädesemissionen och kvittningsemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Troedsson

CEO
Alelion Energy Systems AB
0707-51 67 10
e-mail: daniel.troedsson@alelion.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för
offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 15.15 CET

Om Alelion Energy Systems AB (publ)

Alelion bildades 2006 och har idag utvecklats till att vara leverantör
av applikationsanpassade litiumjonbaserade energilagringssystem till
tillverkare av industritruckar och specialfordon samt att kunna
leverera högteknologiska energy management-lösningar.

I takt med det växande klimathotet och det stora behovet av att ställa
om till mer hållbara energisystem och mer hållbar energianvändning,
har allt fler sektorer börjat undersöka möjligheterna med
litumjonteknologin vilket öppnar nya marknader och segment för
Alelion. Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade styrsystem har
det också vuxit fram nya affärsmöjligheter kopplade till
litiumjonteknologin inom området energihantering, s.k. energy
management, ett område där Alelion erbjuder lösningar. Alelions
största ägare är Pegroco Invest och Fouriertransform. Alelion aktie
(ALELIO) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med
G&W Fondkommission som Certified Adviser, , e-post: ca@gwkapital.se,
telefon: 08-503 000 50.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Alelion Energy Systems AB
(publ) ("Alelion") i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda
personer att teckna aktier i Alelion kommer endast att ske genom det
prospekt Alelion offentliggör idag.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan
avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna
som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan
tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får
inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av
ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av
registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att
registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna
ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller
indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Japan,
Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller någon
annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller
distribution av denna information skulle stå i strid med gällande
regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner
eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än
vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning
kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget
erbjudande till allmänheten av Värdepapper i annat land än Sverige. I
andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets
och rådets direktiv 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") kan ett
erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i
Prospektdirektivet samt varje relevant implementeringsåtgärd
(inklusive åtgärd för implementering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/73/EU).

Ett investeringsbeslut med anledning av företrädesemissionen ska göras
på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende
Alelion och de emitterade aktierna. Sådan information har inte varit
föremål för någon oberoende verifiering av Global Coordinator (enligt
definition nedan) eller Co-Lead Manager (enligt definition nedan).
Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som
bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En
investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta
pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta
pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller
indirekta) som är förknippade med en investering i Alelion eller de
nyemitterade aktierna.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden.
Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta
och de innehåller uttryck som "anser", ...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.